نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

2 مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

گرچه رفتار توده‌وار در نظریات موجود عمدتاً بر اساس نوعی تقلید و تکرار رفتار تعریف می‌شود، اما ارائه مدل ریاضی که توانایی شناسایی این پدیده را داشته باشد، با دشواری همراه است. در تحقیق حاضر تلاش می‌شود، با استفاده از روش مونت‌کارلو و داده‌های قیمت سهام شرکت‌های بورس و فرابورس تهران، طی سال‌های 1390 تا 1398، رفتار توده‌وار در بین شرکت‌های نمونه بررسی شود. نظر به این‌که بازار سرمایه ایران با پدیده بسته شدن نماد مواجه است و این امر می‌تواند مقادیر رفتار توده‌وار قیمت را تحت تأثیر قرار دهد، نتایج حاصل با بازار سهام نیویورک به‌عنوان یک بازار توسعه‌یافته از حیث رفتار توده‌وار قیمت، بررسی شده‌اند. یافتة اول بیانگر وجود رفتار توده‌وار در 29٫6 درصد از موارد ممکن در نمونة تحقیق است. یافتة دوم از وجود رفتار توده‌وار به مقدارمتوسط 4٫0۷ درصد حکایت دارد. یافتة سوم، منعکس‌کنندة افزایش مقدار رفتار توده‌وار همراه با افزایش بازده مطلق است که نشان می‌دهد با افزایش تغییرات قیمت در سطح شرکت‌ها، مقدار رفتار توده‌وار نیز افزایش می‌یابد. همچنین، نتایج برآورد نشان می‌دهد مقدار رفتار توده‌وار در هنگام افزایش شدید قیمت‌ها بیشتر از هنگام کاهش شدید قیمت‌ها است. نکته مهم دیگر این‌که با افزایش مقدار معاملات، مقدار رفتار توده‌وار افزایش می‌یابد.

-----------------به دلیل محدودیت تعداد کلمات چکیده تکرار شده است.--------------

گرچه رفتار توده‌وار در نظریات موجود عمدتاً بر اساس نوعی تقلید و تکرار رفتار تعریف می‌شود، اما ارائه مدل ریاضی که توانایی شناسایی این پدیده را داشته باشد، با دشواری همراه است. در تحقیق حاضر تلاش می‌شود، با استفاده از روش مونت‌کارلو و داده‌های قیمت سهام شرکت‌های بورس و فرابورس تهران، طی سال‌های 1390 تا 1398، رفتار توده‌وار در بین شرکت‌های نمونه بررسی شود. نظر به این‌که بازار سرمایه ایران با پدیده بسته شدن نماد مواجه است و این امر می‌تواند مقادیر رفتار توده‌وار قیمت را تحت تأثیر قرار دهد، نتایج حاصل با بازار سهام نیویورک به‌عنوان یک بازار توسعه‌یافته از حیث رفتار توده‌وار قیمت، بررسی شده‌اند. یافتة اول بیانگر وجود رفتار توده‌وار در 29٫6 درصد از موارد ممکن در نمونة تحقیق است. یافتة دوم از وجود رفتار توده‌وار به مقدارمتوسط 4٫0۷ درصد حکایت دارد. یافتة سوم، منعکس‌کنندة افزایش مقدار رفتار توده‌وار همراه با افزایش بازده مطلق است که نشان می‌دهد با افزایش تغییرات قیمت در سطح شرکت‌ها، مقدار رفتار توده‌وار نیز افزایش می‌یابد. همچنین، نتایج برآورد نشان می‌دهد مقدار رفتار توده‌وار در هنگام افزایش شدید قیمت‌ها بیشتر از هنگام کاهش شدید قیمت‌ها است. نکته مهم دیگر این‌که با افزایش مقدار معاملات، مقدار رفتار توده‌وار افزایش می‌یابد.
. گرچه رفتار توده‌وار در نظریات موجود عمدتاً بر اساس نوعی تقلید و تکرار رفتار تعریف می‌شود، اما ارائه مدل ریاضی که توانایی شناسایی این پدیده را داشته باشد، با دشواری همراه است. ازاین‌رو در این تحقیق تلاش می-شود، با استفاده از روش مونت‌کارلو و داده‌های قیمت سهام شرکت‌های بورس و فرابورس تهران، طی سال‌های 1390 تا 1398، رفتار توده‌وار در بین شرکت‌های نمونه بررسی شود. نظر به این‌که بازار سرمایه ایران با پدیده بسته شدن نماد مواجه است و این امر می‌تواند مقادیر رفتار توده‌وار قیمت را تحت تأثیر قرار دهد، نتایج حاصل با بازار سهام نیویورک به‌عنوان یک بازار توسعه‌یافته از حیث رفتار توده‌وار قیمت، بررسی شده‌اند. یافتة اول بیانگر وجود رفتار توده‌وار در 29٫6 درصد از موارد ممکن در نمونة تحقیق است. یافتة دوم از وجود رفتار توده‌وار به میزان متوسط 4٫0۷ درصد حکایت دارد. یافتة سوم، منعکس‌کنندة افزایش مقدار رفتار توده‌وار همراه با افزایش بازده مطلق است که نشان می‌دهد با افزایش تغییرات قیمت در سطح شرکت‌ها، مقدار رفتار توده‌وار نیز افزایش می‌یابد. همچنین، نتایج برآورد نشان می‌دهد مقدار رفتار توده‌وار در هنگام افزایش شدید قیمت‌ها بیشتر از هنگام کاهش شدید قیمت‌ها است. نکته مهم دیگر این‌که با افزایش میزان معاملات، مقدار رفتار توده‌وار افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of stock price Herding in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • sajad farazmand 1
  • Gholam Hossein Asadi 2
  • Hossein Abdoh Tabrizi 2
  • Mohamad Reza Hamidizade 3

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 Associate Professor

3 full Profesor

چکیده [English]

Although herding behavior is mainly defined on the basis of imitation and repetition in existing theories, it is difficult to provide a mathematical model which is able to identify this phenomenon. Therefore, in this paper, using the Monte Carlo method and stock price data of Tehran Stock Exchange and OTC companies, during the years 2011 to 2019, the herding behavior among the sample companies is investigated. Given that the Iranian capital market is facing the phenomenon of closure, and this can affect the values of price herding, the results are examined with the New York Stock Exchange as a market developed. The first finding indicates the presence of herding behavior in 29.6% of possible cases in the sample. The second finding indicates the presence of herding at an average of 4.07%. The third finding reflects the increase in the amount of herding along with the increase in absolute return, which shows that as the stock prices change, the values of herding also increases. Also, the estimation results show that the amount of herding behavior when prices rise sharply is higher than when prices fall sharply. Another important point is that as the transactions increases, the amount of herding behavior increases.

--------------
repetition

Although herding behavior is mainly defined on the basis of imitation and repetition in existing theories, it is difficult to provide a mathematical model which is able to identify this phenomenon. Therefore, in this paper, using the Monte Carlo method and stock price data of Tehran Stock Exchange and OTC companies, during the years 2011 to 2019, the herding behavior among the sample companies is investigated. Given that the Iranian capital market is facing the phenomenon of closure, and this can affect the values of price herding, the results are examined with the New York Stock Exchange as a market developed. The first finding indicates the presence of herding behavior in 29.6% of possible cases in the sample. The second finding indicates the presence of herding at an average of 4.07%. The third finding reflects the increase in the amount of herding along with the increase in absolute return, which shows that as the stock prices change, the values of herding also increases. Also, the estimation results show that the amount of herding behavior when prices rise sharply is higher than when prices fall sharply. Another important point is that as the transactions increases, the amount of herding behavior increases.Although herding behavior is mainly defined on the basis of imitation and repetition in existing theories, it is difficult to provide a mathematical model which is able to identify this phenomenon. Therefore, in this paper, using the Monte Carlo method and stock price data of Tehran Stock Exchange and OTC companies, during the years 2011 to 2019, the herding behavior among the sample companies is investigated. Given that the Iranian capital market is facing the phenomenon of closure, and this can affect the values of price herding, the results are examined with the New York Stock Exchange as a market developed. The first finding indicates the presence of herding behavior in 29.6% of possible cases in the sample. The second finding indicates the presence of herding at an average of 4.07%. The third finding reflects the increase in the amount of herding along with the increase in absolute return, which shows that as the stock prices change, the values of herding also increases. Also, the estimation results show that the amount of herding behavior when prices rise sharply is higher than when prices fall sharply. Another important point is that as the transactions increases, the amount of herding behavior increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial markets
  • , price herding
  • decision making
  • modeling
  • Monte Carlo method