نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، ،دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

2 استاد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

4 دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

مطالعه عوامل موثر بر کارآیی در مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی یکی از مقدمات ضروری برای مدیریت کارآمد مصرف انرژی و کاهش آلاینده‌های زیست محیطی است. در بین عوامل مختلف، تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی از موضوعات مهمی است که در چند سال اخیر بیش از پیش مطرح و اهمیت خود را نشان داده است. لذا تحقیق حاضر به بررسی تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در ایران طی دوره 1397-1350 تحت شرایط رژیمی پرداخته است. بدین منظور از روش مارکوف-سوئیچینگ خودرگرسیون برداری مبتنی بر تصحیح خطا (MS-VECM) استفاده شد. با توجه به برآورد الگو تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در سه رژیم متفاوت تجزیه و تحلیل شده است. تفاوت سه رژیم در این الگو به دلیل نحوه اثرگذاری توسعه مالی بر شدت انرژی در طول دوره است و چگونگی نوسان متغیر توسعه مالی حول وضعیت باثباتش موجب اثرگذاری متفاوت توسعه مالی بر شدت انرژی در رژیم‌های مختلف شده است. با توجه به نتایج، توسعه مالی در رژیم صفر تاثیر منفی و معناداری بر شدت انرژی دارد. در این رژیم بهبود توسعه مالی موجب کاهش شدت انرژی شده است. در رژیم یک تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی مثبت و معنادار است و بهبود فضای توسعه مالی موجب افزایش شدت انرژی شده است. در رژیم دو توسعه مالی تاثیر منفی بر شدت انرژی دارد، اما ضریب اثرگذاری آن نسبت به رژیم صفر متفاوت است. بنابراین نتایج نشان داد که شدت انرژی تحت تاثیر رژیم‌های متفاوت توسعه مالی قرار دارد. میانگین طول دوره در رژیم یک از دو رژیم دیگر بیشتر و برابر 25/7 سال و احتمال آن حدود 63% است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Impacts of Financial Development Regimes on Energy Intensity in Iran: A Markov-Switching Approach

نویسندگان [English]

  • fatemeh bahrambeigi 1
  • mohammad hasan fotros 2
  • gholamali haji 3
  • esmael torkamani 4

1 PhD Student in Economics, Department of Economics, Faculty of Management, Islamic Azad University Arak Branch, Arak, Iran.

2 Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

3 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Management, Islamic Azad University Arak Branch , Arak, Iran

4 PhD of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

Studying the factors affecting energy efficiency and reducing energy intensity is one of the essential preconditions for efficient management of energy consumption and reduction of environmental pollutants. Among the various factors, the impact of financial development on energy intensity is one of the important issues that has become more important in recent years. Therefore, the present study investigates the impact of financial development on energy intensity in Iran during the period 1971-2018 under regime conditions. For this purpose, Markov-switching vector autoregression based on error correction (MS-VECM) was used. According to the results of model estimation, the impact of financial development on energy intensity in three different regimes is analyzed. The results indicates that financial development in the zero regime has a negative and significant effect on energy intensity. In this regime, improving financial development has reduced energy intensity. In the regime one, the effect of financial development on energy intensity is positive and significant, and the improvement of financial development environment has increased energy intensity. In regime two, financial development has a negative effect on energy intensity, but its impact is different from regime zero. Thus, the results showed that energy intensity is influenced by different regimes of financial development. The average duration of the regime one is longer than the other two regims and its duration equals to 7.25 years and its probability is about 63%..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Development
  • Energy Consumption Intensity
  • Markov-Switching