نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی اﻗﺘﺼﺎد بخش عمومی، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ، ﻫﻤﺪان، ایران

3 استادیار اقتصاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه غیرانتفاعی طلوع مهر، قم، ، ایران

4 استادیار اقتصاد، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. سهولت فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در جهت دستیابی به این هدف می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. شکنندگی اقتصادی یکی از متغیرهای اصلی موثر بر سهولت فضای کسب و کار است؛ بنابراین کاهش شکنندگی اقتصادی می‌تواند بسترهای مناسب را برای سهولت فضای کسب و کار فراهم نماید. برای کاهش شکنندگی اقتصادی می‌توان اجزا آن را مورد بررسی قرار داد که از مهم‌ترین این زیرشاخص‌ها می‌توان به کاهش رکود اقتصادی و فقر، جلوگیری از فرار مغزها و نیروی انسانی و توسعه اقتصادی متوازن اشاره نمود. تقویت مولفه‌های مذکور منجر به ایجاد بسترهای مناسب برای فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب و کار می‌گردد. برای این منظور این پژوهش، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته(GMM) به بررسی تاثیر شکنندگی اقتصادی بر سهولت فضای کسب و کار در کشورهای منتخب طی دوره 2019- 2006 پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد، شکنندگی اقتصادی و هر یک از اجزا آن که شامل: رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها و نیروی انسانی است، تاثیر منفی بر سهولت فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین نتایج نشان می‌دهد، متغیرهای توسعه مالی و حاکمیت قانون تاثیر مثبت و معناداری بر سهولت فضای کسب و کار دارند و متغیر اثربخشی دولت تاثیر معناداری بر سهولت فضای کسب و کار ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Economic Fragility on Ease of Business Environment(Generalized Method of Moments Approach)

نویسندگان [English]

  • abdolrahim hashemi 1
  • razieh davarikish 2
  • mahdi jafari 3
  • Hatef Hazeriniri 4

1 Assistant Professor of Economics, Department of Economic Sciences, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

2 PhD student of public Economics, Department of Economic Sciences, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran

3 Assistant professor, Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Tolou-e-Mehr Non-Profit University, Qom, Iran

4 Assistant Professor of Economics, Department of Economic Sciences, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

One of the most important macroeconomic goals of countries is to create the necessary conditions to promote continuous and stable economic growth. The ease of business environment as one of the most important factors to achieve this goal can be considered. Economic fragility is one of the main variables affecting the ease of business environment; Therefore, reducing economic fragility can provide a good way for ease of business environment. To reduce economic fragility, its components can be examined, the most important of them are reduction of recession and poverty, prevention of brain drain and labor force, and balanced economic development. Strengthening these components will lead to the creation of a suitable environment for a safe investment and business. Therefore, this study intends to investigate the impact of economic fragility on the ease of business environment with using the Generalized method of moments (GMM) in selected countries during the period 2019-2006. The results show that the components of economic fragility (economic recession and poverty, unbalanced economic development and brain drain and labor force) have a negative and significant impact on the ease of doing business in the selected countries. The results also show that the variables of financial development and rule of law have a positive and significant effect on the ease of business environment and the variable of government effectiveness has not a significant effect on the ease of business environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fragility of economy
  • business environment
  • Generalized Method of Moments Approach