نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی مقطع دکتری علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران

چکیده

نرخ بالای ﺗﻮﺭﻡ معضل اقتصادی مهمی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است که با وجود پیشینه طولانی تحلیل و بررسی کماکان مورد بحث است و جزء دغدغه‌های اصلی سیاست‌مداران و اقتصاددانان به شمار می‌رود. براساس شواهد موجود تورم دارای آثار نامطلوبی بر جامعه است بطوری که اقتصاددانان معتقدند هزینه‌هایی که تورم بر جامعه تحمیل می‌کند می‌تواند بسیار جدی‌تر از هزینه‌های ناشی از کند شدن رشد اقتصادی باشد.
با عنایت به اثرات منفی تورم، عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید آن در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص بر اساس مباحث نظری مطرح شده تورم دارای سه منشاء عمده (1) افزایش تقاضا، (2) فشار هزینه و (3) تنگناهای ساختاری است. یکی از مهمترین سیاستهای کاهش تورم، افزایش عرضه و رشد محصول است. در این راستا پیچیدگی اقتصادی میتواند از طریق افزایش ظرفیت و تنوع تولید محصولات پیچیده، باعث شکلگیری مازاد عرضه و در نهایت کاهش تورم در اقتصاد شود. رویکرد پیچیدگی اقتصادی مبتنی بر این تفکر است که محصولات تولید شده در اقتصاد معرف میزان دانش، مهارت و فناوری مورد نیاز برای تولید آنها است و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی‌کنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند، میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد کشورها را محاسبه می‌کند. لذا مطالعه حاضر درصدد بررسی ارتباط بین پیچیدگی اقتصادی و نرخ تورم در سی کشور عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره 2018-1995 است. مدلسازی داده‌ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل‌های پانل و با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) قرار گرفته است. همچنین متغیرهای مهم تورم انتظاری، تفاضل رشد نقدینگی و رشد تولید داخلی و وفور منابع طبیعی به عنوان متغیرهای توضیحی مدل لحاظ گردیده است. به منظور اندازه‌گیری میزان پیچیدگی اقتصادی کشورها از شاخص ECI که برای اولین بار توسط گروهی از محققان دانشگاه‌های هاروارد و ام آی تی در سال 2007 مطرح و معرفی شد، استفاده شده است. در ادامه، وضعیت کشورهای مورد مطالعه از حیث پیچیدگی اقتصادی و نرخ تورم مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید عملکرد کشورهای مذکور به خصوص ایران از هر دو نظر نسبتاً ضعیف و نامطلوب بوده است.
تحلیل نتایج این مطالعه دلالت بر آن دارد که در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پیچیدگی اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ تورم دارد. همچنین نتایج تخمین بیانگر تأثیر مثبت و معنیدار متغیرهای تورم انتظاری، تفاوت نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی و متغیر فراوانی منابع طبیعی بر نرخ تورم است. بنابراین نتایج تحقیق تأییدی بر رویکرد انتظارات تورمی، نظریه پولی و همچنین نظریه ساختارگرایان است.
با توجه به یافته‌های تحقیق توصیه می‌شود دولت‌مردان و سیاست‌گذاران جهت کنترل نرخ تورم و نیز افزایش تولید ضمن مدیریت سایر عوامل مؤثر بر تورم با ایجاد بسترهایی برای افزایش توزیع دانش و مهارت متنوع در جامعه در تحقق اقتصادی با پیچیدگی بالا مشارکت کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Economic Complexity on Inflation in the Selected Countries of Organization of Islamic Cooperation

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Bahareh Karami 2
  • Hanieh Arghand 3

1 Alzahra University

2 Faculty of Economics and Social Sciences, Razi University, Kermanshah

3 M.A. in Economic Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The high inflation rate is an important economic problem in the developing countries, including Iran, which, despite its long history of analysis, is still under discussion and is one of the main concerns of politicians and economists. According to the available evidence, inflation has adverse effects on society so that economists believe that the costs that inflation imposes on society can be much more serious than the costs of slowing the economic growth. Considering the negative effects of inflation, the effective factors of creating and intensifying inflation have been studied in different schools. In this regard, according to the theoretical issues, inflation has three main sources of 1) increasing demand, 2) cost pressure and 3) structural bottlenecks. One of the most important policies to reduce inflation is to increase the product's supply and growth. In this regard, economic complexity can lead to the formation of oversupply and ultimately reduce inflation in the economy through increasing the capacity of production and diversify the complex products' production. The approach of the economic complexity is based on the idea that the produced goods in the economy represent the amount of knowledge, know-how, and technology required to produce them, and assuming that countries do not produce unless they have the knowledge and know-how to produce them, it calculates the amount of productive knowledge hidden in the economy of countries. The purpose of the present article is to study the relationship between economic complexity and inflation rate in thirty member countries of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) during 1995-2018. Data modeling and statistical information are based on panel data and using a generalized method of moments (GMM). Also, the important variables of expected inflation, the difference between the growth of liquidity and the growth of national production, and the abundance of the natural resources are considered as explanatory variables of the model. The ECI index was used to measure the economic complexity of countries, which was first introduced by a team of researchers at Harvard and MIT universities in 2007. The analysis of results shows that the economic complexity has a significantly negative impact on the inflation rate in OIC member countries. Besides, the estimation results represent the significant and positive impact of expected inflation, the difference between the growth of liquidity and the growth of national production, and the abundance of natural resources on the inflation rate. Therefore, results confirm the inflation expectations approach, monetary theory, and structuralism theory. According to the findings of the research, it is recommended that government officials and policymakers, in addition to managing other factors that affecting inflation, by creating the conditions for increasing the distribution of knowledge and know-how in the society, participate in economic realization with high complexity to control the inflation rate and increase the production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inflation
  • Economic complexity
  • Expected Inflation
  • Liquidity Growth
  • Economic Growth