نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خلیج فارس

2 استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

در هزاره سوم، صنایع تولیدی با فشار فزآینده‌ای جهت گذار از مدل‌های تولیدی سنتی به پایدار مواجه هستند. ارزیابی عملکرد پایدار و بهبود آن می‌تواند امری ضروری و بسیار مهم باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگویی مبتنی بر ابعاد اقتصاد مدور، تولید پاک و انقلاب صنعتی چهارم جهت بهبود بهره‌وری پایدار صنایع تولیدی است. این تحقیق، به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی-پیمایشی است. جامعه‌آماری پژوهش را خبرگان و متخصصان صنایع تولیدی فعال در بخش مواد غذایی برخوردار از دانش تجربی و تئوریک مناسب در موضوع تشکیل می‌دهند. اعضای نمونه با روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع قضاوتی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ محقق‌ساخته است. روایی آن با روش تحلیل محتوای صوری و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ با مقدار 0.705 تأیید گردید. ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش سوارای فازی می‌باشد. نتایج پژوهش نشان داد در بین ابعاد؛ تولید پاک و اقتصاد مدور و در بین شاخص‌ها؛ حمایت مدیریت عالی، بازیافت ضایعات، مدیریت مصرف انرژی و پرینت سه بعدی به ترتیب بالاترین ارزش را بهبود عمکرد پایدار صنایع تولیدی دارند. لذا به این عوامل باید بیشتر توجه گردد. اما به این نکته باید توجه داشت که پیاده‌سازی هر یک از شاخص‌ها، به احتمال زیاد موانع و تضادهای بسیاری دارد؛ بنابراین، پژوهشگران می‌توانند در مطالعات بعدی خود این مشکلات را نیز واکاوی نمایند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing a Framework Based on the Dimensions of Circular Economy, Clean Production and the Industry 4.0 Revolution to Improve the Sustainable Productivity of Manufacturing Industries

نویسندگان [English]

  • Abdolkarim Hosseinpoor 1
  • ahmad ghorbanpour 2

1 shahid mahini

2 Assistant Professor of Management, Department of Management, Faculty of Economics and Business, Persian Gulf University of Boushehr, Boushehr, Iran

چکیده [English]

In the third millennium, manufacturing industries face increasing pressure to move from traditional to sustainable production models. Evaluating sustainable performance and improving it can be essential and very important. The main purpose of this study is to provide a model based on the dimensions of circular economy, clean production, and the fourth industrial revolution to improve the sustainable productivity of manufacturing industries. This research is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of method and nature. The statistical population of the research consists of experts and specialists of manufacturing industries active in the food sector with appropriate empirical and theoretical knowledge in the subject. The sample members were selected by the purposive sampling method. The data collection tool is a researcher-made questionnaire. Its validity was confirmed by the face content analysis method and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha method with a value of 0.705. The data analysis tool is the fuzzy ride method. The research results showed that among the dimensions; Clean production and circular economy and among the indicators; Excellent management support, waste recycling, energy management, and 3D printing have the highest value in improving the sustainable performance of the manufacturing industry, respectively. Therefore, these factors should be more attention. But it should be noted that the implementation of each of the indicators is likely to have many obstacles and contradictions; Therefore, researchers can also vaccinate these problems in their later studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Circular Economy
  • Manufacturing Industries
  • 4th Generation Industrial Revolution
  • Sustainable Performance