نوع مقاله : زبان انگلیسی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران.

3 استادیار علوم ترتبی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران.

4 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران.

چکیده

چکیده گسترده
معرفی:
معرفی: هدف این پژوهش تحلیل مفهوم «انسان توسعه یافته» و تعیین میزان توجه به آن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران مصوب آذر ماه سال 1390 است. این مفهوم بر اساس مبانی نظری اقتصاد کلاسیک در توصیف «انسان اقتصادی» و همچنین نظریۀ انکلس در توصیف «انسان مدرن» تکوین یافته و با توجه به برخی از اندیشه ها و باورهای ملی و اسلامی متناسب سازی و بومی سازی شده است. منظور از «انسان توسعه یافته» در این پژوهش، فردی است که نگرش و طرز تلقی او رشد یافته و این توانمندی را دارد که منابع کشور را به ثروت و رفاه برای مردم جامعه تبدیل کند.
 
 
متدولوژی:
ابزار اندازه گیری، یک چک لیست تحلیل محتوای محقق ساخته است که شامل  25 ویژگی انسان توسعه یافته می باشد و پایایی و روایی صوری آن از نظر متخصصان موضوعی احراز و  رتبه بندی نیز شده است. جهت تعیین میزان اهمیت و رتبه بندی مؤلفه های انسان توسعه یافته از شاخص های آنتروپی شانون استفاده شده است. به منظور دستیابی به تبیینی معتبر و شفافیت نتایج در این پژوهش، چند مفهوم و مؤلفۀ مهم و بنیادین که در مقالاتی ناظر به این سند تحلیل شده و فراوانی آنها تعیین گردیده بود انتخاب شدند و میزان فراوانی آنها با مجموع فراوانی مؤلفه های انسان توسعه یافته در متن سند تحول مقایسه شد.
 
یافته­ها:
 از کلمه شماری کل متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز مشخص گردید که تنها حدود 1% (113 کلمه از 10914 کلمۀ موجود) از این سند 64 صفحه‌ای به مؤلفه های انسان توسعه یافته اختصاص یافته است.
 
 نتیجه گیری:
در نتیجه می توان گفت که با توجه به وزن و اهمیت اقتصاد و مسائل ناظر بر آن در کشور (نظیر بیکاری، ضعف نگرشها و مهارت های ثروت آفرینی و عدم اهتمام به افزایش تولید و بهبود وضع معشیت عمومی و فقر زدایی) از دیدگاه رهبران و سیاست گذاران به ویژه در دهه های اخیر، تأکید و توجه اندکی به پرورش انسان توسعه یافته شده و به همین رو شایسته است در بازنگری متن سند تحول به این مؤلفه ها قویاً پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Position of the Developed Human Being in the Fundamental Transformation Document of Iran's Education System

نویسندگان [English]

  • Seyed Morteza Afghah 1
  • leili Nouralizadeh 2
  • sayyed jalal hashemi 3
  • abdolmajid ahangari 4

1 Associate Professor of Economics, Department od Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

2 PhD student in Economics, Department od Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

3 Assistant Professor of Educational Sciences, Department of Educational Sciences, Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran.

4 Associate Professor of Economics, Department od Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

EXTENDED ABSTRACT
INTRODUCTION
The purpose of this study is to analyze the concept of "developed man" and determine the degree to which attention is paid in the Fundamental Transformation Document (FTD) in education in Iran approved in December 2011. This concept has been developed based on the theoretical basics of classical economics on description of "economic man" and also the Engels’s theory on the description of "modern man" and with regard to some of adapted and localized national and Islamic ideas and beliefs. What is meant by "Developed man" in this research is a person whose attitude and opinion has been developed and has the ability to turn the country's resources into wealth and prosperity for the people of society.
 
 
METHODOLOGY
The instrument by which one can measure it, is a researcher-made content analysis checklist that involves 25 characteristics for developed human, and its face reliability and validity have been also verified and ranked by subject matter experts. Shannon entropy indices have been used to determine the importance and ranking of developed human components. In order to achieve a valid explanation and transparent results in this study, some important and fundamental concepts and components that were analyzed in the literature reviewing this document and their frequency was determined, were selected, and their frequency was compared with the total frequency of developed human components in the transformation document text.
 
FINDINGS
By use of word-counting the whole text of the Fundamental Transformation Document of education system, it also became evident that only about 1% (113 words out of 10914 words available) of this 64-page document are dedicated to the components of developed human and as a result it can be said that with regard to the weight and importance of the economy and its related issues in the country (such as unemployment, weak attitudes and skills of wealth creation and lack of efforts to increase production and improve public living and poverty alleviation) from the leaders and policymakers viewpoint, especially.
 
CONCLUSION
In recent decades, little emphasis and attention has been paid to developed human, and accordingly, it is worthwhile to pay close attention to these components in revision of the Transformation Document text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developed Man
  • Document of Fundamental Transformation of Education
  • Content Analysis
  • Shannon Entropy
Afghah, S. (2021). Developed Man, the Propellant for Development of Societies: A Proposal for Iran (Vol. 1): Jahad Daneshgahi of Khuzestan.
Afghah, S. M., Ahangari, A., & Askari por, H. (2020). Estimating Human Development Index of Iranian Provinces and Investigating its Impact on Economic Growth Using Fuzzy Logic. Quarterly Journal of Quantitative Economics (JQE), 17(2), 89-121. doi:10.22055/jqe.2019.29152.2064 [In Persian]
Baltes, P. B., & Goulet, L. (1971). Exploration of developmental variables by manipulation and simulation of age differences in behavior. Human Development, 14(3), 149-170.
Elkan, W. (1973). An I ntroduc ti on to Development Economics, Harmondsworth, M iddlesex. In: Penguin Books L td.
farmahini farahani, m., hosseiniaee, f., & ahmad abadi arani, n. (2019). Study of the status of Tayyeb's life in the document of fundamental change and explaining the ways of its realization in education. Scientific Journal of Islamic Education, 27(42), 79-104. Retrieved from https://iej.ihu.ac.ir/article_204531_bab8df0d7da9ed88f40e2c6df823bb49.pdf [In Persian]
Hoselitz, B. F. (1952). Entrepreneurship and economic growth. The American Journal of Economics and Sociology, 12(1), 97-110.
Inkeles, A. (1969). Making men modern: On the causes and consequences of individual change in six developing countries. American journal of sociology, 75(2), 208-225.
Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour.
Mansouri, S. A., Afghah, S. M., Aghaei Jannat-Makan, H., & sharifzadeh ahvazi, s. (2022). Simulation of human development index in Khuzestan province with emphasis on healthy living and access to knowledge and comparison with Iran. Quarterly Journal of Quantitative Economics (JQE), 19(1), 101-126. doi:10.22055/jqe.2022.37537.2376 [In Persian]
Najafi, H., Vafaei, R., & Maleki, H. (2016). Explaining the Dimensions and Components of Human Spiritual Growth and its Analysis in Terms of Iran’s Education Fundamental Reform Document. Applied Issues in Quarterly Journal of Islamic Education, 1(1), 133-156. doi:10.29252/qaiie.1.1.133 [In Persian]
Roozitalab, A., Abounoori, E., & Maddah, M. (2023). Estimation of Multidimensional Inequality of Bushehr Province Compared to the Whole Country. Quarterly Journal of Quantitative Economics (JQE), -. doi:10.22055/jqe.2023.43930.2558 [In Persian]
Seers, D. (1969). The meaning of development. New Delhi, 3.
Vafa’i, R., Fazlollahi Ghomshi, S., & Taleifard, A. (2017). The Coverage of the Six Educational Domains of Fundamental Reform Document of Education in Primary School Social Studies Textbooks. Applied Issues in Quarterly Journal of Islamic Education, 2(2), 131-154. doi:10.29252/qaiie.2.2.131 [In Persian]