نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، گروه اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

2 استاد گروه اقتصاد ومدیریت دانشگاه ارومیه

چکیده

امنیت یکی از مهمترین فاکتورهای اصلی جهت نیل به توسعه اقتصادی است و برجسته‌ترین تاثیر اقتصادی امنیت، در جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی نمایان می‌گردد. تروریسم از کانال‌های مختلفی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نظیر افزایش تهدیدات و حوادث تروریستی که منجر به ایجاد ناامنی در کشور مبدا می‌شود و ورود سرمایه‌گذار خارجی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این رو، هدف این پژوهش بررسی اثر تروریسم بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای خاورمیانه با رویکرد اقتصادسنجی فضایی تابلویی طی بازه زمانی 2008-2019 است. پیش از تخمین مدل فضایی، با استفاده از آزمون‌های وابستگی تشخیصی فضایی مورانز و جری سی ، با استفاده از نرم افزار STATA 16 و الگوی SAC اثرات سرریز فضایی مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی در چارچوب داده‌های تابلویی پویای فضایی و براساس تخمین‌زن خودهمبسته فضایی نشان داد که تروریسم و اثرات مجاورت آن، اثرات منفی و معنی‌داری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین درجه باز بودن تجاری و دموکراسی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معناداری دارند درحالی‌که شاخص بی‌ثباتی سیاسی، حقوق مالکیت و نرخ تورم تاثیر منفی و معناداری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند. براساس نتایج تحقیق بایستی فعالیت‌های تروریستی به‌عنوان یک متغیر مهم در مطالعات منطقه‌ای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، در کشورهای همجوار و همسایه با کشورهای درگیر فعالیت‌های تروریستی در نظر گرفته شود (اثرات سرریز فضایی).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of the effect of terrorism on attracting foreign direct investment in the middle east

نویسندگان [English]

  • VAHID NIKPEY PESYAN 1
  • kiumars shahbazi 2

1 PhD student in Economics, Department of Economics and Management, Urmia University

2 Professor, Department of Economics and Management, Urmia University

چکیده [English]

Security is one of the most important factors for achieving economic development and the most prominent economic impact of security is in attracting foreign direct investment and economic growth. Terrorism affects foreign direct investment through various channels, such as the increase in terrorist threats and incidents, which lead to insecurity in the country of origin and negatively affect the entry of foreign investors. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of terrorism on attracting foreign direct investment in Middle Eastern countries with a panel spatial econometrics approach during the period 2008-2019. Prior to estimating the spatial model, the spatial Spillover effects were confirmed using the Moranz and Jerry C spatial diagnostic tests using STATA 16 software and the SAC model. Spatial Spillover effect verified by Moranz and Jerry C. space diagnosis correlation test before estimating the space model. Results of the study in dynamic tablet space data framework and per spatial observation estimator showed that terrorism and proximity to it has a meaningful negative relationship with foreign investment on the subject countries of this study. Furthermore, economic and political freedom has a meaningful and positive relationship with direct foreign investments. Results indicate that terrorist activities should be considered as an important variable in regional studies of foreign investments in neighbor countries of the terrorism affected countries as well (Spatial Spillover effect).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • FDI
  • Middle East
  • Spatial econometrics