نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه رازی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 کرمانشاه ـ بلوار شهید بهشتی ـ دانشکده علوم اجتماعی، گروه اقتصاد، دانشگاه رازی

4 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

چکیده

یکی از ویژگی‌های اصلی و رمز موفقیت بسیاری از کشورها در دنیای امروزی، استفاده از کاربرد دانش در فرآیندهای اقتصادی است. چرا که دانش یکی از مهمترین مولفه برای تعیین رشد اقتصادی بلندمدت است و سرمایه‌گذاری در دانش، ظرفیت تولید سایر عوامل تولید از قبیل سرمایه، منابع طبیعی و نیروی کار را افزایش داده است و تبدیل کارآمد نهاده‌های تولید به فرآیندهای تولید و محصولات جدید را تسهیل می‌کند.دست یابی به رشد اقتصادی باکیفیت به صورت رشد اقتصادی همراه با کاهش نابرابری درآمد یکی از مهمترین مسائل اقتصادی امروز است، پیچیدگی اقتصادی یکی از مفاهیمی است که بر نقش دانش در تولید دلالت می‌کند و علاوه بر رشد اقتصادی نقش مهمی را درتغییر نابرابری درآمد دارد. بر همین اساس مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت معادلات همزمان به بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و پیچیدگی اقتصادی برای دوره زمانی 1397-1374می‌پرازد. نتایج حاصل از برآوردها نشان می‌دهد که افزایش نابرابری درآمد باعث افزایش در پیچیدگی اقتصادی شده، اما پیچیدگی اقتصادی باعث کاهش نابرابری درآمد می‌شود، علاوه بر این شواهد نشان می‌دهد که صنعتی شدن، سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش در پیچیدگی اقتصادی می‌شود. علاوه بر این صنعتی شدن باعث کاهش نابرابری درآمد شده و فرضیه منحنی کوزنتس در رابطه بین تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمد تایید شده است. افزایش کیفیت آموزش، توسعه صنعت و تمرکز بر سیاست‌های افزایش تولید ناخالص داخلی از جمله سیاست‌های موثر برای برخورداری از مزایای پیچیدگی اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Economic Complexity and Income Inequality in Iran (Simultaneous Equations Approach)

نویسندگان [English]

  • ali hasanvand 1
  • MOHAMMAD SHARIF KARIMI 2
  • Ali Falahati 3
  • AZAD KHANZADI 4

1 PhD student in Economic Development and Planning, Razi University

2 RAZI UNI

3 Department of Economics Faculty of Social Sciences of Razi University, Shahid Beheshti Blvd, Kermanshah, I. R of Iran,

4 RAZI UNI

چکیده [English]

One of the main features and key to success of many countries in today's world is the use of knowledge in economic processes. Because knowledge is one of the most important components for determining long-term economic growth, investing in knowledge has increased the production capacity of other factors of production such as capital, natural resources and labor, and facilitates the efficient conversion of production inputs into production processes and new products. Achieving quality economic growth in the form of economic growth along with reducing income inequality is one of the most important economic issues today. Economic complexity is one of the concepts that implies the role of knowledge in production and in addition to economic growth plays an important role in changing income inequality. Accordingly, the present study uses the simultaneous equation approach to examine the relationship between income inequality and economic complexity for the period 1397-1374. The results show that increasing income inequality has increased economic complexity, but economic complexity has reduced inequality In addition, there is evidence that industrialization, human capital, and GDP lead to increased economic complexity. In addition, industrialization has reduced income inequality, and the Kuznets curve hypothesis on the relationship between GDP and income inequality has been confirmed. Increasing the quality of education, industrial development, and focusing on policies to increase GDP are among the effective policies for enjoying the benefits of economic complexity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic complexity
  • income inequality
  • iran
  • simultaneous equations