نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دکترای اقتصاد عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

3 رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

امروزه بخش بزرگی از مطالعات در زمینه رشد اقتصادی ، مربوط به سرمایه انسانی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحقیق و توسعه ، نوآوری ، طراحی ، حقوق صاحبان برند ، آموزش های خاص شرکت و کارآیی سازمان در قالب ادبیات جدیدی در اقتصاد به نام سرمایه گذاری نا مشهود، می باشد . سرمایه گذاری نا مشهود، به عنوان یک مؤلفه مهم و رو به رشد سرمایه گذاری کل، به طور فزاینده ای برای تجزیه و تحلیل روند متغیرهای اقتصادی فعلی و پیش بینی رشد آینده اهمیت دارد. یکی از موضوعات مهم در هر اقتصادی تاثیر سرمایه گذاری نا مشهود بر متغیرهای حقیقی اقتصاد است . اما برای بررسی این مهم ابتدا لازم است با توجه به تعاریف بین المللی و مطالعات معتبر بین المللی و منابع آماری ایران، سرمایه گذاری نا مشهود در فعالیت های اقتصادی را برآورد نموده و نحوه ی عملکرد آن را شناسایی کرد. پس از اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود ، می توان به آزمون فرضیه ها پرداخت و نحوه ی تاثیرگذاری آن بر متغیر های حقیقی اقتصاد از جمله بهره وری را سنجید. در این مطالعه از رویکرد CHS (رویکرد جامع و پذیرفته شده ای که در اکثر مطالعات مهم ، از این رویکرد استفاده شده است) برای اندازه گیری سرمایه گذاری نا مشهود استفاده شده است (Corrado, Hulten, and Sichel,2005). یکی از فعالیت های مهم در کارکردهای اقتصاد ایران ، فعالیتهای صنایع کارخانه ای مورد تایید مرکز آمار ایران است که این مقاله ابتدا در صدد برآورد سهم و روند سرمایه های نا مشهود در این فعالیت ها با رویکرد CHS بوده که با توجه به کمبود مطالعه در این زمینه برای اقتصاد ایران بسیار مهم است. همچنین نحوه ی تاثیر آن بر بهره وری کل عوامل تولید نیز از مبحث های بعدی این مطالعه است که می تواند راهشگای رهیافت های اقتصادی و تصمیمات مهمی در این زمینه باشد. برای یافتن پاسخ پرسش های تحقیق و نزدیک شدن به فرضیه های آن از دوره زمانی مورد مطالعه 1396- 1375 برای کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بالاتر، به تفکیک کد آیسیک (ISIC) چهار رقمی استفاده شده است. مدل مورد استفاده داده های پانلی با روش GMM می باشد. نتایج حاکی از این است که سرمایه گذاری نا مشهود اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد.در ادامه تحقیق، نیروی کار را به نیروی کار حرفه ای و غیر حرفه ای تقسیم بندی شده است. تخمین مدل اقتصادی این پژوهش نشان می دهد که اثرگذاری نیروی کار ماهر بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع ایران ، نسبت به نیروی کار غیر ماهر در حدود 6 برابر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of intangible investment on the total factor productivity of production in Iran's manufacturing industries

نویسندگان [English]

 • Forough EsmaeilySadrabadi 1
 • esfandyar jahangard 2
 • Teymour Mohammadi 3
 • Ali Asghar Salem 4

1 Allameh Tabatabai University of Tehran

2 dr Faculty member of Economics, Allameh Tabataba'i University

3 Dr Faculty member of Economics allameh Tabatabai university

4 Dr faculty memeber of economic s allameh tabatabai university

چکیده [English]

Today, a large part of the studies on economic growth are related to Human capital, information and communication technology, research and development, innovation, design, brand rights, special training of the company and efficiency organization in the form of new literature in economics called intangible investment. Intangible investment, as an important and growing component of total investment, is increasingly available to analyze the trend of current economic variables and predict future growth. One of the important issues in any economy is the impact of intangible investment on the real variables of the economy. However, in order to study this issue, it is necessary to estimate the intangible investment in economic activities and identify how it works, considering the international definitions and valid international studies and statistical sources of Iran. After measuring intangible investment, we can test the hypotheses and measure how it affects the real variables of the economy, including productivity. In this study, the CHS approach (a comprehensive and accepted approach that has been used in most important studies) has been used to measure intangible investment (Corrado, Hulten, and Sichel, 2005). One of the important activities in the functions of Iran's economy is the factory industries approved by the Statistics Center of Iran. This article was initially used to estimate the share and trend of intangible capital in these activities with the CHS approach. The context is very important for the Iranian economy. Also, how it affects on TFP is one of the next topics of this study that can pave the way for economic approaches and important decisions in this field. In order to find the answers to the research questions and to approach its hypotheses, the study period of 1996-2018 for industrial workshops of ten employees and above, using the four-digit ISIC code (ISIC) has been used. The model used is panel data with GMM method. The results indicate that intangible investment has a positive and significant effect on TFP. In the continuation of the research, the labor force is divided into professional and non-professional labor force. The estimation of the economic model of this study shows that the effect of skilled labor on TFP in Iranian industries is about 6 times compared to unskilled labor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Intangible investment"
 • Total factor productivity"
 • CHS approach"
 • ,"
 • Iran factory industries,"
 • Panel Data"