نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و اداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران (نویسنده ی مسئول)

3 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

توزیع نابرابر درآمد در جامعه موجب بروز مشکلات بسیاری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشور خواهد شد، به همین دلیل یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها توزیع مناسب درآمد در جامعه است. دولت‌ها برای رفع نابرابری درآمد راه‌حل‌های کوتاه‌مدت توصیه می‌کنند، در حالی ‌که اجرای این سیاست‌های کوتاه‌مدت بدون شناخت عوامل تأثیرگذار می‌تواند پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته باشد. به همین منظور برای مقابله با مشکل نابرابری درآمد و برقراری توزیع عادلانه درآمد لازم است عوامل مؤثر بر آن را شناسایی کرد و سیاست‌های مناسب و کارآ در راستای بهبود توزیع درآمد اتخاذ شود. با توجه به روند فزاینده نابرابری درآمد، نرخ بالای بیکاری و ناکارآمدی اقتصادی در جوامع مختلف به‌ ویژه در کشورهای در حال توسعه و نقش ویژه دولت در جهت رسیدن به توزیع مناسب و عادلانه درآمد، مطرح کردن موضوع حکمرانی خوب نیاز است. براساس بانک جهانی، حکمرانی خوب از شش شاخص؛ کنترل فساد، کارایی و اثر بخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قانون و مقررات، حاکمیت قانون و حق اظهار نظر و پاسخگویی تشکیل شده است که متغیر کنترل فساد، یکی از مهم‌ترین اجزای آن به شمار می‌آید. این پژوهش یکی از مطالعات اولیه ای است که نسبت به سایر مطالعات از سه جنبه تکنیکی، منطقه‌ای و زمانی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این پژوهش بررسی اثر حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته؛ با تأکید بر کنترل فساد طی دوره زمانی 2017-2000 می‌باشد. در این پژوهش از سه شاخص ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد به عنوان حکمرانی خوب استفاده شده است با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل پویا، از یک طرف به بررسی اثر شاخص‌های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد پرداخته و از طرف دیگر اثر درآمدهای مالیاتی به همراه نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای ابزاری بر نابرابری درآمد بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون پانل کوانتایل پویا نشان می‌دهد که کنترل فساد و حاکمیت قانون در هر دو گروه کشورها در چارک‌های 25، 50 و 75 به ترتیب اثر مثبت و منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. ثبات سیاسی نیز در هردو گروه کشورها در چارک‌های 25 و 50 اثر منفی و در چارک 75 اثر مثبت و معنادری دارد، همچنین درآمدهای مالیاتی، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه در چارک‌های مذکور در کشورهای منتخب اثرات متفاوتی بر نابرابری درآمد دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of good governance on income inequality in selected developing and developed countries؛ with an emphasis on control of corruption

نویسندگان [English]

  • fatemeh moradi 1
  • Mohammad Jafari 2
  • shahram fatahi 3

1 Ph.D. Student of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Administration, University of Lorestan, Khorramabad, Iran

2 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Administration, University of Lorestan, Khorramabad, Iran (Corresponding author)

3 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Social Sciences, University of Razi, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Unequal distribution of income in society has caused many problems in the areas of economic, social and political will of each country, that's why one of the most important tasks of governments is proper income distribution in society. Governments recommend short-term solutions to address income inequality, while implementing these short-term policies without recognizing the influencing factors can have adverse consequences on revenue distribution. In order to deal with the problem of income inequality and establishing a fair distribution of income should identify its risk factors and appropriate and effective policies be adopted to improve income distribution. Due to the growing trend of income inequality, high unemployment and economic inefficiency in various societies, especially in developing countries, and the special role of government in achieving a fair and equitable distribution of income, the issue of good governance needs to be addressed. Income inequality and good governance are among the most important economic issues in any country. The World Bank has good governance based on six indicators; It has introduced corruption control, government efficiency and effectiveness, political stability, quality of law and regulation, rule of law and the right to comment and be held accountable, one of the most important components of which is the corruption control variable. Indicators of governance play a very important role in the economic environment in terms of economic growth and development. Governance is considered as one of the basic inputs for the welfare of the people. Therefore, paying attention to the role of indicators of good governance and its absence, especially in developing countries and its impact on income distribution, which is one of the most important goals of governments, is very important and necessary. This study is one of the preliminary studies that can be compared to other studies from three aspects: technical, regional and temporal.The purpose of this study is to investigate the effect of good governance on income inequality in selected developing and developed countries, with emphasis on control of corruption over the period 2017-2000. In this study, three indicators of political stability, rule of law and control of corruption are used as good governance. The results of the estimated the dynamic quantile panel regression model show that control of corruption and rule of law in both countries the quarters 25, 50 and 75 respectively positive and negative and significant effect on income inequality. Political stability in both groups of countries has negative effects in quarters 25 and 50 and in quarter 75 positive and significant. Also the tax revenues, inflation rate and GDP per capita these quarters in the selected countries have different effects on income inequality. inflation rate and GDP per capita these quarters in the selected countries have different effects on income inequality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • good governance
  • Control of corruption
  • political stability
  • income inequality
  • dynamic quantile panel