نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

چکیده گسترده
معرفی
ظهور مکتب کینزین‌های جدید و تأثیر شگرف آن بر مدلسازی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) همچنین تلفیق این مدل‌ها  با مفاهیمی مانند چسبندگی‌های اسمی و رقابت انحصاری باعث شد این الگوها در مرکز توجه محافل اقتصاد پولی و بانکهای مرکزی قرار گیرد. این مقاله در چارچوب این مکتب و با بهره‌گیری از ادبیات چنین الگوهایی به طراحی و تنظیم یک مدل DSGE قابل برآورد برای اقتصاد ایران پرداخته و با شبیه سازی آن، آثار ناشی از اجرای سیاست‌های  پولی و ارزی را از طریق ابزارهای سیاستگذاری نرخ سود بانکی، ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در نرخ ارز اسمی، بر متغیرهای کلان مورد بررسی شامل تراز تجاری واقعی، شکاف تولید، نرخ تورم، نرخ ارز واقعی و دارایی‌های  خارجی مورد سنجش قرار داد.
 
متدولوژی
به منظور تدوین الگوهای مناسب، نخست با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران معادلات رفتاری فعالان اقتصادی تصریح گردید. به طور سنتی یک تابع مطلوبیت بین دوره ای و یک تابع تولید و سود به ترتیب برای تبیین رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نظر گرفته شد.  فعالان اقتصادی به دنبال حداکثر کردن منافع خود (مطلوبیت – سود) یا حداکثر سازی تابع هدف می‌باشند. بخش خارجی در قالب تراز تجاری (خالص صادرات) به مدل اضافه ‌شد که کلیدی‌ترین معادله از مجموعه معادلات می‌باشد. سیاستگذاری با استفاده از قاعده ساده بهینه و تحت سه نظام ارزی مدیریت شده (MER) ، شناور(FER)  و میخکوب شده (PER)  اعمال شد. مقام پولی (بانک مرکزی) نیز چهار شیوه برای اعمال سیاست های ذکر شده طراحی کرده است: هدفگداری تورم، هدفگذاری تولید، هدفگذاری توام تورم و تولید و در نهایت هدفگذاری تورم، تولید و نرخ ارز واقعی. متغیرهای مورد بررسی عبارتند از شکاف تولید، تراز تجاری کشور (بدون نفت)، نرخ تورم و نرخ ارز واقعی. ابزارهای سیاستگذاری نیز شامل نرخ سود بانکی، ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در نرخ ارز اسمی است. پس از طراحی و تنظیم مدل قابل برآورد برای اقتصاد ایران و تعیین پویایی های لازم آن، سیستم معادلات خطی تهیه و تدوین گردید. آثار و تبعات سیاست گذاری‌های پولی و ارزی بر متغیرهای بخش خارجی با توجه به وزن این بخش در تولید و اشتغال، برساس روابط پویای مدل مورد بررسی قرار گرفته و کنش و واکنش و چگونگی تأثیر پذیری تراز تجاری کشور از این سیاست‌ها در قالب نوسانات متغیرهای مورد بررسی اندازه گیری شد. الگو با استفاده از داده‌های واقعی کالیبره و سپس با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) شبیه سازی شد.
 
 یافته­ها
یافته ها حاکی از آنست که در همه قواعد سیاستی، سناریوی نظام ارزی میانی بر سایر نظام‌های ارزی برتری داشته و منجر به نوسانات کمتری در متغیرهای درونزای مدل شده است.
 
نتیجه
نتایج نشان می­دهد نظام ارزی مدیریت شده (MER) برای همه شیوه­های چهارگانه فوق نظام برتر بوده و زیان بانک مرکزی را تا حد زیادی کاهش داده و در مقایسه با سایر نظام­ها موجب شده است نوسانات متغیرهای بخش خارجی اقتصاد ایران نیز به حداقل برسد. از این رو لازم است بانک مرکزی به هنگام تنظیم بسته‌های سیاستی، به طور اکید از نظام ارزی میانی به عنوان سناریوی مسلط استفاده نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Response of Iranian Economy to Monetary and Exchange Rate Policies Shocks Base on the Foreign Sector: A Dynamic Stochastic General Equilibrium Analysis

نویسندگان [English]

  • yousef Albaji 1
  • Karim Azarbayjani 2
  • Saeed Daei-Karimzadeh 3

1 PhD Student, Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2 Professor of Economics, Faculty of administrative science and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran .

3 Associate Professor, Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan,

چکیده [English]

EXTENDED ABSTRACT
INTRODUCTION
Emergence of the new Keynesian School and its dramatic impact on the Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) models and integration with concepts such as nominal rigidity and monopoly competition, have made these models a central focus of the monetary economist and central banks. In the framework of this school and using the literature of such models, we built an estimable DSGE model for the Iranian economy. By simulating the effects of the implementation of monetary and foreign exchange policies through the policy instruments, bank interest rate, central banks international reserves and the nominal exchange rate, are measured on the macroeconomic variables, the real trade balance, production gap, inflation rate, real exchange rate and foreign assets.
 
 
METHODOLOGY
In order to formulate an appropriate model, first the behavioral equations of economic agents have been specified according to the realities of the Iranian economy. Traditionally, an inter-period utility function and a production and profit function have been considered to explain the behavior of consumers and producers, respectively. These agents want to maximize their benefits (utility – profit) or the goal function. The foreign sector is added to the model as a trade balance (net exports) which is the key function. Policy making is operated via the optimum simple rule and under three alternative currency regimes: Managed Exchange Rate (MER), Floating Exchange Rate (FER) and Pegged Exchange Rate (PER) regime. The monetary authority (central bank) has designed four methods for applying the mentioned policies: inflation target, production target, production and inflation targets and finally inflation, production and real exchange rate targets. The analyzed variables are production gap, country’s trade balance (without oil), inflation rate and real exchange rate.
 policy instruments also include bank interest rate, foreign reserves of the central bank and the rate of change in the nominal exchange rate. After designing and adjusting the model for the Iranian economy and determining the necessary dynamics, the linear equation system was prepared. The effects of monetary and exchange policies on foreign sector variables was analyzed according to the mass of this sector in production and employment and based on model’s dynamic relations. Furthermore, the actions, reactions and influences of these policies on country’s trade balance have been measured in the format of variable fluctuations. The model is simulated by using calibrated real data and Dynare software under MATLAB.
 
FINDINGS
The findings indicate that in all policy rules, the scenario of the intermediate currency system has superiority over other currency systems and causes less fluctuations in model’s endogenous variables comparing to the other alternative currency systems.  
 
CONCLUSION
The results show that Managed Exchange Rate (MER) for all four methods is optimum and the loss of central bank is minimized as much as possible and  compared to other systems, it has caused the fluctuations of the external sector variables of Iran's economy to be minimized. Hence, it is necessary for the Central Bank to strictly use the intermediate currency system as the dominant scenario when setting policy packages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DSGE Model
  • Trade Balance
  • Managed Exchange Regime
  • Flexible Exchange Regime
  • Pegged Exchange Regime
Amato, J. D., & Laubach, T. (2003). Estimation and Control of and Optimization-based Model with Sticky Prices and Wages, Journal of Economic Dynamic & Control,  27(7), 1181-1215. https://doi.org/10.1016/S0165-1889(02)00021-0
Bahmani-Oskooee, M., & Kantipong, T. (2001). Bilateral J-curve between Thailand and her trading partners. Journal of Economic Development, 26(2), 107-118.
Bahrami, J., & Qureshi, N. (2011). Analyzing the Monetary Policy in Iran Economy by Using a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. Economic Modeling5(13), 1-22. Retrieved from https://eco.firuzkuh.iau.ir/article_555543.html?lang=en [In Persian]
Christiano, L. J., Eichenbaum, M., & Evans, C. L. (2005). Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy. Journal of political Economy, 113(1), 1-45.
Escudé, G. J. (2013). A DSGE model for a SOE with Systematic Interest and Foreign Exchange policies in which policymakers exploit the risk premium for stabilization purposes. Economics7(1), 2013-2030.
Fuhrer, J., & Moore, G. (1995). Inflation persistence. The Quarterly Journal of Economics, 110(1), 127-159.
Gali, J. (1999). Technology, employment, and the business cycle: do technology shocks explain aggregate fluctuations?. American economic review, 89(1), 249-271.
Ghironi, F. (2000). Towards New Open Economy Macroeconometrics. Boston College Department of Economics.469(2), 234-265. Retrieved from  https://econpapers.repec.org/paper/bocbocoec/469.htm
Goodfriend, M., & King, R. G. (1997). The new neoclassical synthesis and the role of monetary policy. NBER macroeconomics annual, 12, 231-283.
Khiabani, N., & Amiri, H.(2014).  The Position of Monetary and fiscal Policies with emphasizing on Oil Sector with DSGE Models (the case of Iran). Journal of Economic Research, 54(14), 133-173. Retrieved from https://joer.atu.ac.ir/article_803_en.html?lang=fa [In Persian]
Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1982). Time to build and aggregate fluctuations. Econometrica. Journal of the Econometric Society, 1345-1370.
Levin, A., Wieland, V., & Williams, J. C. (2003). The performance of forecast-based monetary policy rules under model uncertainty. American Economic Review, 93(3), 622-645.
Malik, H. (2005). Monetary-Exchange Rate Policy and Current Account Dynamics. MPRA paper, 455, 1-32.
Mashhadizadeh, F., Piraee, Kh., Akbari Moghaddam, B & Zare, H. (2022). Monetary policy and commodity terms of trade shocks. Quarterly Journal of Quantitative Economics(JQE), 19(1), 29-52. 10.22055/JQE.2019.28034.2003, [In Persian]
Medina, J. P., & Soto, C. (2005). Oil shocks and monetary policy in an estimated DSGE model for a small open economy. Documento de Trabajo, 353, Retrieved from https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1386765.pdf
Motavaseli, M., & Ebrahimi, I. (2010). Monetary Policy Role in Transmission of the Effects of Oil Shocks on Iran’s Economy. The Journal of Economic Studies and Policies0(18), 27-50. doi: 10.22096/esp.2010.26220
Motavaseli, M., & Ebrahimi, I.(2011).   Monetary Policy Role in Transmission of the Effects of Oil Shocks on Iran’s Economy. Journal Nameh Mofeed. 18, 7-50. Retrieved from https://economic.mofidu.ac.ir/article_26220.html?lang=en#:~:text=10.22096/esp.2010.26220  [In Persian]
Musil, K. (2009). International Growth Rule Model: New Approach to the Foreign Sector of the Open Economy. (Unpublished doctoral dissertation). Masaryk University, Faculty of Economics and Administration. Brno.
Nistico, Salvatore. (2010). Monetary Policy and Stock-Price Dynamics in a DSGE Framework. Journal Macroeconomics, 34(2012), 126-146. 
Olivera, J. H. G. (1977). On Passive Money, The Journal of Political Economy, 78(4),  Retrieved from http://dx.doi.org/10.1086/259678
Rotemberg, J. J., & Woodford, M. (1997). An optimization-based econometric framework for the evaluation of monetary policy. NBER macroeconomics annual, 12, 297-346.
Smets, F., & Wouters, R. (2005). Comparing shocks and frictions in US and euro area business cycles: a Bayesian DSGE approach. Journal of Applied Econometrics, 20(2), 161-183.
Smets, F., & Wouters, R. (2007). Shocks and frictions in US business cycles: A Bayesian DSGE approach. American economic review, 97(3), 586-606.
Taee, H. (2006). An Estimation of Labour Supply Function Using the Iranian Micro Data. Iranian Journal of Economic Research. 29, 93-112. Retrieved from https://ijer.atu.ac.ir/article_3675.html?lang=en [In Persian]
Taylor, J. B. (1993, December). Discretion versus policy rules in practice. In Carnegie-Rochester conference series on public policy, 39, 195-214. North-Holland.
Taylor, J. B., & Wieland, V. (2012). Surprising comparative properties of monetary models: results from a new model database. Review of Economics and Statistics, 94(3), 800-816.
Zare, R. (2022). Monetary Policy and Stock Market Cycles in Iran. Quarterly Journal of Quantitative Economics(JQE), 19(1), 1-27. 10.22055/JQE.2020.25910.1880 [In Persian].