نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصا مالی، گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طبابائی، تهران، ایران.

2 استاد اقتصاد، گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طبابائی، تهران، ایران.

3 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طبابائی، تهران، ایران.

چکیده

جریان مالی موردنیاز بخش تولید از بازارهای مختلفی تامین و تخصیص می‌شود که از جمله آن‌ها بازار سهام می‌باشد و لذا انتظار می‌رود هرگونه نوسانی در این بازار بر روند تولید اثرگذار باشد. با توجه به این مهم، هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط میان نوسان‌های قیمت بازار سهام و ادوار تجاری با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی برای اقتصاد ایران است. در این ساختار، خانوارها علاوه بر درآمد عرضه کار، دارای ثروت مالی نیز هستند که بر مصرف حال و آتی آن‌ها اثرگذار است. از طرفی، خانوارها به دو دسته تقسیم می‌شوند: خانوارهایی که تاکنون در بازار مالی دارای ثروت انباشته بوده و در حال خروج از بازار هستند و خانوارهایی که تاکنون فعالیت و ثروت انباشت شده‌ای در این بازار نداشته‌ و در حال ورود به بازار هستند. پارامترهای ساختاری مدل با استفاده از روش بیزین و داده‌های دوره 1398 – 1383 برآورد شده است که از تخمین مدل سه نتیجه مهم حاصل شده است: اولا، داده‌ها به طور معنی‌داری مبین آن هستند که قیمت‌های سهام بر بخش حقیقی اقتصاد و ادوار تجاری اثرگذار هستند. ثانیا، فرضیه عدم واکنش بانک‌مرکزی به نوسان های اقتصادی شامل تغییرات شاخص بازار سهام، تولید و تورم مورد تایید قرار می‌گیرد. ثالثا، مدل به صورت درونزا شامل یک متغیر مرتبط با سستی مالی است که در واقع مبین شکاف قیمت سهام بوده و به منظور بهبود اندازه‌گیری پویایی‌های مدل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این متغیر به خوبی می‌تواند ادوار نوسان در بازار سهام را نشان دهد. در خاتمه نتایج ناشی از شبیه‌سازی الگو نشان می‌دهد که نوسان‌های قیمتی بازار سهام اثری مثبت بر تولید و ادوار تجاری در ایران دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Formation of Bubble Price in the Stock Market and Its effect on the Iran Business Cycles

نویسندگان [English]

  • maryam izadi 1
  • Abas Shakeri Hosein Abad 2
  • Mahnoush A. Milani 3
  • Teymur Mohammadi, 3

1 PhD student of Financial of Economics, Department of Theoretical Economics, Faculty of economics, Allame Tabatabai University, Tehran, Iran (Corresponding Author)

2 Professor of Economics, Department of Theoretical Economics, Faculty of economics, Allame Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Associate Professor of Economics, Department of Theoretical Economics, Faculty of economics, Allame Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Financing flow needed for production sector is allocated from various markets including stock market, therefore, it is expected that any fluctuations in this market effects on output. For this reason, the purpose of this paper is to analyze the relationship between fluctuations in stock market prices and business cycles, using a dynamic stochastic general equilibrium model for Iran economy. In this structure, along with wage income, the households have financial wealth that is effective on the current and future consumption. Moreover, the households divided into two categories: those households that already have accumulated wealth in financial market and are ready to leave the market and those households that has not any activity and accumulated wealth in this market, yet, and are ready to enter the market. The structural parameters of model is estimated using Bayesian method and data during 1383 – 1398, where we derive three important implications: firstly, data meaningfully reveals that stock prices are effective on real sector and business cycles. Secondly, the assumption of no-reaction of central bank to economic volatilities such as stock market, output and inflation is verified. Thirdly, the model endogenously includes a variable related to financial slackness, where is the stock price gap and is used in order to improving measuring model dynamics. This variable is capable to depict volatilities in stock market. At last, the results from simulations show that volatilities in stock market prices have positive effect on output and business cycles in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price bubbles
  • -Stock market
  • - Business cycles
  • -Economic fluctuations