نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 کارشناس

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

چکیده

در تبیین شوک‌های وارده بر اقتصاد، بررسی نقش بانک‌ها در اعمال سیاست‌های پولی و تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی حایز اهمیت است. بانک‌ها از طریق ایفای نقش واسطه‌گری وجوه و تأمین کنندگی مالی بخش‌های مختلف اقتصادی، می‌توانند از تأثیر قابل توجهی بر شکل‌گیری چرخه‌های رونق و رکود اقتصادی برخوردار باشند. از طرفی جایگاه بخش مسکن در اقتصاد و وجود ارتباطات پیشین و پسین متعدد آن با سایر بخش‌های اقتصادی، در کنار اهمیت تأمین مالی مسکن در تغییر شرایط رکود و رونق بازار مسکن و به تبع آن در سایر بازارها ایجاب می‌نماید که با استفاده از روش‌های علمی به بررسی نقش مذکور در اقتصاد پرداخته شود. در این پژوهش سعی شده تا با توجه به توانایی مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی در شبیه‌سازی اقتصاد و تبیین رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قبال شوک‌های وارده بر اقتصاد، به بررسی نقش تأمین مالی مسکن بر شکل‌گیری و یا تداوم ادوار تجاری ایران با رهیافت DSGE پرداخته شود. در مدل ارائه شده در این پژوهش خانوارها در دو طیف خانوارهای با افق نامحدود (صبور) که تمایلی به دریافت وام برای تهیه مسکن نداشته و خانوارهای ناشکیبا که برای تهیه مسکن از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند، در نظر گرفته شده، بنگاه‌های اقتصادی مشتمل بر سه دسته تولیدکننده کالاهای واسطه‌ای، کالاهای نهایی و تولیدکننده مسکن و همچنین بخش بانکی طوری طراحی شده‌ است که علاوه بر امکان تبیین اصطکاک مالی، ویژگی‌های اصلی اقتصاد ایران همچون تأمین مالی بانک محور، رفتار مصرفی خانوارها و اهمیت بخش مسکن در مدل‌‌سازی مربوطه، مورد نظر قرار بگیرند. بر این مبنا بانک‌ها به عنوان واسطه‌‌های مالی، نهادی برای پس‌انداز و مهم‌ترین نهاد تأمین مالی مسکن در کشور در نظر گرفته شده‌اند. برای این منظور مدل‌سازی با دو سناریوی با و بدون لحاظ عامل تأمین مالی مسکن صورت پذیرفت. برای برآورد پارامترها از داده‌های متغیرهای اقتصاد کلان طی دوره 1386 لغایت 1396 استفاده شد و آثار شوک‌‌های اقتصادی تحت دو سناریوی در نظر گرفته شده مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی تجربی مدل طراحی شده در این پژوهش از روش مقداردهی (کالیبراسیون) و برای برآورد برخی از پارامترهای مدل از روش خودرگرسیون برداری مرتبه اول (1)AR بر مبنای داده‌های متغیرهای اقتصاد کلان در بازه زمانی مورد نظر استفاده گردید. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی گویای موفقیت نسبی مدل در شبیه‌سازی اقتصاد ایران و انطباق الگو با انتظارات و واقعیات اقتصاد ایران می‌باشد. بر مبنای نتایج پژوهش، نوسانات اقتصاد نه تنها توسط شوک‌های غیر مالی مانند شوک فناوری و شوک‌ تقاضای مسکن توضیح داده می‌شود، بلکه ناشی از اصطکاک‌های مالی مانند شوک کیفیت سرمایه بوده که با لحاظ عامل تأمین مالی مسکن، این آثار تشدید می‌شود. بنابراین نباید از اهمیت این شوک‌های مالی با پیش‌فرض تأمین مالی مسکن که درک بهتری از نوسانات تجاری فراهم کرده، غفلت نمود. در مجموع نتایج حکایت از آن داشته که مدل‌سازی اقتصاد ایران با رویکرد DSGE و با در نظر گرفتن نقش تأمین مالی مسکن، قابلیت تبیین ادوار تجاری ایران را در بر داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of housing finance on business cycles of iran, DSGE approach

نویسندگان [English]

  • hooman malek 1
  • sohrab Delangizan 2
  • mojtaba almasi 3

1 بانک مسکن

2 Razi university, department of economic

3 Razi university, Department of economic

چکیده [English]

In explaining the shocks that hit an economy, it is necessary to investigate the role of banks in the implementation of monetary policies and the provided funds for different economic sectors. Banks can noticeably contribute to the occurrence of economic recession, as well as the formation of boom cycles, by both acting as a financial intermediary and providing financial support for different economic sectors. It appears logical to scientifically study such a role of banks in the economy by investigating (1) the housing sector position in the economy, (2) it's different prior- and post-relations to other economic sectors, and (3) the important role of housing finance in changing the boom and bust conditions in the housing market, and other markets as well. Regarding the potentials of modeling based on the dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) approach, including simulation of the economy and interpretation of the macroeconomic variables behaviors that are displayed through the occurrence of the economic shocks, this research used a DSGE approach to investigate the role of housing finance in the establishment/persistence of the Iran business cycle. The study’s proposed model displays families based on two main categories, one category suggests families with an unlimited horizon (patient families) that show no interest to get a loan for home purchases, and the other category indicates impatient families that tend to use facilities given by a bank to buy a home. Economic institutions in this model fall into three categories, including providers of the intermediate goods, providers of the final goods, and producers of house. Besides, the model uses a certain design for the bank sector to allow the explanation of financial friction and to enable the researcher to consider the main characteristics of the Iran economy, such as bank-based financing, household consumption behaviors, and the importance of the housing sector, in the study’s modeling. Since banks are regarded as financial intermediaries in this model, the researcher considers them an institution for savings, as well as the most important firm in the Iran country to perform the housing finance. Two scenarios are, therefore, used to conduct the model for this research: one that studies the factor of the housing finance and the other that does not. To estimate the model parameters, data of the macroeconomic variables obtained from 2007-2017 are used. And to evaluate the impacts caused by economic shocks, the above two scenarios are examined. To experimentally assess the designed model in this research, the calibration method is employed. Also, for investigating certain parameters of the model experimentally, first-order vector autoregression AR (1) is utilized using the data of the macroeconomic variables gathered during the above mentioned period. The immediate response force (IRF) results reveal the partial success of the model in simulating the Iran economy. They also indicate the adaptation of the model with the Iran economy facts and expectations. The study results suggest that non-financial shocks, including technology shocks and housing demand shocks, can define economic fluctuations and financial frictions, such as capital quality shocks, can cause such fluctuations, which can also be intensified when the housing finance factor plays its role. Thus, the significance of financial shocks should not be ignored, especially with respect to the housing finance that offers a better understanding of commercial fluctuations. Through the obtained results, it can be concluded that the Iran business cycles can be defined through modeling of the Iran economy via employing a DSGE approach and taking the role of housing finance into account.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing Finance
  • Dynamic Stochastic General Equilibrium Model (DSGE)
  • Monetary Policy
  • Calibration