نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

چکیده گسترده
 
معرفی
یکی از مهمترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه رشد و توسعه اقتصادی است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به همراه سرمایه انسانی و توسعه مالی از عوامل مهمی هستند که می توانند بر رشد اقتصادی تاثیر بسزایی داشته باشند. سرمایه انسانی می تواند به عنوان تسهیل کننده برای انتقال فناوری مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شود. علاوه بر این، شواهد نشان می دهد که سرمایه انسانی نقش مکملی برای تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین سرریز فناوری به شرکت­های داخلی هنگامی کارآمدتر هستند که بازارهای مالی در اقتصاد میزبان توسعه بیشتری داشته باشد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه انسانی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی گروه­های مختلف درآمدی کشورهای در حال توسعه است.
متدولوژی
در این مطالعه، الگویی برآورد شده است که برای اقتصادهای ناپایدار (کشورهای در حال توسعه) مناسب است. در این الگو، تاثیرات نرخ رشد جمعیت، تکنولوژی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، توسعه مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثرات تعاملی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. جامعه آماری، کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2019-2000 هستند. جهت انجام تحقیق، کشورهای در حال توسعه به چهار دسته درآمد پایین، درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا تقسیم­بندی شدند که در مجموع شامل 27 کشور (9 کشور آسیایی، 9 کشور آفریقایی و 9 کشور آمریکای جنوبی) می­باشند. در این پژوهش ابتدا مانایی متغیرها برای کشورهای در حال توسعه به تفکیک گروه­های درآمدی بررسی شد. سپس بر اساس آزمون کائو، وجود روابط تعادلی بلندمدت در میان متغیرهای مربوط به گروه­های درآمدی کشورهای در حال توسعه تایید گردید. جهت بررسی هم­انباشتگی، از روش­های FMOLS و DOLS استفاده شد.
 
یافته­ها
نتایج تخمین بلندمدت نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی به میزان 27/0 بر رشد اقتصادی کشورهای درآمد بالا موثر است و هنگامی که با سرمایه انسانی و توسعه مالی ترکیب شود، تاثیر آن بر رشد اقتصادی به ترتیب به میزان 42/0 و 104/0 خواهد بود. بنابراین اثر تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی نسبت به تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی کشورهای درآمد بالا بیشتر است. اما در سایر گروه­های درآمدی کشورهای در حال توسعه، تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی با سرمایه انسانی و توسعه مالی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی نداشته است. همچنین نتایج تخمین کوتاه مدت نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد بالا تاثیری ندارد، اما تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی و تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی به ترتیب به میزان 48/0 و 13/2 بر رشد اقتصادی موثر است. این نتیجه نشان می­دهد که در کوتاه مدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی تاثیری ندارد اما در کنار سرمایه انسانی و توسعه مالی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی این کشورها دارند. در سایر گروه­های درآمدی کشورهای در حال توسعه، تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی با سرمایه انسانی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت نداشته است. همچنین جزء صحیح خطای تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توسعه مالی و سرمایه انسانی نشان می­دهد که در هر دوره به ترتیب 78 درصد و 95 درصد از عدم تعادل­های موجود در سیستم جهت رسیدن به تعادل بلندمدت برطرف می­شود. اما در سایر گروه­های درآمدی، سرعت تعدیل بسیار ناچیز است و یا اصلا وجود ندارد.
 
نتیجه
این نتایج نشان می­دهد که کشورهای با درآمد بالا دریافته‌اند که با انتقال فناوری‌های جدید و سرریز فناوری، می‌توان بهره‌وری را با توجه به سطح بالای سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر افزایش داد و این عاملی مثبت برای بهبود رشد اقتصادی است. همچنین در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالا، به دلیل ظرفیت نهادی بالا در ساختار اقتصادی که منجر به کارایی فراگیر در مکانیزم تخصیص اعتبارات این کشورها شده است، اثر تعاملی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing the short run and long run effects of foreign direct investment, human capital and financial development on the economic growth of different income groups in developing countries (application of the panel cointegration approach)

نویسندگان [English]

  • Neda Leylian 1
  • mehrzad ebrahimi 2
  • hashem zare 2
  • Ali Haghighat 2

1 * Ph.D. of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

2 Assistance professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

EXTENDED ABSTRACT
INTRODUCTION
One of the most important goals of the countries, especially developing countries, is economic growth and development. Foreign direct investment along with human capital and financial development are important factors that can have a significant impact on economic growth. Human capital can be used as a facilitator for the transfer of technology related to foreign direct investment. In addition, evidences show that human capital plays a complementary role to the impact of foreign direct investment on economic growth. Technology overflow into domestic companies is also more efficient when financial markets in the host economy are more developed. Therefore, the purpose of this study is to evaluate the short-run and long-run effects of foreign direct investment, human capital and financial development on the economic growth of various income groups in developing countries.
METHODOLOGY
The model used for unsustainable economies (developing countries) is designed to be appropriate for the current study. In this model, the effect of population growth rate and technology, physical capital, human capital, financial development, foreign direct investment, foreign direct investment interaction and financial development and the interaction of foreign direct investment and human capital on economic growth is examined. The statistical population is developing countries in the period 2000-2019. For the study, developing countries were divided into four categories: low-income, lower-middle-income, upper-middle-income, and high-income, which included a total of 27 countries (9 Asian countries, 9 African countries, and 9 South American countries). In this study, first, the significance of variables for developing countries by income groups was investigated. Then, based on the Kao test, the existence of long-run equilibrium relationships among the variables related to the income groups of developing countries was confirmed. FMOLS and DOLS methods were used to investigate the integration.
 
FINDINGS
The results of long-run estimates show that foreign direct investment alone is 0.27 effective on the economic growth of high-income countries, and when combined with human capital and financial development, its impact on economic growth is 0.42 and It will be 0.104. Thus, the effect of the interaction of foreign direct investment and human capital is greater than the effect of foreign direct investment alone on the economic growth of high-income countries. But in other income groups of developing countries, the interaction of foreign direct investment with human capital and financial development has not had a positive effect on economic growth. Also, the results of short-run estimates showed that foreign direct investment alone does not affect the economic growth of high-income countries, but the interaction of foreign direct investment and financial development and the interaction of foreign direct investment and human capital by 0.48 and respectively. 2.13 affects economic growth. This result shows that in the short run, foreign direct investment alone has no effect on economic growth, but along with human capital and financial development have a positive effect on economic growth in these countries. In other income groups of developing countries, the interaction of foreign direct investment with human capital and financial development has not had a positive effect on economic growth. Also, the correct component of the error of foreign direct investment interaction with financial development and human capital shows that in each period, 78% and 95% of the imbalances in the system are eliminated to achieve long-run equilibrium, respectively. But in other income groups, the speed of adjustment is very low or non-existent.
CONCLUSION
These results show that high-income countries have realized that it is possible to increase productivity due to the high level of human capital and skilled labor through the transfer of new technologies and technology overflows, and this is a positive factor in Economic growth works. Also in high-income developing countries, due to the high institutional capacity in the economic structure that has led to comprehensive efficiency in the mechanism of credit allocation of these countries, the interactive effect of foreign direct investment and financial development on economic growth in the short-run and long –run is positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign direct investment
  • Human capital
  • Financial development
  • Economic growth
  • Developing countries
Ahmed, K.T., Ghani, G.M., Mohamad, N. & Derus, A.M. (2015). Does inward FDI crowd-out domestic investment? Evidence from, Procedia- Social and Behavioral Sciences, 172, 419-426. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.395
Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S. & Sayek, S. (2004). FDI and economic growth: the role of local financial markets, J. Int. Econ. 64 (1), 89–112. https://doi.org/10.1016/S0022-1996(03)00081-3
Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S. & Sayek, S. (2010.) Does foreign direct investment promote growth? exploring the role of financial markets on linkages. J. Dev. Econ. 91 (2), 242–256. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2009.09.004
Alvarado, R., Iñiguez, M. & Ponce, P. (2017). Foreign direct investment and economic growth in Latin America. Economic Analysis and Policy, 56, 176-187. https://doi.org/10.1016/j.eap.2017.09.006
Arcand, J.L., Berkes, E. & Panizza, U. (2015). Too much finance? J. Econ. Growth, 20(2), 105–148. https://doi.org/10.1007/s10887-015-9115-2
Arvin, M.B., Pradhan, R.P. & Nair, M. (2021). Uncovering Interlinks Among ICT Connectivity and Penetration, Trade Openness, Foreign Direct Investment, and Economic Growth: The Case of the G-20 Countries, Telematics and Informatics, 60. https://doi.org/10.1016/j.tele.2021.101567
Azman-Saini, W.N.W., Law, S.H. & Ahmad, A.H. (2010). FDI and economic growth: new evidence on the role of financial markets. Econ. Lett. 107 (2), 211–213. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2010.01.027
bahrambeigi, F., fotros, M. H., haji, G., & torkamani, E. (2023). The Effect of Financial Development Regimes on Energy Intensity in Iran: Markov-Switching Approach. Quarterly Journal of Quantitative Economics(JQE), 20(2), 32-71. doi: 10.22055/jqe.2021.36681.2345
Barkhordari, S., Abrishami, H. & Zolfaghari, M., (2019). The impact of financial development on human development in developing countries with a focus on institutional, social and economic characteristics, Journal of Financial Economics, 48, 217-237. (In Persian) https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383833.1398.13.48.8.3
Beck, R., Georgiadis, G., & Straub, R. (2014). The finance and growth nexus revisited. Econ.Lett. 124 (3), 382–385. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2014.06.024
Bilir, K., Chor, D., Manova, K. (2014). Host-country Financial Development and Multinational Activity. National Bureau of Economic Research Working Paper Series No. 20046. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2019.02.008
Blomstrom, M., Lipsey, R.E., & Zejan, M. (1992). What Explains Developing Country Growth? National Bureau of Economic Research Working Paper Series No. 4132. http://www.nber.org/papers/w4132
Blomstrom, M., Kokko, A. & Globerman, S. (2001). The Determinants of Host Country Spillovers from Foreign Direct Investment: Review and Synthesis of the Literature. Inward Investment Technological Change and Growth, 239, 34-65. http://dx.doi.org/10.1057/9780230598447_2
Bluedorn, J., Duttagupta, R., Guajardo, J. & Topalova, P. (2013). Capital Flows Are Fickle: Anytime, Anywhere. International Monetary Fund, Research Department. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Capital-Flows-are-Fickle-Anytime-Anywhere-40885
Borensztein, E., De Gregorio, J. & Lee, J.W. (1998). How does foreign direct investment affect economic growth?, J. Int. Econ. 45 (1), 115–135. https://doi.org/10.1016/S0022-1996(97)00033-0
Brida, J.G., Carrera, E. & Segarra, V. (2020). Clustering and regime dynamics for economic growth and income inequality. Structural Change and Economic Dynamics, 52, 99-108. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2019.09.010
Ciesielska, D. & Kołtuniak, M. (2017). Outward foreign direct investments and home country’s economic growth. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 482: 127-146. https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.04.057
Creane, S., A. Rishi Goyal, M. Moshfigh & S. Randa (2004). Financial Sector Development in the Middle East and North Africa, IMF Working Paper, 04/201 (Washington: International Monetary Fund). https://www.imf.org/external/pubs/ft/med/2003/eng/creane/
Dadgar, Y. & Nazari, R. (2009). Evaluation of Financial Development Indicators in Iran, International Conference on Financing System Development in Iran (with Financial Innovation Approach), Sharif University of Technology Studies Center. 1. (In Persian) https://civilica.com/doc/72379/
Fotros, M., Aghazadeh, A. & Jabraili, S. (2011). The effect of economic growth on renewable energy consumption Comparative comparison of selected member countries of the Organization for Economic Cooperation and Development and non-members (including Iran). Quarterly Journal of Research and Policy Economic, 60, 98-81. (In Persian) http://qjerp.ir/article-1-187-en.html
Ford, T.C., Rork, J.C. & Elmslie, B.T. (2008). Foreign direct investment, economic growth, and the human capital threshold: evidence from us states. Rev. Int. Econ. 16 (1), 96–113. 10.1111/j.1467-9396.2007.00726.x
Ghafari, H., Jalooli, M., & Changi Ashtiani, A. (2015). Social instability and economic growth, Analysis based on ARDL Model, Quarterly Journal of Economic Reseach (Sustainable Growth and Development), 15(4): 25-50. (In Persian) http://ecor.modares.ac.ir/article-18-10064-fa.html
Griliches, Z. (1964). Research expenditures, education, and the aggregate agricultural production function. The American Economic Review, 961-974. https://www.jstor.org/stable/1809481
Gui-Diby, S.L. (2014). Impact of foreign direct investments on economic growth in Africa: Evidence from three decades of panel data analysis, Research in Economics, 68, 248-256. https://doi.org/10.1016/j.rie.2014.04.003
Han, J. & Lee, J. (2020). Demographic change, human capital, and economic growth in Korea, Japan and the World Economy, 53. https://doi.org/10.1016/j.japwor.2019.100984
Hosseini, S.M., Ashrafi, Y., Siami araqi, E. (2011). Investigating the Relationship between Financial Development and Economic Growth in Iran with the Introduction of New Variables, Journal of Economic Research and Policy, 19(60), 126-113. (In Persian) http://qjerp.ir/article-1-184-fa.html
Hosseini, S.S. & Molaei, M. (2006). The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Iran. Economic Research Journal, 6(2), 57-80. (In Persian) https://joer.atu.ac.ir/article_3367.html
Iamsiraroj, S. (2016). The Foreign direct investment -economic growth nexus. International Review of Economic & Finance, 42, 116-133.
Kao, C. & Chiang, M.H. (2000). On the estimation and inference of a cointegrated regression in panel data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1016/S0731-9053(00)15007-8/full/html
Karimi, M. & Heidarian, M. (2017). A Study of Short-Term and Long-Term Effects of Electricity Consumption on Economic Growth in Iranian Provinces (Analysis of FMOLS-PMG and VECM Causality Models). Econometric Modeling Quarterly, 2(2), 149-117. (In Persian) https://doi.org/10.22075/jem.2018.2881
Khalili araqi, M. & Salimi Shendi, R. (2014), The Relationship between Foreign Direct Investment, Financial Development and Economic Growth: A Case Study of Selected Asian Countries. Journal of Economic Research and Policy, 22(71), 156-143. (In Persian)
Kong, Q., Guo, R., Wang, Y., Sui, X. & Zhou, S. (2020). Home-country environment and firms’ outward foreign direct investment decision: evidence from Chinese firms. Economic Modelling, 85, 390–399. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.11.014
Kottaridi, C. & Stengos, T. (2010). Foreign direct investment, human capital and non-linearities in economic growth. Journal of Macroeconomics, 32(3), 858-871. https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2010.01.004
Law, S.H. & Singh, N. (2014). Does too much finance harm economic growth? J. Bank. Finance, 41 (Suppl. C), 36–44. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.12.020
Levine, R., (1997). Financial development and economic growth: views and agenda. Journal of Economic Literature, 35 (2), 688–726. https://doi.org/10.1596/1813-9450-1678
Leylian, N., Ebrahimi, M., Zare, H., & Haghighat, A. (2021). Investigating the Effect of Foreign Direct Investment and Human Capital on Agricultural Economic Growth in Selected Asian Developing Countries, Journal of Agricultural Economics Research, 13(2), 109-126. (In Persian) https://dorl.net/dor/20.1001.1.20086407.1400.13.2.6.7
Li, X. (2001). Government revenue, government expenditure, and temporal causality: Evidence from China. Applied Economics, 33(4), 485-497. https://doi.org/10.1080/00036840122982
Li, G. & Wei, W. (2021). Financial development, openness, innovation, carbon emissions, and economic growth in China. Energy Economics, 97. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105194
Lucas, R. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22: 3-42. https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7
Makiela, K. & Ouattara, B. (2018). Foreign direct investment and economic growth: exploring the transmission channels. Economic Modelling, 72, 296–305. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.02.007
Mohamandzadeh Asl, N. (2002). Testing the theory of neoclassical growth, Economic Reseach, 14. (In Persian). https://joer.atu.ac.ir/article_3185.html
Molaei, H., Golkhandan, A. & Golkhandan, D. (2014). Asymmetry of the effects of oil shocks on the economic growth of oil exporting countries: An application of the nonlinear approach of hidden panel integration. Iranian Journal of Energy Economics, 3(10). 229 -201. (In Persian) https://jiee.atu.ac.ir/article_539.html
Moosavi Jahromi, Y. (2018). Economic Development and planning. Payame noor University Press, Tehran. (In Persian).
Morrissey, O. & Udomkerdmongkol, M. (2016). Response to Institutions, Foreign Direct Investment, and Domestic Investment: Crowding Out or Crowding In?. World Development, 88, 10-11. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.08.001
Nair-Reichert, U. & Weinhold, D. (2001). Causality tests for cross-country panels: a new look at FDI and economic growth in developing countries. Oxf. Bull, Econ. Stat. 63(2), 153–171. 10.1111/1468-0084.00214
Najarzadeh, R. & Maleki, M. (2005). Investigating the Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth with Emphasis on Oil Exporting Countries. Iranian Journal of Economic Research, 7(23), 163-147. (In Persian) https://ijer.atu.ac.ir/article_3769.html
Osei, M.J. & Kim, J. (2020). Foreign direct investment and economic growth: Is more financial development better?. Economic Modelling, 93, 154-161. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.07.009
Phillips, P. C. B. & Hansen, B.E. (1990). Statistical inference in instrumental variable regression with I (1) processes, Review of Economic Studies, 57, 99–125. https://doi.org/10.2307/2297545
Poorshahabi, F. & Esfandiyari, M. (2017). The role of financial development in attracting foreign direct investment and promoting economic growth, Journal of Economic growth and development research. 7(28), 113-126. (In Persian) https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285954.1396.7.28.7.1
Romer, D. (1986). Advanced macroeconomics, McGraw Hill.
Sajadieh, F., Bakhtiari, S., & ghobadi, S. (2022). Evaluation the Role of Household Risk Management on Economic Growth: Case Study of Selected OIC Member Countries with emphasis on Iran. Quarterly Journal of Quantitative Economics(JQE)19(3), 93-124. doi: 10.22055/jqe.2020.32698.2219
Samargandi, N., Fidrmuc, J. & Ghosh, S. (2015). Is the relationship between financial development and economic growth monotonic? evidence from a sample of middle-income countries. World Dev. 68, 66–81. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.11.010
Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. The American economic review, 51(1): 1-17. https://www.jstor.org/stable/1818907
Singh, T. (2007). Financial development and economic growth nexus: time series evidence from India. Applied economics, 1, 13. https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1080%252F00036840600892886;h=repec:taf:applec:v:40:y:2008:i:12:p:1615-1627
Souri, A. (2015). Econometrics. 2nd edition, Cultural Studies Publishing. (In Persian)
Stock, J.H. & Watson, M.W. (1993). A simple estimator of co-integrating vectors in higher order integrated systems, Econometrica, 61, 783-820. https://doi.org/10.2307/2951763
Su, Y. & Liu, Z. (2016). The impact of foreign direct investment and human capital on economic growth: Evidence from Chinese cities. China Economic Review, 37, 97-109. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2015.12.007
Sunde, T. (2017). Foreign direct investment, exports and economic growth: ADRL and causality analysis for South Africa. Research in International Business and Finance, 41, 434-444. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.04.035
Vischer, T. (2012). Individual preferences, Human capital, and economic development, Dissertation of the University of St. Gallen.
Walters, P. B. & Rubinson, R. (1983). Educational expansion and economic output in the United States, 1890-1969: A production function analysis. American Sociological Review, 480-493. https://doi.org/10.2307/2117716
Wang, J. Y. (1990). Growth, Technology Transfer and the Long-Run Theory of International Capital Movements. Journal of International Economics, 29, 255-71. https://doi.org/10.2307/2117716
Xu, Y. & Li, A. (2019). The relationship between innovative human capital and interprovincial economic growth based on panel data model and spatial econometrics. Journal of Computational and Applied Mathematics, 365. https://doi.org/10.1016/j.cam.2019.112381