نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران

3 گروه اقتصاد، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مکتب کینزین‌های جدید و تأثیر عمیق آن بر مدلسازی تعادل عمومی پویای تصادفی همچنین استفاده از مفاهیمی مانند چسبندگی‌های اسمی و رقابت انحصاری باعث شد این الگوها مورد توجه پژوهشگران اقتصاد پولی و بویژه بانکهای مرکزی قرار گیرد. در این مطالعه با بهره گیری از این الگوها مدلی قابل برآورد برای اقتصاد ایران طراحی شده و با توجه به ماهیت این پژوهش بخش خارجی در قالب معادله تراز تجاری به مدل اضافه شده است. محور تمرکز این پژوهش بر اختلالات ناشی از سیاست‌های پولی و ارزی است که موجب بی ثباتی وضعیت تجاری و بحران در بخش خارجی و در نهایت انتقال به کلیت اقتصاد کشور می‌شود که تلاش شده است در چارچوب مدل‌های تعادل عمومی تصادفی پویا مورد بررسی و سنجش قرار گیرد. به منظور تدوین الگوهای مناسب نخست با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران معادلات رفتاری کارگزاران اقتصادی تصریح گردیده است. به طور سنتی یک تابع مطلوبیت بین دوره و یک تابع تولید و سود به ترتیب برای تبین رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است. این کارگزاران به دنبال حداکثر کردن منافع خود (مطلوبیت – سود) یا حداکثر سازی تابع هدف می‌باشند. بخش خارجی در قالب تراز تجاری (خالص صادرات) به مدل اضافه می‌شود که کلیدی‌ترین معادله از مجموعه معادلات می‌باشد. سیاستگذاری با استفاده از قاعده ساده بهینه و تحت سه نظام ارزی مدیریت شده (MER) ، شناور(FER) و میخکوب شده (PER) اعمال شده است. مقام پولی (بانک مرکزی) نیز چهار شیوه برای اعمال سیاست های ذکر شده طراحی کرده است: هدفگداری تورم، هدفگذاری تولید، هدفگذاری توام تورم و تولید و در نهایت هدفگذاری تورم، تولید و نرخ ارز واقعی. متغیرهای مورد بررسی عبارتند از شکاف تولید، تراز تجاری کشور (بدون نفت)، نرخ تورم و نرخ ارز واقعی است. ابزارهای سیاستگذاری نیز شامل نرخ سود بانکی ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در ارز اسمی بوده است. پس از طراحی و تنظیم مدل قابل برآورد برای اقتصاد ایران و تعیین پویایی های لازم آن، سیستم معادلات خطی تهیه و تدوین گردید. آثار و تبعات سیاست گذاری‌های پولی و ارزی بر متغیرهای بخش خارجی با توجه به وزن این بخش در تولید و اشتغال، برساس روابط پویای مدل مورد بررسی قرار گرفته و کنش و واکنش و چگونگی تأثیر پذیری تراز تجاری کشور از این سیاست‌ها در قالب نوسانات متغیرهای مورد بررسی اندازه گیری شده است. الگو با استفاده از داده‌های واقعی کالیبره و سپس با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد نظام ارزی مدیریت شده (MER) برای همه شیوه های چهارگانه فوق نظام برتر بوده و زیان بانک مرکزی را تا حد زیادی کاهش داده و در مقایسه با سایر نظام های ارزی منجر به نوسانات کمتری در متغیرهای درونزای مدل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Response of Iranian Economy to Monetary and Exchange Rate Policies Shocks. Base on the Foreign Sector: A Dynamic Stochastic General Equilibrium Analysis

نویسندگان [English]

  • yousef Albaji 1
  • Karim Azarbayjani 2
  • Saeed Daei-Karimzadeh 3

1 Islamic Azad of Isfahan(Khorasgan), Isfahan, Iran

2 Economic, Isfahan University, Isfahan, Iran

3 economic, Law & Humanity faculty, Islamic Azad University of Isfahan. Isfahan, Iran

چکیده [English]

The New Keynesian School and its profound impact on dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) modelling deeply, as well as the use of concepts such as nominal rigidities, incomplete and imperfect asset markets and monopolistic competition, have made these models an interest to monetary economics researchers, especially central banks. In this study, an estimated model for the Iranian economy has been designed by using these models, and according to the nature of this research, the foreign sector has been added to the model in the form of a trade balance equation. The focus of the research is on the imbalances of monetary and exchange rate policies which have caused an instability in the trade status and a crisis situation in the foreign sector and ultimately shifting the country's economy as a whole, which has been tried to measure and exam in the context of dynamic stochastic general equilibrium models. In order to formulate an appropriate pattern, first the behavioural equations of economic agents have been specified according to the realities of the Iranian economy. Traditionally, an inter-period utility function and a production and profit function have been considered to explain the behaviour of consumers and producers, respectively. These agents want to maximize their profits (utility – profit) or the goal function. The outer sector is added to the model as a trade balance (net exports) which is the key function. Policy making is operated via the optimum simple rule and under three alternative monetary regimes: Managed Exchange Rate (MER), Floating Exchange Rate (FER) and Pegged Exchange Rate (PER) regime. The monetary authority (central bank) has designed four methods for applying the mentioned policies: inflation target, production target, production and inflation target and finally inflation, production and real exchange rate target. The analyzed variables are production gap, country’s trade balance (without oil), inflation rate and real exchange rate. Policy tools of bank interest rates are central bank’s foreign assets and the exchange rate in nominal currency. After designing and adjusting the estimated model for the Iranian economy and determining the necessary dynamics, the linear equation system was prepared. The effects of monetary and exchange policies on foreign sector variables was analyzed according to the mass of this sector in production and employability and based on model’s dynamic relations. Furthermore, the actions, reactions and influences of these policies on country’s trade balance have been measured in the format of variable fluctuations. The pattern is simulated by using calibrated real data and Dynare software under MATLAB. The results show that Managed Exchange Rate (MER) for all four methods is optimum and the loss of central bank is minimized as much as possible and causes less fluctuations in model’s endogenous variables comparing to the other alternative monetary regimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dynamic stochastic general equilibrium models
  • trade balance
  • managed exchange regime
  • flexible exchange regime
  • pegged exchange regime