نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه آموزشی اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، حجم حمل‌و نقل و انتشار کربن با به‌کارگیری رویکرد جداسازی است. دستیابی به توسعه اقتصادی بدون افزایش متناسب فعالیت حمل‌و نقل و میزان انتشار کربن به عنوان جداسازی رشد اقتصادی از رشد حمل‌و نقل و جداسازی رشد حمل‌و نقل از رشد کربن شناخته می‌شود. برای این منظور با استفاده از داده‌های حجم حمل‌و ‌نقل بار و مسافر، انتشار کربن ناشی از بخش حمل‌و نقل و تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت و به‌کارگیری روش‌شناسی جداسازی وضعیت‌های مختلف ارتباط بین تخریب زیست‌محیطی، حجم حمل‌و نقل و رشد اقتصادی در بخش حمل‌و نقل ایران در طی چهار دوره شامل دو دوره قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها(83-1379، 88-1384) و دو دوره بعد از اجرای این قانون(93-1389، 97-1394) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل برای چهار دوره مذکور، اصلاح قیمت‌های انرژی در سال 1389 هر چند باعث شد که رابطه بین رشد اقتصادی و رشد حمل و نقل از پیوند رو به رشد(رشد اقتصادی توام با رشد حجم حمل‌و نقل) به جداسازی قوی(رشد اقتصادی توام با کاهش حجم حمل‌و نقل) تغییر یابد اما به دلیل عدم برقراری وضعیت جداسازی قوی بین رشد حمل و نقل و رشد آلودگی، اصلاح قیمت‌های انرژی منجر به کاهش نشر کربن نشده است. از این رو دستیابی به توسعه کم کربن در بخش حمل‌و نقل کشور تنها با اصلاح قیمت‌های انرژی تحقق نمی‌یابد و مستلزم به‌کارگیری سیاست‌های مرتبط با بهبود کارایی انرژی و تکنولوژی‌های مرتبط با کاهش نشر کربن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Economic Growth, Traffic Volume and Environmental Stress in Iran: A Decoupling Approach

نویسنده [English]

  • Fereshteh Mohamadian

Assistant Professor of Economics, , Literature and Humanities Faculty, Ilam University, Ilam, Iran.

چکیده [English]

The main purpose of this article is to investigate the relationship between economic growth, traffic volume and carbon emissions by using the decoupling approach. Achieving economic development without a proportionate increase in traffic volume and carbon emissions is known as decoupling of economic growth from traffic volume and decoupling of traffic volume from carbon emissions. For this, by using the data on freight and passenger transport, CO2 emissions and non-oil real GDP, and applying decoupling approach, different situations of relationship between environmental Stress, traffic volume and economic growth in Iran's transportation sector during the four periods, including two periods before the implementation of the targeted subsidy law (2000-2004, 2005-2009) and two periods after the implementation of this law (2010-2014, 2015-2018) was investigated. Based on the results for the four periods, Although the reform of energy prices in 2010, is caused to change the relationship between economic growth and traffic volume from an expansive coupling (economic growth with increase in traffic volume) to a Strong decoupling (economic growth with decrease in traffic volume), but due to the lack of a Strong decoupling between traffic volume and carbon emissions, energy price reform has not reduced carbon emissions. Therefore, low carbon development in the transportation sector does not achieved only by energy prices reform and requires the implementation of appropriate energy efficiency policies and using related technologies to reducing carbon emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decoupling
  • Gross Domestic Income
  • transport
  • CO2 emission
  • Iran