نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد تمام گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

4 استاد تمام اقتصاد، دانشکدة اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران .

چکیده

با توجه به اینکه مسکن به عنوان سر پناه و محل سکونت، بعد از خوراک و پوشاک یکی از احتیاجات اساسی و اولیه انسان به شمار می‌آید و هوای سالم و پاک نیز ضروری ترین نیاز حیاتی هر انسانی برای زیستن است، لذا هدف این تحقیق بررسی و مقایسه اثر آلودگی هوا و متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت مسکن در برخی از کشورهای توسعه یافته (شامل: نروژ، سوئیس، استرالیا، ایسلند، دانمارک، امریکا، ژاپن و جمهوری چک) و درحال توسعه (شامل: ترکیه، مکزیک، برزیل، چین، کلمبیا، آفریقای جنوبی، اندونزی، هند) و ایران می‌باشد. بدین منظور از مدل اقتصاد کلانی استفاده شده که متغیرهای شاخص آلودگی هوا، درآمد سرانه، نقدینگی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ بهره و نرخ ارز به عنوان متغیرهای توضیحی برای متغیر وابسته شاخص قیمت مسکن به کار گرفته شد. برآورد مدل در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با بکارگیری تکنیک داده‌های تابلویی (Panel Data) و طی بازه زمانی (2017-2010) و در ایران با بکارگیری تکنیک خودتوضیح برداری با وقفه‌های گسترده غیرخطی (NARDL) و طی بازه زمانی (96-1375) انجام شد. با توجه به اینکه در ایران شاخص بهای مسکن برای شهرهای مختلف (و نه کل کشور) در دسترس بوده لذا به جای این شاخص، از شاخص اجاره بهای استفاده گردید و در نتیجه ایران به صورت جدگانه مورد بررسی قرار گرفت. تکنیک NARDL قادر به بررسی اثر شوک‌های مثبت و منفی آلودگی هوا در کوتاه‌مدت و بلندمدت به طور جداگانه بر قیمت مسکن می‌باشد. لازم به ذکر است شاخصی که برای بیان آلودگی هوا در نظرگرفته شده (PM2.5) است. نتایج حاصل از تخمین مدل بیانگر این واقعیت است که افزایش آلودگی هوا منجر به کاهش 30 درصدی قیمت مسکن در کشورهای توسعه یافته می شود در حالی که در کشورهای درحال توسعه ارتباط میان آلودگی هوا و قیمت مسکن معنادار نیست. در ایران نیز یافته‌های حاصل از برآورد مدل حاکی از تاثیرآلودگی هوا بر اجاره‌بهای مسکن است به نحوی که کاهش سطح آلودگی هوا منجر به افزایش اجاره‌بهای مسکن به میزان 23 درصد و افزایش سطح آلودگی هوا منجر به کاهش اجاره‌بهای مسکن به میزان 36 درصد می شود. همچنین برآوردها نشان می‌دهد که در هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی و ایران، درآمد سرانه موثر ترین متغیر بر قیمت می‌باشد اما اثر برخی از متغیرها (مانند شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ ارز و نرخ بهره) بر قیمت مسکن در کشورهای مورد بررسی متفاوت بوده است. در کشورهای توسعه یافته نرخ ارز و در کشورهای درحال توسعه و ایران نقدینگی بر قیمت مسکن اثر معناداری نداشتند.
با توجه به اینکه مطلوبیت‌های زیست محیطی مانند هوای پاک به طور مستقیم مورد خرید و فروش قرار نمی‌گیرد، اما ارزشمند می‌باشد و این ارزشمندی زمانی آشکار می‌گردد که نقض شود. به عنوان مثال مناطقی که با آلودگی هوا عجین هستند و این مسئله به عنوان یک عامل آزاردهنده و بازدارنده بر فعالیت های مردم تبدیل شده، افراد حاضرند که هزینه بیشتری پرداخت کنند اما از هوای پاک بهره‌مند شوند. بنابراین، این تناقض‌ها سبب ایجاد هزینه اضافی در شهر می‌شود و اگر سیاستی اتخاذ شود که براساس آن استانداردهای زیست محیطی در سطح شهر حفظ گردد، از پرداخت هزینه‌های اضافی جلوگیری خواهد شد و اجاره‌بهای خانه‌های مسکونی تعدیل خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors affecting housing prices with an environmental approach (Comparison of some developed and developing countries)

نویسندگان [English]

  • Nasibeh kakoui 1
  • Kambiz Hojabr-Kiani 2
  • farhad ghaffari 3
  • Ali Emami Meibodi 4

1 PhD Student in Economics, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Professor of Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Considering that housing as a shelter and place of residence, after food and clothing is one of the basic and basic needs of human beings and healthy and clean air is the most essential vital need of every human being to live, Therefore, the purpose of this study is to investigate and compare the effect of air pollution and macroeconomic variables on housing prices in some developed countries (including: Norway, Switzerland, Australia, Iceland, Denmark, USA, Japan and the Czech Republic) and developing (including: Turkey, Mexico, Brazil, China, Colombia, South Africa, Indonesia, India) and Iran. For this purpose, the macroeconomic model was used in which the variables of air pollution index, per capita income, liquidity, consumer price index, interest rate and exchange rate were used as explanatory variables for the dependent variable of housing price index. Model estimation was performed in developed and developing countries using panel data technique during the period 2017-2010 and in Iran using a self-explanatory technique with wide Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Method (NARDL) approach during the period 1996-2017. Due to the fact that in Iran, the housing price index was available for different cities (and not the whole country), so instead of this index, the rent index was used and as a result, Iran was examined separately. The NARDL technique is able to examine the effect of positive and negative air pollution shocks in the short and long term separately on housing prices. It should be noted that the indicator used to express air pollution is (PM2.5). The results showed that air pollution has a negative effect on house prices by 30% in developed countries, while there is no significant link between air pollution and house prices in developing countries. In Iran, the results from model estimation showed that reducing air pollution leads to an increase in housing rents by 23%, and increasing air pollution leads to a decrease in housing rents by 36%. Estimates also show that in both groups of countries and Iran, per capita income is the most effective variable on price, but the effect of some variables (such as price index of consumer goods and services, exchange rate and interest rate) on housing prices in these countries the review has been different. In developed countries, exchange rates and in developing countries and Iran, liquidity had no significant effect on housing prices.
The practical conclusion from the findings is that; although there is virtually no market for environmental benefits such as clean air and it is not traded directly, it is valuable, and this value becomes apparent when violated. For example, when some areas are prone to air pollution, people are willing to pay more but enjoy clean air. Therefore, these inconsistencies cause additional costs in the city, and if a policy is adopted based on which environmental standards are maintained in the city, additional costs will be avoided and the rent of residential houses will be adjusted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air pollution
  • Panel data technique
  • NARDL
  • House prices