نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز

چکیده

ایجاد امنیت یکی از بسترهای مهم رشد اقتصادی است و مهمترین اثرات اقتصادی امنیت در پدیده سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تبلور می یابد. تروریسم و تبعات ناشی از آن فراتر از جنبه‌های ترس، وحشت و خسارت‌های جانی و مادی است. تروریسم دارای تاثیرات منفی بر بخش گردشگری، سرمایه‌گذاری، تجارت بین‌الملل، امنیت، انرژی و در نهایت رشد اقتصادی دارد. هدف این پژوهش بررسی اثر تروریسم بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه با رویکرد اقتصاد سنجی فضایی تابلویی طی بازه زمانی 1980-2019 است. پیش از تخمین مدل فضایی، با استفاده از آزمون های وابستگی تشخیصی فضایی (مورانز ) و جری سی ، اثرات سرریز فضایی مورد تایید قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، تروریسم و اثرات مجاورت آن، اثرات منفی و معنی‌داری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن می باشد که فعالیت‌های تروریستی به عنوان یک متغیر مهم در مطالعات منطقه‌ای رشد، در کشورهای مجاور با کشورهای درگیر فعالیت‌های تروریستی باید لحاظ شود (اثرات سرریز فضایی). همچنان با توجه به سایر نتایج، مشاهده شده است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اعتبارات بانکی و تجارت خارجی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند در حالی که نرخ تورم دارای رابطه منفی و معنی داری با رشد اقتصادی کشورها دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Terrorism on Economic Growth in Middle Eastern Countries: Spatial Econometric Panel Data Approach

نویسندگان [English]

  • mojtaba kefayat 1
  • mehrzad ebrahimi 2
  • hashem zare 2
  • abbas aminifard 2

1 Ph.D. Candidate, Department of Economics, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz

2 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Economics, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz

چکیده [English]

Providing security is one the most important prerequisites of economic developement and the main economical effects of security are mirrored in investments and economic growth. Terrorism and its consequences are far more damaging than fear, panic and personal and financial loss. Terrorism negatively effects tourism, investments, international commerce, energy and finally economic growth. The purpose of this study was to review the effects of terrorism on economic growth on middle-eastern countries on a period between 1980-2019 with an approach based on spatial composite econometrics. Prior to estimation of spatial model, spacial excess effects were confirmed via Moranz and GC spatial correlation tests. Results showed that terrorism and its side effects had meaningful negative effects on the economic growth of the countries which were subject of this study. Results indicates that terrorist actions should be considered as an important variable on regional growth studies for the countries which are in the neighborhood of the terrorism affected countries. Furthermore, based on the other findings of this study, human development index, direct foreign investments, bank credits and international commerce has a possitive meaningful effect on economic growth , while inflation rate has a many meaningful negative effect on economic growth of the countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Growth
  • Middle East
  • Spatial econometrics