نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی، دانشکده ی اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

معرفی:
رشد مداوم سطح عمومی قیمت ها در ایران، حاکی از روند افزایش کلی قیمت ها است. پویایی تورم کوتاه مدت و تعامل ادواری با متغیرهای واقعی اقتصادی، یک مسأله محوری در اقتصاد کلان و بخصوص در تجزیه و تحلیل سیاست های پولی است. با توجه به اهمیت انتظارات تورمی، این مطالعه به بررسی چگونگی شکل گیری آن با در نظر گرفتن انتظارات تورمی تطبیقی و عقلایی می پردازد.
 
متدولوژی:
ازآن جایی که ارتباط بین انتظارات تورمی و مصرف کاربرد مهمی در تعیین سیاست های اقتصادی دارد، این ارتباط طی دوره زمانی 1367:1 الی 1395:4 با در نظر گرفتن لگاریتم مصرف، لگاریتم درآمد و لگاریتم تورم به عنوان متغیرهای تحقیق بررسی می شود.  تمام سری داده‌های مورداستفاده در این تحقیق از مرتبه یک است، بدین معنا که برای مانا شدن تنها نیازمند یک‌بار تفاضل گیری از آن‌ها است. از آنجا که در میان مدل­های مختلف مصرف، فریدمن در وارد نمودن نقش انتظارات به نظریه مصرف نقش مهمی داشته و از پول داغ سخن به میان آورده است از تئوری وی در مدل استفاده شده است. به منظور مدل سازی متغیرهای غیرقابل مشاهده همچون انتظارات تورمی عقلایی از مدل های فضا-حالت که این امکان را به وجود می­آورند که متغیرهای مشاهده نشده، هم در تخمین مدل مورداستفاده قرار گیرند و هم اینکه بتوان آن‌ها را در مدل تخمین زد استفاده شده است. در این راستا  از الگوریتم فیلترکالمن که یک روش بازگشتی قوی برای پیش­بینی­های بهینه از متغیرهای غیرقابل مشاهده و برآوردهای کارا از پارامترهای مدل­های فضا-حالت  مبتنی بر امید ریاضی استفاده شد. همچنین  از روش تعدیل جزئی نیز به منظور مدل سازی انتظارات تورمی تطبیقی استفاده شده است. برای برآورد سازگار باید از روش‌هایی که درون‌زایی متغیرها را لحاظ می­کنند، استفاده کرد. همچنین به دلیل آنکه متغیرهای تحقیق جمعی از مرتبه یک می­باشند، چنانچه رابطه هم انباشتگی میان آن‌ها وجود نداشته باشد از فرم تفاضلی آن‌ها باید استفاده کرد. براساس قضیه نمایش گرنجر در صورتی که میان متغیرها رابطه هم­انباشتگی وجود داشته باشد یک نمایش تصحیح خطا میان متغیرها وجود خواهد داشت. اثبات  درون زایی روابط مربوط به انتظارات در فضای اقتصادی و لذا به دلیل وجود، مدل تصحیح خطا را با روش GMM تخمین می­زنیم.
 
یافته ها:
نتایج تحقیق نشان می دهد که در اقتصاد ایران تاثیر انتظارات تورمی عقلایی در بلندمدت بر مصرف مثبت و معنی دار بوده؛ بدین صورت که با یک درصد افزایش در سطح تورم انتظاری حدود 6 درصد میزان مصرف افزایش خواهد یافت  اما در کوتاه مدت رابطه معنی داری میان انتظارات عقلایی و مصرف وجود ندارد. تاثیر انتظارات تورمی تطبیقی بر مصرف نیز مثبت و معنی دار تخمین زده شده است؛ بدین صورت که یک درصد افزایش تورم انتظاری تطبیقی منجر به افزایش مصرف به میزان 2 درصد خواهد شد.در مورد تورم انتظاری تطبیقی وجود رابطه مثبت میان تورم انتظاری و مصرف تایید می­شود، به گونه­ای که کشش  مصرف نسبت به تورم انتظاری 2 درصد است. به بیانی دیگر یک درصد افزایش تورم انتظاری تطبیقی منجر به افزایش مصرف به میزان 2 درصد خواهد شد.
 
نتیجه:
در جنبه کاربردی این تحقیق می توان گفت از آن­جا­که اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی به سر می­برد: 1-مدیریت انتظارات تورمی از طریق یک چارچوب ارتباطی کارا با عوامل اقتصادی می­تواند سیستم قیمت­گذاری گذشته­نگر را به آینده­نگر تبدیل کند و هزینه­های حقیقی تورم­زدایی را کاهش دهد.2- سیاستگذار باید ترتیبی اتخاذ نماید تا انتظارات تورمی جامعه تشدید نگردد، چرا که این موضوع می تواند از طریق تشدید مصرف و افزایش تقاضای کل خود به تورم دامن زند. سپس در این راستا انتظارات تورمی گسترش می یابد. اتفاقی که در چند سال اخیر مرتب اتفاق افتاده است. 3-همچنین به دلیل تاثیر تغییرات مصرفی بر تقاضای کل و تاثیر تقاضای کل بر تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت­ها، توجه سیاستگذار پولی و بانک مرکزی در مورد کنترل انتظارات تورمی به دلیل تاثیر مستقیمی که بر مصرف دارد بیش از پیش مورد نیاز است. در این راستا سیاستگذار در اعمال سیاستهای خود باید مراقب باشد تا انتظارات تورمی را تشدید نکند، بعنوان مثال چه سیاستهایی را اعمال کند (یا نکند) و چه سیاستهایی را اعمال کند (یا نکند) خود بر شکل گیری انتظارات مثبت یا مخرب تورمی نقش دارد. به هر حال در رعایت نکته مزبور می بایست در هر سیاستی از مشاوران اقتصادی خبره نظر بخواهد.4- هم چنین سیاست های ضد تورمی که موجب کنترل تورم می شود خود بر انتظارات تورمی تاثیری مطلوب می گذارد و لذا توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Inflation Expectations on Consumption in Iran: Adaptive Expectations versus Rational Expectations (Kalman Filter Approach)

نویسندگان [English]

  • mohammadreza monjazeb 1
  • Mehrnoosh Alimardani 2

1 Associate Professor of Economics, Department of Economics of Public Affairs, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 MA, Department of Economics of Public Affairs, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

INTRODUCTION
The continuous growth of the price level in Iran indicates the prices trend is rising. Short-term inflation dynamics and cyclical interaction with actual economic variables are central in macroeconomics, especially monetary policy analysis.
 
METHODOLOGY
Given the importance of inflation expectations, this study examines how it is formed by considering comparative and rational inflation expectations. Since the relationship between inflation expectations and consumption has an actual application in determining economic policies, this relationship is examined during the period 1367: 1 to 1395: 4 by considering the logarithm of consumption, logarithm of income, and logarithm of inflation as the research variables. All data sets used in this study are first-order, meaning that they only need to be differentiated once to be stationary. Because among the various consumption models, Friedman has played an essential role in introducing expectations into consumption theory and has talked about hot money. His approach has been used in the model. To model invisible variables such as rational inflation expectations, space-state models that allow unobservable variables to be used both in estimating the model and estimating them in the models are used. In this regard, the Kalman-filter algorithm was used, a powerful recursive method for optimal predictions of invisible variables and efficient estimates of the parameters of space-state models based on mathematical hope. The partial adjustment method has been used to model adaptive inflation expectations. For consistent estimation, methods that consider the endogeneity of variables should be used. Also, because the variables of collaborative research are of the same order, if there is no co-integration relationship between them, their differential form should be used. According to Granger's theorem, there will be an error correction if there is a co-integration relationship between the variables. Proving the endogeneity of associations related to expectations in the economic framework and therefore due to the existence, we estimate the error correction model with the GMM method.
 
FINDINGS
The results show that the effect of rational inflation expectations on long-run consumption in the Iranian economy is positive and significant. Thus, with a one percent increase in expected inflation, consumption will increase about 6 percent, but there is no significant relationship between rational expectations and consumption in the short term. The effect of comparative inflation expectations on consumption is also positive and significant. Thus, a one percent increase in comparative expected inflation will lead to an increase in consumption of 2 percent. Because in the case of comparative expected inflation, a positive relationship between expected inflation and consumption is confirmed, so that the elasticity of consumption to expected inflation is 2%. In other words, a 1% increase in comparative expected inflation will lead to a 2% increase in consumption.
 
CONCLUSION
In the practical aspect of this research, it can be said that since Iran's economy is in a state of stagflation, (1) Managing inflation expectations through an efficient communication framework with economic factors can transform the retrospective pricing system into a futuristic one and reduce the actual costs of deflation. (2) The policymaker should take measures so that the inflation expectations of the society are not intensified because this issue can stimulate inflation by intensifying consumption and increasing its total demand. Then inflation expectations spread in this direction which has happened regularly in recent years. (3) Also, due to the impact of consumption changes on aggregate demand and aggregate demand on corporate investment decisions, the attention of monetary policymakers and the central bank on controlling inflation expectations is needed more than ever due to its direct impact on consumption. In this regard, policymakers should be careful in implementing their policies not to exacerbate inflation expectations. For example, what policies to enforce (or not) and what policies to implement (or not) play a role in forming positive or negative policies destructive inflation expectations. However, in this regard, expert economic advisors should be consulted on any policy. 4- Also, anti-inflation policies that control inflation have a favorable effect on inflation expectations and are therefore recommended.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation expectations
  • Adaptive expectations
  • Rational expectations
  • Income
  • Consumption
Abrishami, H. (2009). Applied Econometrics. Tehran University Publishing, Second Edition. [In Persian]## Abbasinejad, H. & Tashkini, A. (2013). Advanced Applied Econometrics. Noor Elm Publications. [In Persian] ##Akhbari, M. & Mohagheghnia, M. (2014). Estimation of a time varying NAIRU for Iran and its Implications for Economic Policy. Quarterly Journal of Quantitative Economics(JQE),  4, 11, 123-124.  Available: https://jqe.scu.ac.ir/article_11875.html [In Persian] ##Bahari, M. (2015). The Impact of Inflation Uncertainty on Inflation and Inflation Expectations in Iran. M.Sc. Thesis. Faculty of Social Sciences. Razi University. [In Persian] ##Bernanke, B. (2003). A Perspective on Inflation targeting. Annual Washington Policy Conference of the National Association of Business Economists. Washington, D.C##Burke, M. & Ozdagli, A. (2013). Household inflation expectations and consumer spending: Evidence from panel data. Working Papers, 13-25, Federal Reserve Bank of Boston, Boston, MA. ##Fakhrai, E. & Mansoori, A. (2010). Estimating marginal propensity to consume for income groups on the basis of relative permanent income hypothesis in Iran.  Quietly Journal of Science of Development, 16(29), 21-39.  Available: https://danesh24.um.ac.ir/article_25750.html [In Persian] ##Fisher, I. (1930). The theory of interest rate. New York, A.M. ##Gorji, E. (2005). Evolution in Macroeconomic Analysis. Tehran, Commercial Publishing Company. [In Persian] ##Hakim, R. & Bustaram, I. (2019). Inflation expectation and consumption in Indonesia. IOP Conf. Series. Earth and Evvironmental Science, 243, 012060. ##Hosseini, S. & Shokouhi, M. (2015). The Study of factors affecting inflation with emphasis on the role of retrospective and futuristic expectations. Quarterly Journal of Economic Research, 15, 17, 228-209.  Available: https://ecor.modares.ac.ir/article-18-9786-fa.html [In Persian] ##Ichiue, H. & S. Nishiguchi. (2015). Inflation expectations and consumer spending at the zero bound: Micro evidence. Economic Inquiry, 53 (2), 1086–1107. ##Jalaei, A. & Ghasemi, A. &  Sattari, O. (2013). Simulation of consumption function and forecast of Iran's consumption up to the horizon of 1404 using genetic algorithm and mass particle optimization algorithm.  Quarterly Journal of Research Economics, 15(2), 27-47. Available: https://ecor.modares.ac.ir/article-18-5314-fa.html [In Persian] ##Ioana, A. & Duca, G. & Reuter A. (2018). Inflation expectations, consumption  and the ower bound: micro evidence from a large euro area survey. European Centeral Bank, WP No 2196. ##Kapetanios,G. & Maule, B. & Young, G.(2016). A new summary measure of inflation expectation. Economic letters, 149, 83-85. ##Khajeh Roshanai, N. (2010). Study of Relationship Monetary Policies and Economic Fluctuations in Iran (Rational Expectation Frame). Quarterly Journal of Quantitative Economics(JQE), 7(2), 57-74. Available:  https://jqe.scu.ac.ir/article_10651.html [In Persian] ##Khezri, M. & Sahabi, B. & Yavari K. & Heidari H. (2015). Time-varying Effects of Inflation Determinants: State-space Models. Quarterly Journal of Economic Modeling, 9, 2 ( 30), 46-25. Available: http://eco.iaufb.ac.ir/article_557907.html [In Persian] ##Monjezb, M. (2010). Testing the Expectations Theory of Money Demand Function in Iran. Journal of Economic Policies. 78, 6, 58-47. Available: http://economic.mofidu.ac.ir/article_47828.html [In Persian] ##Mumtaz, H. (2010). Volving UK Macroeconomic Dynamics: A Time varying factor Augmented VAR. Bank of England. working paper, 386. ##Nasresfahani, R. & Yavari, K. (2003). Factors Affecting Inflation in Iran, using VAR. Iranian Economic Research Quarterly, 16, 99-69. Available:  https://ijer.atu.ac.ir/article_3861.html [In Persian] ##Nayebi, S. (2014). Estimating the consumption function of selected countries using panel data. M.Sc. Thesis, Faculty of Economics, Kharazmi University. [In Persian] ##Noferesti, M. (1999). Unit root and Cointegration tests in econometrics. Tehran, Rasa Cultural Services Institute Publications. [In Persian] ##Phelps, E. (1996). A Review of Unemployment Macroeconomic performance and the labor market. Journal of economic studies, 42, 19-36. ##Premik, F. & Stanislawska, E. (2017). The impact of inflation expectations on Polish consumers’ spending and saving. NBP Working Paper 255. ##Primiceri, G. (2005). Time varying structural vector auto regression and monetary policy. Review of economic studies, 72, 821-852. ##Reid, M. (2015). Inflation expectation of the inattentive general public. Economic modeling, 46, 157-166. ##Romer, C. D. &  Romer, D. H. (2013). The missing transmission mechanism in the monetary explanation of    the Great Depression. The American Economic Review, 103 (3), 66–72. ##Sameti, M. Samadi, S. & Ghobadi, S. (2004). The Estimation of the optimal unemployment rate and its comparison with the natural rate. Journal of Economic Research, 67, 91-116. ##Shahabadi, A. & Salman, Y. & Valencia, A.  (2015). The Relationship between Inflation and Inflation Uncertainty with an Emphasis on Rational Expectation in Iran. Quarterly Journal of Monetary and Financial Economics, 12, 1-19. Available: https://danesh24.um.ac.ir/article_31041.html [In Persian] ##Snowden, B. & Wayne, H. (2005). New Macroeconomics, Translated by: Souri, A. & Khalili Iraqi, M., Samt Publishing, 2013. [In Persian] ##Zarei, J. & Ebrahim. I. & Hematy. M. (2019). The Effects of Government Current and Development Expenditures on Private SectorConsumption Expenditures in Business Cycles. Quarterly Journal of Quantitative Economics (JQE), 16, 3, 1-31. Available: https://jqe.scu.ac.ir/article_14766.html [In Persian] ##