نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده ی اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 کارشناسی ارشد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده ی اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

فقر چند بعدی بر خلاف فقر تک بعدی یا درآمدی، با تکیه بر قابلیت‌ها، محرومیت را در ابعاد مورد نیاز خانوارها اندازه گیری می‌کند. آلکایر و فوستر فقر چند بعدی را در سه بعد آموزش، سلامت و استاندارهای زندگی محاسبه نمودند و پس از آن، پژوهشگران با الهام از این رویکرد، متناسب با مهمترین نیازها و محرومیت‌های خود ابعادی را در نظر گرفته اند. پژوهش حاضر با تبعیت از روش آلکایر و فوستر، ابعاد سلامت، آموزش، مسکن، اشتغال و استانداردهای زندگی را با هدف اندازه‌گیری شاخص فقر چندبعدی در استان خوزستان برای سال‌ها 1390 و 1395 مورد استفاده قرار داده است.

یافته‌ها حاکی از آن است اندازه فقر چند بعدی در استان خوزستان در دو سال مورد بررسی به ترتیب 25 و 28 درصد است که از متوسط کشوری بالاتر و شدت فقر 34.4 و 34.7 درصد است. بیشترین محرومیت به ترتیب در ابعاد اشتغال، سلامت، مسکن، استاندارهای زندگی و آموزش است.فقر چند بعدی بر خلاف فقر تک بعدی یا درآمدی، با تکیه بر قابلیت‌ها، محرومیت را در ابعاد مورد نیاز خانوارها اندازه گیری می‌کند. آلکایر و فوستر فقر چند بعدی را در سه بعد آموزش، سلامت و استاندارهای زندگی محاسبه نمودند و پس از آن، پژوهشگران با الهام از این رویکرد، متناسب با مهمترین نیازها و محرومیت‌های خود ابعادی را در نظر گرفته اند. پژوهش حاضر با تبعیت از روش آلکایر و فوستر، ابعاد سلامت، آموزش، مسکن، اشتغال و استانداردهای زندگی را با هدف اندازه‌گیری شاخص فقر چندبعدی در استان خوزستان برای سال‌ها 1390 و 1395 مورد استفاده قرار داده است.

یافته‌ها حاکی از آن است اندازه فقر چند بعدی در استان خوزستان در دو سال مورد بررسی به ترتیب 25 و 28 درصد است که از متوسط کشوری بالاتر و شدت فقر 34.4 و 34.7 درصد است. بیشترین محرومیت به ترتیب در ابعاد اشتغال، سلامت، مسکن، استاندارهای زندگی و آموزش است.فقر چند بعدی بر خلاف فقر تک بعدی یا درآمدی، با تکیه بر قابلیت‌ها، محرومیت را در ابعاد مورد نیاز خانوارها اندازه گیری می‌کند. آلکایر و فوستر فقر چند بعدی را در سه بعد آموزش، سلامت و استاندارهای زندگی محاسبه نمودند و پس از آن، پژوهشگران با الهام از این رویکرد، متناسب با مهمترین نیازها و محرومیت‌های خود ابعادی را در نظر گرفته اند. پژوهش حاضر با تبعیت از روش آلکایر و فوستر، ابعاد سلامت، آموزش، مسکن، اشتغال و استانداردهای زندگی را با هدف اندازه‌گیری شاخص فقر چندبعدی در استان خوزستان برای سال‌ها 1390 و 1395 مورد استفاده قرار داده است.

یافته‌ها حاکی از آن است اندازه فقر چند بعدی در استان خوزستان در دو سال مورد بررسی به ترتیب 25 و 28 درصد است که از متوسط کشوری بالاتر و شدت فقر 34.4 و 34.7 درصد است. بیشترین محرومیت به ترتیب در ابعاد اشتغال، سلامت، مسکن، استاندارهای زندگی و آموزش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring the modified Alkire-Foster’s Multidimensional Poverty Index (MPI) in Khuzestan Province: Taking into Account the Dimensions of Employment and Dwelling

نویسندگان [English]

 • Yaghoub Andayesh 1
 • Seyed Morteaza Afghah 2
 • foruzan hasanzadeh 3

1 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

2 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 MA. in Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Multidimensional poverty as opposed to one-dimensional or income poverty, relying on capabilities, it measures deprivation in the dimensions needed by households. Alkier and Foster calculated multidimensional poverty in three dimensions: education, health, and living standards, and then, inspired by this approach, researchers have considered dimensions commensurate with their most important needs and deprivations. Following the Alkier and Foster method, the present study has used the dimensions of health, education, dwelling, employment and living standards with the aim of measuring the multidimensional poverty index in Khuzestan province for 1390 and 1395.

Findings indicate that the size of multidimensional poverty in Khuzestan province in the two years under study is 25 and 28 percent respectively, which is higher than the national average and the severity of poverty is 34/4 and 34/7 percent. The most deprivation is in the dimensions of employment, health, dwelling, living standards, respectively.Multidimensional poverty as opposed to one-dimensional or income poverty, relying on capabilities, it measures deprivation in the dimensions needed by households. Alkier and Foster calculated multidimensional poverty in three dimensions: education, health, and living standards, and then, inspired by this approach, researchers have considered dimensions commensurate with their most important needs and deprivations. Following the Alkier and Foster method, the present study has used the dimensions of health, education, dwelling, employment and living standards with the aim of measuring the multidimensional poverty index in Khuzestan province for 1390 and 1395.

Findings indicate that the size of multidimensional poverty in Khuzestan province in the two years under study is 25 and 28 percent respectively, which is higher than the national average and the severity of poverty is 34/4 and 34/7 percent. The most deprivation is in the dimensions of employment, health, dwelling, living standards, respectively.Multidimensional poverty as opposed to one-dimensional or income poverty, relying on capabilities, it measures deprivation in the dimensions needed by households. Alkier and Foster calculated multidimensional poverty in three dimensions: education, health, and living standards, and then, inspired by this approach, researchers have considered dimensions commensurate with their most important needs and deprivations. Following the Alkier and Foster method, the present study has used the dimensions of health, education, dwelling, employment and living standards with the aim of measuring the multidimensional poverty index in Khuzestan province for 1390 and 1395.

Findings indicate that the size of multidimensional poverty in Khuzestan province in the two years under study is 25 and 28 percent respectively, which is higher than the national average and the severity of poverty is 34/4 and 34/7 percent. The most deprivation is in the dimensions of employment, health, dwelling, living standards, respectively.Multidimensional poverty as opposed to one-dimensional or income poverty, relying on capabilities, it measures deprivation in the dimensions needed by households. Alkier and Foster calculated multidimensional poverty in three dimensions: education, health, and living standards, and then, inspired by this approach, researchers have considered dimensions commensurate with their most important needs and deprivations. Following the Alkier and Foster method, the present study has used the dimensions of health, education, dwelling, employment and living standards with the aim of measuring the multidimensional poverty index in Khuzestan province for 1390 and 1395.

Findings indicate that the size of multidimensional poverty in Khuzestan province in the two years under study is 25 and 28 percent respectively, which is higher than the national average and the severity of poverty is 34/4 and 34/7 percent. The most deprivation is in the dimensions of employment, health, dwelling, living standards, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Multidimensional Poverty"
 • Alkier &
 • Foster"
 • Employment"
 • , "
 • Dwelling"
 • ,"
 • Khuzestan"