نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش اقتصاد کشاورزی ، دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

جریان سرریزهای تکنولوژِی به کشورها در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است چرا که این سرریزها منجر به افزایش دانش، انتقال تکنولوژی و ایجاد مزیت‏ رقابتی می‏گردند. واضح است که رشد اقتصادی عمدتا با افزایش آلودگی محیط زیست همراه است. در این مطالعه به بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی از دو کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بر آلودگی محیط زیست کشورهای منتخب و نو ظهور اقتصادی از چهار قاره آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا طی دوره زمانی2018-2000 پرداخته شده است. با توجه به نقش جغرفیا و فواصل کشورها و همچنین دقت نظر مدل های اقتصاد سنجی فضایی، روش سنجی فضایی انتخاب و به عنوان نوآوری تحقیق در نظر گرفته شده است. نتایج اثرات سرریزهای تکنولوژی بر آلودگی محیط زیست با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ارائه شده است. نتایج حاصل شده بیانگر اثر منفی و معنادار سرریزهای تکنولوژی از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست بوده است. همچنین اثر سرریزتکنولوژی از کانال واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر آلودگی محیط زیست طبق نتایج بدست آمده منفی و معنادار می ‏باشد.جریان سرریزهای تکنولوژِی به کشورها در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است چرا که این سرریزها منجر به افزایش دانش، انتقال تکنولوژی و ایجاد مزیت‏ رقابتی می‏گردند. واضح است که رشد اقتصادی عمدتا با افزایش آلودگی محیط زیست همراه است. در این مطالعه به بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی از دو کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بر آلودگی محیط زیست کشورهای منتخب و نو ظهور اقتصادی از چهار قاره آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا طی دوره زمانی2018-2000 پرداخته شده است. با توجه به نقش جغرفیا و فواصل کشورها و همچنین دقت نظر مدل های اقتصاد سنجی فضایی، روش سنجی فضایی انتخاب و به عنوان نوآوری تحقیق در نظر گرفته شده است. نتایج اثرات سرریزهای تکنولوژی بر آلودگی محیط زیست با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ارائه شده است. نتایج حاصل شده بیانگر اثر منفی و معنادار سرریزهای تکنولوژی از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست بوده است. همچنین اثر سرریزتکنولوژی از کانال واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر آلودگی محیط زیست طبق نتایج بدست آمده منفی و معنادار می ‏باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effects of Technology Overflow on Life Environment Pollution with the demolition model

نویسندگان [English]

  • Atefeh Eskandari Nasab 1
  • Mohammad Reza Zare Mehrjerdi 2
  • Abdolmajid Jalaee 3

1 Department of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman

2 Associate Professor of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman

3 Professor of Economics, Shahid Bahonar University of Kerman

چکیده [English]

The flow of technology spillover to countries, causing knowledge increase and technology transfer and creating competitive advantages, has been considered during the last decades. Evidently, the economic growth mostly increases the environmental pollution. In this paper, we investigate the effects of spillover technology from the channels of foreign direct investment (FDI) and import of intermediary and capital goods on environmental pollution in economic developing countries in the four continents Asia, Europe, Africa and America during the period 2000-2018. Because of the importance of Geography and the distance between the countries, and also the exactness of the spatial econometrics model, the spatial econometrics method is chosen and it is the innovation of this research. The result shows that the impact of technology spillover from the channel of foreign direct investment on the environmental pollution is negative. Furthermore, the impact of technology spillover from the channel of intermediary and capital goods imports on the environmental pollution is also negative.The flow of technology spillover to countries, causing knowledge increase and technology transfer and creating competitive advantages, has been considered during the last decades. Evidently, the economic growth mostly increases the environmental pollution. In this paper, we investigate the effects of spillover technology from the channels of foreign direct investment (FDI) and import of intermediary and capital goods on environmental pollution in economic developing countries in the four continents Asia, Europe, Africa and America during the period 2000-2018. Because of the importance of Geography and the distance between the countries, and also the exactness of the spatial econometrics model, the spatial econometrics method is chosen and it is the innovation of this research. The result shows that the impact of technology spillover from the channel of foreign direct investment on the environmental pollution is negative. Furthermore, the impact of technology spillover from the channel of intermediary and capital goods imports on the environmental pollution is also negative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology spillover
  • environmental pollution
  • foreign direct investment (FDI)
  • import of intermediary and capital goods