نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

2 استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران،

چکیده

نهادها و بازارهای مالی کارآمد می توانند موجب افزایش رشد اقتصادی شوند و به طور متقابل بخش مالی نیز باید منعکس‌کننده شاخص‌های اقتصادی بخش حقیقی باشد. در این مطالعه تاثیر ارزش افزوده خدمات بانکداری، بیمه‌گری و واسطه‌گری مالی بر بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از متغیرهای «شاخص قیمت سهام (کل)» و «شاخص مالی» بعنوان شاخص‌های نماینده بازار سرمایه (متغیر وابسته)، و بر مبنای الگوی باس (2010) و پیشین دوان، لیترمن و سیمز (DLS)، از روش BARDL در دوره 1370-1397 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی در کوتاه‌مدت می‌تواند بر شاخص قیمت سهام (در کل و در بخش مالی) تاثیرگذار باشد و از این رو ارتباط کوتاه‌مدتی میان ارزش افزوده بانکداری، بیمه-گری و واسطه‌گری مالی با بخش مالی (بازار بورس اوراق بهادار) برقرار است ولی این ارتباط در بلندمدت از معنی‌داری آماری لازم برخوردار نیست و نمی‌توان بازخورد تغییرات ارزش افزوده بانکداری، بیمه‌گری و واسطه‌گری مالی را در شاخص قیمت سهام (در کل و در بخش مالی) مشاهده نمود. این نتایج از یکسو نشان‌دهنده تاثیر قابل توجه متغیرهای پولی و ابزارهای قیمتی همانند نقدینگی و تورم بر بازار بورس است و از سوی دیگر دلالت بر ضعف ارتباط میان بخش پولی و مالی و بازار بورس دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که در شرایط بحرانی (با هدف‌گذاری کوتاه‌مدت)، برای تنظیم بازار بورس از ابزارهای پولی و قیمتی استفاده نمود و در مقابل با اصلاح ایرادات ساختاری بورس، زمینه تاثیرگذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت ارزش افزوده بانکداری، بیمه‌گری و واسطه‌گری مالی بر شاخص‌های بورسی را فراهم نمود.
نهادها و بازارهای مالی کارآمد می توانند موجب افزایش رشد اقتصادی شوند و به طور متقابل بخش مالی نیز باید منعکس‌کننده شاخص‌های اقتصادی بخش حقیقی باشد. در این مطالعه تاثیر ارزش افزوده خدمات بانکداری، بیمه‌گری و واسطه‌گری مالی بر بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از متغیرهای «شاخص قیمت سهام (کل)» و «شاخص مالی» بعنوان شاخص‌های نماینده بازار سرمایه (متغیر وابسته)، و بر مبنای الگوی باس (2010) و پیشین دوان، لیترمن و سیمز (DLS)، از روش BARDL در دوره 1370-1397 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی در کوتاه‌مدت می‌تواند بر شاخص قیمت سهام (در کل و در بخش مالی) تاثیرگذار باشد و از این رو ارتباط کوتاه‌مدتی میان ارزش افزوده بانکداری، بیمه-گری و واسطه‌گری مالی با بخش مالی (بازار بورس اوراق بهادار) برقرار است ولی این ارتباط در بلندمدت از معنی‌داری آماری لازم برخوردار نیست و نمی‌توان بازخورد تغییرات ارزش افزوده بانکداری، بیمه‌گری و واسطه‌گری مالی را در شاخص قیمت سهام (در کل و در بخش مالی) مشاهده نمود. این نتایج از یکسو نشان‌دهنده تاثیر قابل توجه متغیرهای پولی و ابزارهای قیمتی همانند نقدینگی و تورم بر بازار بورس است و از سوی دیگر دلالت بر ضعف ارتباط میان بخش پولی و مالی و بازار بورس دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که در شرایط بحرانی (با هدف‌گذاری کوتاه‌مدت)، برای تنظیم بازار بورس از ابزارهای پولی و قیمتی استفاده نمود و در مقابل با اصلاح ایرادات ساختاری بورس، زمینه تاثیرگذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت ارزش افزوده بانکداری، بیمه‌گری و واسطه‌گری مالی بر شاخص‌های بورسی را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Monetary and Financial Institutions Services Value Added on Financial Index and Total Index of Tehran Stock Market: Application of Bayesian modification based on Doan, Litterman and Sims prior in the Autoregressive Distributed Lags Model

نویسندگان [English]

  • mahdi ghaemi asl 1
  • Seyyed Mahdi Mostafavi 2
  • Mohammad Bonyadi 3

1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 M.A. of Islamic Economics, Economics Faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

efficient financial institutions and markets could increase economic growth, and mutually, the financial sector should also reflect the economic indicators changes in real sector. In this study, impact of the banking, insurance and financial intermediation sector with an emphasis on value-added of financial and monetary institutions services on the capital market is examined. For this purpose, “TEPIX” and “financial index” as capital markets representative indices (the dependent variable) and Bayesian ARDL (BARDL) method based on Doan, Litterman and Sims prior and Bušs (2010) is used in period of 1991-2018. The results show that monetary and financial institutions services in the short term could affect stock price index (“TEPIX” and “financial index”), therefore The short-term relationship between the banking, insurance and financial intermediation sector of economy and the financial sector (Stock Exchange market) is established but the statistical significance of this relationship in the long run is not approved and no feedback in stock price indices based on the changes in the banking, insurance and financial intermediation sector is observed. These results on one hand indicate a significant impact of monetary variables and tools such as liquidity and price inflation on the stock market, and on the other hand is a sign of weakness in the relationship between the banking, insurance and financial intermediation sector and the stock market. Therefore, it is suggested that in critical situations (with short-term targets), monetary and price tools used to adjust stock market but in contrast, by correction of structural flaws of Stock Exchange market, the context of short term and long-term impact of the banking, insurance and financial intermediation sector on stock indices will be provided.
efficient financial institutions and markets could increase economic growth, and mutually, the financial sector should also reflect the economic indicators changes in real sector. In this study, impact of the banking, insurance and financial intermediation sector with an emphasis on value-added of financial and monetary institutions services on the capital market is examined. For this purpose, “TEPIX” and “financial index” as capital markets representative indices (the dependent variable) and Bayesian ARDL (BARDL) method based on Doan, Litterman and Sims prior and Bušs (2010) is used in period of 1991-2018. The results show that monetary and financial institutions services in the short term could affect stock price index (“TEPIX” and “financial index”), therefore The short-term relationship between the banking, insurance and financial intermediation sector of economy and the financial sector (Stock Exchange market) is established but the statistical significance of this relationship in the long run is not approved and no feedback in stock price indices based on the changes in the banking, insurance and financial intermediation sector is observed. These results on one hand indicate a significant impact of monetary variables and tools such as liquidity and price inflation on the stock market, and on the other hand is a sign of weakness in the relationship between the banking, insurance and financial intermediation sector and the stock market. Therefore, it is suggested that in critical situations (with short-term targets), monetary and price tools used to adjust stock market but in contrast, by correction of structural flaws of Stock Exchange market, the context of short term and long-term impact of the banking, insurance and financial intermediation sector on stock indices will be provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Market
  • Banking
  • Insurance and Financial Intermediation Sector
  • BARDL
  • Doan Litterman and Sims prior