نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

3 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

4 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

این مقاله به بررسی اثر تحریم‌ صادرات نفت بر رفاه خانوارها در ایران از طریق معیار تغییرات معادل می‌پردازد. بدین منظور، با توجه به قابلیت‌های‌ مدل‌ تعادل عمومی قابل محاسبه نسبت به مدل‌های تک معادله‌ای، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بازگشتی بر مبنای داده‌های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395، کالیبره شده و با شبیه‌سازی کاهش صادرات نفت، تغییرات رفاه گروه‌های مختلف خانوارهای شهری و روستایی مقایسه گردیده است. در همین راستا، یک سناریو با میزان کاهش 70 درصدی صادرات نفت، برای تمام دوره‌ها در مدل اعمال شده است. نتایج به دست آمده در خصوص تأثیر محدودیت‌ صادرات نفت بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که کاهش صادرات نفت، منجر به افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی و نیز کاهش جذب داخلی، صادرات و واردات کل و تولید ناخالص داخلی می‌گردد. با کاهش صادرات نفت، درآمد و مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در طول دوره کاهش می‌یابد. کاهش در درآمد و مخارج مصرفی گروه‌های مختلف خانوارهای شهری و روستایی روند افزایشی دارد. همچنین دهک‌های بالاتر خانوارهای شهری و روستایی، کاهش بیشتری در درآمد و مخارج خود دارند. به علاوه، درآمد و مخارج خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری تحت تأثیر قرار می‌گیرد. محاسبه تغییرات معادل به عنوان شاخص رفاه خانوار در دوره مورد بررسی نشان می‌دهد که رفاه خانوارهای شهری و روستایی در تمام گروه‌ها کاهش می‌یابد و دهک‌های بالایی کاهش رفاه بیشتری دارند. همچنین کاهش رفاه تمام گروه‌های خانوارهای روستایی در طول دوره همواره بیش از خانوارهای شهری می‌باشد. به علاوه، با ادامه روند تحریم صادرات نفت، از شکاف موجود میان کاهش رفاه خانوارهای روستایی و شهری کاسته می‌شود. تحلیل حساسیت نسبت به کشش‌های کلیدی مدل نشان می‌دهد که با تغییر کشش‌های اولیه به صورت انفرادی و ترکیبی، تغییر قابل توجهی در نتایج به وجود نیامده و بنابراین اعتبار نتایج اصلی تأیید می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Impacts of Iranian Oil Sanctions on the Welfare of Households: A Recursive Dynamic Computable General Equilibrium Approach

نویسندگان [English]

  • Mir Farhad Sadigh Mohammadi 1
  • Ahmad Sarlak 2
  • Seyed Abbas Najafizadeh 3
  • Mohammad Hassanzadeh 4

1 Ph.D Student in Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.

2 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.

3 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.

4 Associate Professor of Economics, Department of Economics, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

The present article examines the impact of oil export sanction on the welfare of Iranian households using Equivalent Variation (EV) criterion. Given the capabilities of Computable General Equilibrium (CGE) models compared to single-equation models, the recursive dynamic CGE model has been calibrated based on the Social Accounting Matrix (SAM) data of 2016, and changes in the welfare levels of various urban and rural households have been compared by the simulating decrease in oil exports. Therefore, a scenario with 70 percent decrease in oil exports has been applied to all periods in the model. Regarding the impact of oil export restriction on some macroeconomic variables, the results reveal that a decrease in oil exports leads to an increase in exchange rate and non-oil exports, as well as a decrease in domestic absorption, total imports and exports, and GDP. As oil exports decrease, the income and consumption expenditures of urban and rural households decline over this period. The decrease in income and consumption expenditures of different groups of urban and rural households has an increasing trend. Also, the upper deciles of urban and rural households experience more decline in their income and expenditures. In addition, the income and expenditures of rural households are more affected than urban households. Calculating the EV as an indicator of household welfare in the studied period shows that the welfare of urban and rural households declines in all groups and the upper deciles experience more decline in welfare. Also, the decline in welfare of all rural household groups during the period is always more than urban households. In addition, with the continuation of the oil export sanction, the gap between the welfare decreasing of rural and urban households declines. Sensitivity analysis to the key elasticities of the model demonstrates that by changing the initial elasticities individually and in combination, no significant change is observed, therefore, it confirms that the main results are robust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanction
  • Oil
  • Computable General Equilibrium (CGE) Model
  • Welfare of Households