نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان اصفهان ایران

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 استادیاراقتصاد دانشگاه اصفهان

4 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،‌ ایران

چکیده

حساب جریان وجوه، مبادلات مالی و گردش وجوه را میان واحدهای نهادی مختلف اقتصاد نشان می دهد و از آن می‌توان به عنوان یک ابزار اطلاعاتی پایه در تحقیقات تجربی و برای تحلیل آثارتکانه‌های سیاست‌های پولی و مالی بر این واحد ها استفاده نمود. درک درست از چگونگی تاثیر این تکانه‌ها بر فعالیت مالی این بخش ها، می‌تواند راهنمایی مفید برای تعیین سیاست‌های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی باشد. در این مطالعه تاثیر تکانه پولی انقباضی بر تغییرات دارایی‌ها و بدهی‌های مالی و خالص سرمایه گذاری مالی واحدهای های نهادی خانوار، بنگاه های غیرمالی و بانک‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. برای این منظور از مدل خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم یافته (FAVAR) بر اساس داده‌های سال‌های 1396-1352 استفاده شد. نتایج حاصل از توابع ضربه واکنش نشان می‌دهد که تکانه پولی انقباضی ناشی از افزایش نسبت ذخیره قانونی باعث کاهش دارایی‌ها و بدهی‌های مالی بخش های خانوار، بنگاه-های غیرمالی و بانک‌ها شده است. متغیر خالص سرمایه گذاری مالی که از تفاضل دارایی‌های مالی و بدهی‌های مالی حاصل می‌شود به دنبال تکانه پولی انقباضی برای بخش بانکی و بنگاه های غیرمالی در سال اول افزایش می‌یابد که نشان دهنده کاهش بیشتر بدهی‌ها نسبت به کاهش دارایی های مالی است. در مورد بخش خانوار خالص سرمایه گذاری مالی در سال اول کاهش می‌یابد که به علت کاهش بیشتر دارایی‌های مالی نسبت به کاهش بدهی‌های مالی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the impact of contractionary monetary policy on the dynamics of funds flow of institutional sectors in Iran: households, non-financial enterprises and banks

نویسندگان [English]

  • meymanat ebrahimi 1
  • Mohammad Vaez Barzani 2
  • leila torki 3
  • Hassan Heydari 4

1 PhD candidate, Department of Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 Associate Professor, Department of Economics, University of Isfahan,

3 Assistant Professor, Department of Economics, University of Isfahan,

4 Department of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The flow of funds account outlines the financial transaction and funds flow that occurs in different economic sectors and it can be used as a basic information tool in experimental research and to analyze the impact of monetary and financial policy shocks in this sector. A correct understanding of how the shock impacts the financial activities of these sectors can act as a useful guide toward determining suitable policies for impacting the other macroeconomic variables. In this research, the impact of monetary shock on asset changes and the financial liabilities of institutional sectors including households, non-financial enterprises and banks were examined. For this purpose, the data spanning 1972 to 2017 of the factor-augmented vector autoregressive (FAVAR) model was used. Results from the shock response functions show that contractionary monetary shock caused by the increased Legal reserve ratio has led to a decrease in the assets and financial liabilities belonging to households, non-financial firms and banks sectors. Net financial investment resulting from the difference between financial liabilities and financial assets increases for the banking sector and non-financial firms, indicating a greater reduction in liabilities than a decrease in financial assets. In the case of the household sector, net financial investment decreases due to a greater reduction in financial assets than a reduction in financial liabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flow of funds account
  • Legal reserve ratio
  • the factor-augmented vector autoregressive model