نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه ازاد اراک

2 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی دانشکده مدیریت اراک ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده مدیریت ملایر ایران

چکیده

هدف اصلی تحقیق بررسی اثر شاخص جهانی عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر قیمت مسکن ایران با استفاده از یک مدل چهار متغیره SVAR-X به صورت فصلی و مرتبط با بازه زمانی 1383-1398 است. نتایج نشان می‌دهد شاخص جهانی عدم قطعیت سیاست اقتصادی و سیاست پولی به ترتیب موجب افزایش و کاهش قیمت مسکن در بلندمدت شده است. بزرگی قدر مطلق ضرایب بیانگر اهمیت متغیرهای اثرگذار بر قیمت مسکن است. بررسی متغیرها در کوتاه‌مدت نیز نشان داد که اثر معنی‌داری بر قیمت مسکن نداشته‌اند. نتایج واکنش آنی نیز نشان داد که شوک متغیر قیمت مسکن اثر معنی‌داری بر قیمت مسکن خواهند گذاشت؛ به طوری‌که اثر شوک متغیر مسکن در سال‌های بعد بر قیمت مسکن حفظ می‌شود اما اثر شوک سایر متغیرها تنها یک فصل بر قیمت مسکن اثر معنی‌داری خواهد گذاشت. نتایج تجزیه واریانس نیز نشان داد که پس از طی ده دوره، سهم شوک‌ها از بزرگ به کوچک به ترتیب عبارتند از: قیمت مسکن (97%)، شکاف تولید (9/2%)، سیاست پولی (07/0%) و عدم قطعیت سیاست اقتصادی، (002/0%).
هدف اصلی تحقیق بررسی اثر شاخص جهانی عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر قیمت مسکن ایران با استفاده از یک مدل چهار متغیره SVAR-X به صورت فصلی و مرتبط با بازه زمانی 1383-1398 است. نتایج نشان می‌دهد شاخص جهانی عدم قطعیت سیاست اقتصادی و سیاست پولی به ترتیب موجب افزایش و کاهش قیمت مسکن در بلندمدت شده است. بزرگی قدر مطلق ضرایب بیانگر اهمیت متغیرهای اثرگذار بر قیمت مسکن است. بررسی متغیرها در کوتاه‌مدت نیز نشان داد که اثر معنی‌داری بر قیمت مسکن نداشته‌اند. نتایج واکنش آنی نیز نشان داد که شوک متغیر قیمت مسکن اثر معنی‌داری بر قیمت مسکن خواهند گذاشت؛ به طوری‌که اثر شوک متغیر مسکن در سال‌های بعد بر قیمت مسکن حفظ می‌شود اما اثر شوک سایر متغیرها تنها یک فصل بر قیمت مسکن اثر معنی‌داری خواهد گذاشت. نتایج تجزیه واریانس نیز نشان داد که پس از طی ده دوره، سهم شوک‌ها از بزرگ به کوچک به ترتیب عبارتند از: قیمت مسکن (97%)، شکاف تولید (9/2%)، سیاست پولی (07/0%) و عدم قطعیت سیاست اقتصادی، (002/0%).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Global Economic Policy Uncertainty on Housing Prices in Iran

نویسندگان [English]

  • NEDA MASHAYEKHI 1
  • Ahmad Sarlak 2
  • Mojtaba Ghiasi 3

1 phd student in economic

2 Assistant Professor Islamic Azad University

3 Assistant Professor Islamic Azad University

چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the effect of economic policy uncertainty on Iranian housing prices using SVAR-X model seasonally in the period of 1383-1388. The results show that the increase in the production gap, economic policy uncertainty and monetary policy have led to an increase, increase and decrease in housing prices in the long run, respectively. The magnitude of the absolute value of the coefficients indicates the importance of the variables affecting housing prices. The results show that monetary policy has the most and the output gap has the least effect on housing prices. The study of variables in the short run also showed that they did not have a significant effect on housing prices. The results of the impulse response also showed that the shock of housing price and the production gap variables will have a significant effect on housing prices; So that the effect of the variable housing shock on the housing price will be maintained in the following years, but the shock effect of the production gap on the housing price will be only two periods. The results of variance decomposition also showed that after ten periods, the share of shocks from large to small are: respectively housing prices (97%), production gap (2.9%), monetary policy (0.07%) and economic policy uncertainty (0.002%).
The main purpose of this study is to investigate the effect of economic policy uncertainty on Iranian housing prices using SVAR-X model seasonally in the period of 1383-1388. The results show that the increase in the production gap, economic policy uncertainty and monetary policy have led to an increase, increase and decrease in housing prices in the long run, respectively. The magnitude of the absolute value of the coefficients indicates the importance of the variables affecting housing prices. The results show that monetary policy has the most and the output gap has the least effect on housing prices. The study of variables in the short run also showed that they did not have a significant effect on housing prices. The results of the impulse response also showed that the shock of housing price and the production gap variables will have a significant effect on housing prices; So that the effect of the variable housing shock on the housing price will be maintained in the following years, but the shock effect of the production gap on the housing price will be only two periods. The results of variance decomposition also showed that after ten periods, the share of shocks from large to small are: respectively housing prices (97%), production gap (2.9%), monetary policy (0.07%) and economic policy uncertainty (0.002%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Policy Uncertainty
  • Housing Prices
  • Monetary Policy