نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده ی اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران (نویسنده ی مسئول)

2 دانشجوی دکتری اقتصاد،گروه اقتصاد، دانشکده ی اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران

3 گروه علوم تربیتی- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه چمران اهواز- اهواز- ایران

4 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده ی اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران

چکیده

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل مفهوم «انسان توسعه یافته» و تعیین میزان توجه به آن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران مصوب آذر ماه سال 1390 است. این مفهوم بر اساس مبانی نظری اقتصاد کلاسیک در توصیف «انسان اقتصادی» و همچنین نظریۀ انکلس در توصیف «انسان مدرن» تکوین یافته و با توجه به برخی از اندیشه ها و باورهای ملی و اسلامی متناسب سازی و بومی سازی شده است. منظور از «انسان توسعه یافته» در این پژوهش، فردی است که نگرش و طرز تلقی او رشد یافته و این توانمندی را دارد که منابع کشور را به ثروت و رفاه برای مردم جامعه تبدیل کند. روش تحقیق، تحلیل محتوای کمی و کیفی است (مطالعه اسنادی). ابزار اندازه گیری داده ها، چک لیست تحلیل محتوای محقق ساخته است و به صورت جدولی شامل 25 ویژگی انسان توسعه یافته می باشد. پس از تهیه جدول، درمتن سند تحول به جستجوی کلمات و عبارات و کلا مضامین خصوصیات موجود در جدول مذکور پرداخته شد. پایایی و روایی صوری آن از نظر متخصصان موضوعی احراز شده است. جهت تعیین میزان اهمیت و رتبه بندی مؤلفه های انسان توسعه یافته از شاخص‌های آنتروپی شانون استفاده گردیده است. به منظور دستیابی به تبیینی معتبر و شفافیت نتایج در این پژوهش، چند مفهوم و مؤلفۀ مهم و بنیادین که در مقالاتی ناظر به این سند تحلیل شده و فراوانی آنها تعیین گردیده بود انتخاب شدند و میزان فراوانی آنها با مجموع فراوانی مؤلفه های انسان توسعه یافته در متن سند تحول مقایسه شد. همچنین از کلمه شماری کل متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز مشخص گردید که تنها حدود 1% (113 کلمه از 10914 کلمۀ موجود) از این سند 64 صفحه‌ای به مؤلفه های انسان توسعه یافته اختصاص یافته و در نتیجه می‌توان گفت که با توجه به وزن و اهمیت اقتصاد و مسائل ناظر بر آن در کشور (نظیر بیکاری، ضعف نگرش‌ها و مهارتهای ثروت آفرینی و عدم اهتمام به افزایش تولید و بهبود وضع معشیت عمومی و فقر زدایی) از دیدگاه رهبران و سیاست گذاران به ویژه در دهه های اخیر، تأکید و توجه اندکی به پرورش انسان توسعه یافته شده و به همین رو شایسته است در بازنگری متن سند تحول به این مؤلفه ها قویاً پرداخته شود.

JEL: I250

واژگان کلیدی: انسان توسعه یافته، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تحلیل محتوا، آنتروپی شانون.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analytical study of the position of the developed human being in the document of fundamental change in education in Iran

نویسندگان [English]

 • Seyed Morteza Afghah 1
 • leili Nouralizadeh 2
 • sayyed jalal hashemi 3
 • abdolmajid ahangari 4

1 Associate Professor of Economics, Department of Economics,, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran (Corresponding Author)

2 PhD student in Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

3 Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

4 Associate Professor of Economics, department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Abstract

The purpose of this study is to analyze the concept of "developed man" and determine the degree of attention to it in the document of fundamental change in education in Iran approved in December 2011. This concept has been developed based on the theoretical foundations of classical economics in the description of "economic man" and also the theory of Enkels in the description of "modern man" and has been adapted and localized according to some national and Islamic ideas and beliefs. "Developed man" in this study means a person whose attitude and attitude has developed and has the ability to turn the country's resources into wealth and prosperity for the people of society. The research method is quantitative and qualitative content analysis (documentary study). The data measurement tool is a researcher-made content analysis checklist (which is a well-known tool in the content analysis method) and tabularly includes 25 developed human characteristics. After preparing the table, in the text of the transformation document, the words and phrases and the general contents of the features in the mentioned table were searched. Its formal reliability and validity have been achieved by subject matter experts. Shannon entropy indices have been used to determine the importance and ranking of developed human components. In order to achieve a valid explanation and transparency of the results in this study, some important and fundamental concepts and components that were analyzed in the articles reviewing this document and their frequency was determined and their frequency with the total frequency of human components developed in the text of the transformation document was compared. Also, from the whole text of the text of the document of fundamental transformation of education, it was revealed that only about 1% (113 words out of 10914 words) of this 64-page document are dedicated to the components of developed human beings, and as a result it can be said Given the weight and importance of the economy and related issues in the country (such as unemployment, weak attitudes and skills of wealth creation and lack of efforts to increase production and improve public living and poverty alleviation) from the perspective of leaders and policymakers, especially In recent decades, little emphasis and attention has been paid to human development, and therefore it is worthwhile to pay close attention to these components in reviewing the text of the Transformation Document.

JEL: I250

Keywords: Developed Man, Document of Fundamental Transformation of Education, Content Analysis, Shannon Entropy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Developed Man"
 • Document of Fundamental "
 • Transformation of Education"
 • ؛"
 • Content Analysis"
 • ؛ "
 • Shannon Entropy"