نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

برقراری عدالت اقتصادی از جمله بهبود توزیع درآمد یکی از اهداف مهم در جامعه است. این امر زمانی دارای اهمیت می شود که بتوان با مدلسازی دقیق تاثیر عوامل موثر بر نابرابری درآمد در جامعه را بررسی کرد. هدف اصلی از این مطالعه بررسی تاثیر عدم قطعیت متغیرهای کلان اقتصادی (شاخصEPU) و تجارت خارجی بر توزیع درآمد بین دهک های درآمدی است. برای این منظور از یک سیستم مبتنی بر قواعد فازی در قالب اعداد – Z (Z -FRBS) برای محاسبه کران های بالا، متوسط و پایین به همراه درجه اعتبار پیش بینی کران هر دهک درآمدی طی دوره زمانی 1375-1397 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تورم بیشترین تاثیر را بر نابرابری درآمدی دهک های اول، دوم، سوم، چهارم، هفتم و هشتم دارد. نرخ سود بانکی و تولید ناخالص داخلی موجب نابرابری درآمدی دهک پنجم و ششم شده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز بیشترین تاثیر را بر نابرابری درآمدی دهک های نهم و دهم دارد. همچنین نشان دهنده آن است که عدم قطعیت متغیرهای کلان اقتصادی و تجارت خارجی موجب افزایش نابرابری بیشتر دهک های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم نسبت به دهک های ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم شده است. این نتایج از لحاظ برنامه ریزی در مسائل اقتصاد کلان از جمله کنترل تورم و همچنین آماده سازی و ایجاد بسترهای اقتصادی لازم برای بهره مندی از روابط تجارت خارجی برای کاهش نابرابری درآمدی دهک ها اهمیت فراوانی دارند.
از طرفی نتایج نشان دهنده آن است که کران پایین ضریب جینی دهک اول افزایش بیشتری نسبت به کران پایین ضریب جینی دهک های دوم و سوم دارد. کران پایین ضریب جینی دهک های نهم و دهم افزایش بیشتری نسبت به هشت دهک اول داشته است. کران متوسط ضریب جینی دهک اول و ششم افزایش بیشتری نسبت به کران متوسط ضریب جینی دهک دوم دارد. ضریب جینی کران متوسط برای سایر دهک ها نوسان قابل توجهی نداشته است. کران بالای ضریب جینی دهک های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم افزایش بیشتری نسبت به کران بالای ضریب جینی دهک های ششم، هفتم ،هشتم، نهم و دهم داشته است. نتایج این تحقیق با توجه به اجتناب ناپذیر بودن همراهی با فرآیند جهانی شدن اقتصادی (سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن اقتصادی) به عنوان چالشی برای سیاست گذاران جلوه می کند و برای رفع این چالش ارایه و اقدام به راه کار های لازم ضروری است. از طرفی تورم یکی از شاخص های مهم بی ثباتی متغیرهای کلان است و تاثیر دوگانه ای بر توزیع درآمد افراد در جامعه می گذارد در واقع تورم برای بعضی از افراد به منزله یارانه و برای برخی از افراد دیگر مانند مالیات تلقی می شود به افرادی که درآمد ثابت دارند آسیب می رساند و به افرادی که صاحب سرمایه و دارای هستند مانند زمین، ساختمان وغیره سود سر شاری می رساند. از این رو دولت می تواند با هدف گیری گروه های کم درامد یا درآمد ثابت برای آنها برنامه ویژه ای داشته از جمله پرداخت های انتقالی، تخفیف های مالیاتی و برای افرادی که دارای هایی مانند زمین و مسکن بیش از نیاز دارند از طریـق مالیات بر درآمد و ثروت تصاعدی اشخاص می باشد. این نتایج از لحاظ برنامه ریزی در مسائل اقتصاد کلان از جمله کنترل تورم برای مسئولان اقتصادی و همچنین آماده سازی و ایجاد بسترهای اقتصادی لازم برای بهره مندی از روابط تجارت خارجی برای کاهش ضریب جینی دهک های درآمدی اهمیت فراوانی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimating the Impact of Uncertainty of Macroeconomic and Foreign Trade Variables on Income Distribution among Income Deciles

نویسندگان [English]

  • reza ashrafganjoee
  • Hossein Akbari Fard
  • Sayyed Abdol Majid Jalaee Esfandabadi
  • Mashaallah Mashinchi

Kerman Shahid Bahonar University

چکیده [English]

Establishing economic justice, including improving income distribution, is one of the most important goals in society. This becomes important when the impact of factors affecting income inequality in society can be examined by careful modeling. The main purpose of this study is to investigate the effect of macroeconomic uncertainty and foreign trade on income distribution among income deciles. For this purpose, a system based on fuzzy rules in the form of numbers - Z (Z -FRBS) has been used to calculate the upper, middle and lower limits along with the degree of validity of predicting the limits of each income decile during the period 1375-1397. The results show that inflation has the greatest impact on income inequality of the first, second, third, fourth, seventh and eighth deciles. Bank interest rates and GDP have led to income inequality in the fifth and sixth deciles. Foreign direct investment also has the greatest impact on the income inequality of the ninth and tenth deciles. It also shows that the uncertainty of macroeconomic and foreign trade variables has increased the inequality of the first, second, third, fourth and fifth deciles more than the sixth, seventh, eighth, ninth and tenth deciles. These results are important in terms of macroeconomic planning, including controlling inflation, as well as preparing and creating the necessary economic conditions to benefit from foreign trade relations to reduce income inequality in the deciles.
On the other hand, the results show that the lower limit of the Gini coefficient of the first decile has a greater increase than the lower limit of the Gini coefficient of the second and third deciles. The lower limit of the Gini coefficient of the ninth and tenth deciles has increased more than the first eight deciles. The average limit of the Gini coefficient of the first and sixth deciles is higher than the average limit of the Gini coefficient of the second decile. The average Gini limit coefficient did not fluctuate significantly for other deciles. The upper limit of the Gini coefficient of the first, second, third, fourth and fifth deciles has increased more than the upper limit of the Gini coefficient of the sixth, seventh, eighth, ninth and tenth deciles. The results of this study, considering the inevitability of accompanying the process of economic globalization (foreign direct investment and the degree of economic openness), appear as a challenge for policy makers, and to solve this challenge, it is necessary to present and take the necessary solutions. . On the other hand, inflation is one of the important indicators of the instability of macro variables and has a dual effect on the distribution of income in society. In fact, inflation is considered as a subsidy for some people and as a tax for others as income to those who earn They are constantly harming and benefiting people who own capital, such as land, buildings, etc. Therefore, the government can have a special program for low-income or fixed-income groups by targeting them, including transfer payments, tax breaks, and for people who have more than they need, such as land and housing, through income tax. And the exponential wealth of individuals. These results are important in terms of macroeconomic planning, including inflation control for economic officials, as well as preparing and creating the necessary economic conditions to benefit from foreign trade relations to reduce the Gini coefficient of income deciles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income deciles
  • uncertainty
  • EPU index
  • open economy indicators