نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

جهانی شدن مالی از اواسط دهه 1980 میلادی به بعد، باعث افزایش جریان سرمایه در بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه گردیده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در پرتفوی به عنوان عوامل اصلی و تأثیرگذار در جهانی شدن مالی شناخته شده‌اند. همچنین بر اساس ادبیات نظری، بین جهانی شدن مالی و نرخ رشد اقتصادی کشورها ارتباط وجود داشته که بسته به میزان توسعه‌یافتگی، شرایط جغرافیایی، بزرگ یا کوچک بودن اندازه کشورها در تجارت و ... ممکن است اثر مثبت و یا در برخی مواقع منفی مشاهده شود. از طرف دیگر رشد اقتصادی پایدار نیز یکی از پیش‌شرط‌های جذب و بهره‌برداری سرمایه‌های خارجی است. این مقاله سعی دارد با در نظر گرفتن اهمیت جریان‌های بین‌المللی سرمایه خارجی به عنوان یکی از نمودهای جهانی شدن مالی، در دو بخش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در پرتفوی، به ارزیابی تعامل بین پدیده جهانی شدن مالی و رشد اقتصادی برای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی D8 در قالب یک الگوی رشد بپردازد. الگوی اقتصادسنجی تصریح شده شامل سه معادله برای نرخ رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در پرتفوی است و برای برآورد آن اطلاعات کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی D8 طی دوره زمانی 2015-1995 استخراج و سعی شده که مساُله پژوهش با استفاده از تکنیک معادلات همزمان در چهارچوب داده‌های تابلوئی، ارزیابی شود.
در معادله رشد اقتصادی، نتایج وجود یک رابطه مثبت، بلندمدت و معنادار بین جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در پرتفوی با رشد اقتصادی را تأیید کرده و با توجه به مقادیر ضرایب مربوطه می‌توان نتیجه گرفت در بلندمدت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثر بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در پرتفوی، بر رشد اقتصادی دارد. این نتیجه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به عنوان فاکتور تعیین کننده برای نرخ رشد اقتصادی در این کشورها باشد. همچینن نرخ رشد جمعیت و انباشت سرمایه ثابت اثر مثبت، ولی نرخ ارز حقیقی و نرخ تورم اثر منفی بر رشد اقتصادی داشتند.
در معادله تخمینی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رشد اقتصادی، نرخ ارز حقیقی و اختلاف نرخ بهره داخلی و خارجی اثر مثبت بر این متغیر داشته‌اند، در حالی که علامت ضریب متغیرهای سرمایه‌گذاری در پرتفوی، رشد جمعیت و انباشت سرمایه ثابت منفی است و نتایج نشان از جانشینی بین انواع جریان‌های سرمایه دارد. در نهایت در معادله سرمایه‌گذاری در پرتفوی، ضریب دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و میزان کاربران اینترنت مثبت و ضریب متغیرهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نرخ تورم منفی است. بر این اساس نرخ رشد اقتصادی عامل تعیین کننده در جذب سرمایه‌های خارجی است.
به عنوان توصیه سیاستی، سیاست‌گذاران باید توجه ویژه‌ای به جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته و با بکارگیری سیاست‌های لازم جهت بهبود فرآیند جذب این جریان‌ها از جمله گسترش ساختارها و ظرفیت‌های کشور، به ایجاد رشد اقتصادی پایدار کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Interaction of International Capital Flows and Economic Growth in D8 Countries

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yazdani
  • Armen Markari

Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Financial globalization since the mid-1980s has increased capital flows between industrialized and developing countries. However, the foreign direct investment and the foreign portfolio investment are known as the main and effective factors of Globalization. Also, according to theoretical literature, there is a relationship between financial globalization and economic growth of countries that is dependent to their degree of development, geographical conditions, size of country in trade and ..., which this relation may be positive or negative in some cases. On the other hand, sustainable economic growth is one of the preconditions for attracting and exploiting foreign capital. This paper tries to consider the importance of international capital flows (including foreign direct investment and foreign portfolio investment) as symbol of financial globalization, investigate the interaction between financial globalization and economic growth in a growth model for D8 countries. For this regard, the specified econometric model is including three equations for the economic growth, the foreign direct investment and the foreign portfolio investment. Then for estimating the model, the required data are gathered for D8 countries during 1995-2015 and simultaneous equations method in panel data approach have been used to evaluate the research problem.
In the specified economic growth equation, the estimated results show that there is a long-run, positive and statistical significant relationship between the economic growth and both types of international investment flows. However, according to the estimated coefficients, the effect of the foreign direct investment on economic growth is more than the foreign portfolio investment in the selected countries during 1995-2015. This result indicates that foreign investment can be as a determinant factor for the economic growth in the selected countries. Also, the population growth rate and the fixed capital accumulation have positive effect on economic growth, while the effect of the real exchange rate and the inflation is negative.
In the estimated equation for foreign direct investment, the economic growth, the real exchange rate and the difference between domestic and foreign interest rates have a positive effect on this variable, while the coefficient other variables including the portfolio investment, the population growth and the fixed capital accumulation is negative, and the results indicates substitution between different types of capital flows. Finally, in the portfolio investment equation, the coefficient of the economic growth rate and the number of internet users is positive and the coefficient of the foreign direct investment and inflation rate are negative. Hence, the economic growth is a determinant factor to absorb foreign investment flows.
As a policy recommendation, policymakers should pay special attention to the flows of foreign investment especially foreign direct investment, and using suitable and necessary polices, try to promote infra-structures and capacities of their country to absorb foreign direct investment and generate sustainable economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Foreign Investment
  • Economic Growth
  • Simultaneous Equations
  • Panel data