نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در بازار نیروی کار شهری ایران: رهیافت تجزیه مبتنی بر مدل توبیت با متغیر ابزاریچکیده
با مروری بر وضعیت شغلی و درآمدی زنان و مقایسه ی آن با مردان، مشخص است که زنان از آسیب پذیرترین بخش های جمعیت کشور هستند. در چهار دهه گذشته زنان ایرانی تبدیل به نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور شده اند اما طبق آمار نتایج نیروی کار سال 1396، نرخ مشارکت زنان در بازار کار16 درصد بوده که با نرخ مشارکت 5/64 درصدی مردان تفاوت بسیار دارد. این در حالی است که یکی از شاخص های مهم برای سنجش پیشرفت و توسعه هر کشور، وضعیت زنان هر کشور است. در بازار نیروی کار ایران، شکاف مثبت دستمزدی به صورت فزونی دستمزد زنان باوجود تفاوت ناچیز سطح تحصیلات آنان، نسبت به مردان وجود دارد. این مطالعه برآن است تا به بنیادی‌ترین و بدیهی ترین نابرابری، یعنی نابرابری دستمزدی، بپردازد و تعیین کند چه میزان از این نابرابری دستمزد ناشی از تبعیض و چه میزان ناشی از ویژگی های سرمایه انسانی است.
این مقاله با پایه قرار دادن تجزیه اوکساکا و بلایندر و به کارگیری داده‌های خرد در سطح خانوار و با استفاده از روش اقتصادسنجی داده‌های سانسور شده، به بررسی شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در ایران پرداخته است. روش متداول بررسی شکاف دستمزدی با استفاده از تجزیه اوکساکا و بلایندر و رگرسیون حداقل مربعات معمولی است. اما با توجه به اهمیت موضوع و همچنین تصویر موجود از داده‌های سانسور شده، روش محاسبه شکاف دستمزدی موجود دارای تورش بوده و نتایج قابل‌اعتمادی ارائه نمی‌دهد. این مطالعه تلاش می‌کند با کمک داده‌های سانسور شده و مدل توبیت، برآورد دقیق‌تری از میزان شکاف جنسیتی دستمزد در بازار نیروی کار ایران در سال 96 جهت مؤثر واقع شدن کاهش تبعیض و رسیدن به توسعه پایدار ارائه دهد.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شکاف جنسیتی دستمزد در هر دو روش، به صورت فزونی میانگین دستمزد مردان نسبت به زنان در بازار کار ایران وجود دارد اما در صورت نادیده گرفتن اریب داده‌های سانسور شده، تفاوت دستمزد زنان و مردان که توسط سرمایه انسانی قابل توضیح است و همچنین تبعیض جنسیتی دستمزد که قابل توضیح با سرمایه انسانی نیست بیش از اندازه برآورد می‌شود که این افزایش برآورد در بخش تبعیض جنسیتی دستمزد به میزان بیشتری محسوس است . در صورتی که زنان از بازده‌ای مشابه مردان برخوردار باشند، میزان تبعیض دستمزدی در روش حداقل مربعات معمولی و توبیت به ترتیب برابر با 31/0 و 22/0 خواهد بود. همچنین نتایج حاکی از آنست که با وجود اینکه بخش خصوصی سهم بیشتری از اشتغال را به خود اختصاص داده است اما شکاف دستمزدی در این بخش نسبت به بخش دولتی بیشتر است. در واقع، بخش خصوصی میانگین دستمزد کمتری را نسبت به بخش دولتی پرداخت می‌کند و این تفاوت دستمزد برای زنان به مراتب بیشتر از مردان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Gender pay gap of public-private sectors in the Iranian Labor Market: decomposition approach based on Tobit model with instrumental variable

نویسندگان [English]

  • nahid cheshme ghasabani
  • Seyed Saeed Malek sadati
  • Ali Akbar Naji Meidani

Department of Economics, Faculty of Economics and Administrative sciences, Ferdowsi University Of Mashhad (FUM), Mashhad, IRAN

چکیده [English]

Gender pay gap of public-private sectors in the Iranian Labor Market: decomposition approach based on Tobit model with instrumental variable
Abstract
Overview of the status and income of females compared with males, it is clear that females are the most vulnerable parts of the population. In the last four decades, Iranian females have become half of the country's university graduates, but according to labor force statistics in 2017, the participation rate of females was 16%, relative to the participation rate of 64.5% male. However, one of the important indicators of measuring the development of any country is the situation of females in each country. According to the data of urban household income and expenditure survey in 2017, there is an increase in female's hourly wages relative to men, despite the small difference between the level of education of male and female, and the phenomenon of the gender pay gap in the Iranian labor market. This study aims to address the most fundamental and obvious inequality, namely wage inequality, and determine how much of this wage inequality is due to discrimination and how much is due to the characteristics of human capital.
This study followed the gender pay gap of public-private sectors in Iran, based on Oaxaca-Blinder decomposition and using micro-data at the household level implemented by the Econometric method of censored data. In recent decades, is taken into consideration the study of the gender pay gap Due to the inadequate job and income situation of women and the need to create welfare for them in the Iranian labor market. Identification of the principal determinants of wage differentials between males and females on employment status (public and private) is an important phase in analyzing the labor market. That’s can provide reducing discrimination and achieve sustainable development.
According to the available image of the censored data, the method of estimating the Conventional gender pay gap is biased and does not provide reliable results. This study attempts addition to OLS model, Provide accurate estimates of the gender pay gap with the help of the censored Tobit model in Iran labor market. Due to the indigenous of the experience, has been used the Tobit model with an instrumental variable. According to the results, with ignored the bias of censored data, is overestimated the part of the gender pay gap (GPG) attributable to gender differences in observed endowments and part of the GPG is due to that the same endowment generates different returns for male and female workers. The estimates of the part of the gender pay discrimination (different returns). In the OLS and Tobit models, is equal to 0.31 and 0.22 respectively. Also, the private sector has a larger share of employment, but the wage gap in this sector is greater than in the public sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tobit model
  • gender pay gap
  • censored data