نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران .

3 استادیار اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

چکیده گسترده
 
معرفی:
یکی از شاخص های مهم برای سنجش پیشرفت و توسعه هر کشور، وضعیت زنان هر کشور است. با مروری بر وضعیت  شغلی و درآمدی زنان و مقایسه ی آن با مردان، مشخص است  که زنان از آسیب پذیرترین بخش های جمعیت کشور هستند. در چهار دهه گذشته زنان ایرانی تبدیل به نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور شده اند اما طبق آمار نتایج نیروی کار سال 1396، نرخ مشارکت زنان در بازار کار16 درصد بوده که با نرخ مشارکت 5/64 درصدی مردان تفاوت بسیار دارد. همچنین در بازار نیروی کار ایران، شکاف مثبت دستمزدی به صورت  فزونی دستمزد زنان  باوجود تفاوت ناچیز سطح تحصیلات  آنان، نسبت به مردان وجود دارد. این مطالعه برآن است تا به بنیادی­ترین و بدیهی ترین نابرابری، یعنی نابرابری دستمزدی، بپردازد و  تعیین کند چه میزان از این نابرابری دستمزد  ناشی از تبعیض و چه میزان ناشی از ویژگی های سرمایه انسانی است. .  در بسیاری از موارد، در مباحث دستمزدی زنان و مردان با داده‌های سانسور شده مواجه هستیم که نیازمند برآورد یک مدل توبیت است؛ زیرا در حضور داده‌های سانسور شده، روش حداقل مربعات معمولی، پارامترهای ناسازگار و نتایج گمراه‌کننده به دنبال خواهد داشت. مسئله محوری این پژوهش بررسی شکاف دستمزدی  با مدل توسعه‌یافته‌ای از روش تجزیه اوکساکا با استفاده از مدل‌های توبیت می­باشد که در مطالعات قبلی به آن پرداخته نشده است.

متدولوژی:
همانطور که در قسمت معرفی بیان شد، هدف این مقاله، بررسی این موضوع است که حتی با کنترل کردن عواملی چون سطح تحصیلات، گروه‌ شغلی و نیز سن باز هم تبعیض آشکاری میان دستمزد مردان و زنان در بازار کار کشور وجود دارد. از این رو مقاله پیش رو ضمن اندازه‌گیری دقیق مقدار شکاف دستمزدی مردان و زنان در بازار کار کشور، این اختلاف را به دو بخش ناشی از برخورداری‌های مردان و زنان و همچنین تبعیض تجزیه می‌کند. براساس پژوهش های نظری و تجربی، تکنیک برآورد شکاف دستمزدی در دو قالب  روش حداقل مربعات معمولی و تعریف متغیر دامی و تجزیه اوکساکا و بلایندر برآورد شده است.  اما با توجه به اهمیت موضوع و همچنین  تصویر موجود از داده­های سانسور شده، روش محاسبه شکاف دستمزدی موجود دارای تورش بوده و نتایج قابل‌اعتمادی ارائه نمی‌دهد. این مطالعه تلاش می‌کند دستمزد نیروی کار را به‌صورت تمایل بالقوه و بالفعل افراد در بازار نیروی کار اندازه‌گیری کند و جهت رفع مشکل داده‌های سانسور شده در تجزیه اوکساکا، از مدل توبیت استفاده می‌کند.
یافته­ها:
نتایج حاصل از بررسی شکاف جنسیتی دستمزد به روش توبیت با داده‌های سانسور شده نشان می‌دهد که میزان تفاوت در میانگین لگاریتم دستمزد بین مردان و زنان مثبت و حاکی از بالاتر بودن دستمزد مردان نسبت به زنان در مناطق شهری است. عدد مثبت در این بخش به معنای افزایش شکاف جنسیتی دستمزد به ضرر زنان است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگوها،  با افزایش مقطع تحصیلی، دستمزد مردان و زنان به میزان معناداری افزایش می­یابد، اما این افزایش دستمزد برای زنان بیشتر از مردان است که از نرخ بازدهی بالاتر تحصیلی برای زنان نسبت به مردان حکایت دارد. نتایج نشان می دهد،  اگر سانسور داده­ها در نظر گرفته شود، بازدهی تحصیلی زنان و مردان به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می­کند. نکته قابل‌توجه این است که تاثیر در نظر گرفتن سانسور داده­ها بر کاهش بازده تحصیلی در مورد زنان خیلی بیشتر از مردان است. علاوه بر آن اشتغال در بخش دولتی دارای تاثیر مثبت و معناداری بر دستمزد است که این تأثیر در هر دو روش برای زنان بیشتر از مردان است. نتایج تخمین مدل نشان می‌دهد که تأثیر تجربه بالقوه از الگوی u معکوس تبعیت می­کند. بدین معنی که افراد با سطوح میانی تجربه بالقوه، از بیشترین میزان دستمزد نسبت به دو سر طیف برخوردار هستند. در این مطالعه با توجه به احتمال درون‌زایی متغیر تجربه کاری، از متغیر ابزاری به عنوان جایگزین تجربه کاری استفاده شده است.
نتیجه:
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شکاف جنسیتی دستمزد در هر دو روش، به صورت فزونی میانگین دستمزد مردان نسبت به زنان در بازار کار ایران وجود دارد اما  در صورت نادیده گرفتن اریب داده‌های سانسور شده، تفاوت دستمزد زنان و مردان که توسط سرمایه انسانی قابل توضیح است و همچنین تبعیض جنسیتی دستمزد که قابل توضیح با سرمایه انسانی نیست بیش از اندازه برآورد می‌شود که این افزایش برآورد در بخش تبعیض جنسیتی دستمزد  به میزان بیشتری محسوس است و تبعیض دستمزدی را بیش از میزان واقعی آن نشان می­دهد. در نتیجه روش محاسبه شکاف دستمزدی موجود بر حسب روش ols دارای تورش بوده و نتایج قابل‌اعتمادی ارائه نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Gender pay gap of public-private sectors in the Iranian Labor Market: decomposition approach based on Tobit model with instrumental variable

نویسندگان [English]

  • nahid cheshme ghasabani 1
  • Ali Akbar Naji Meidani 2
  • Seyed Saeed Malek sadati 3

1 Ph.D. Student, Department of Economics, Faculty of Economics and Administrative sciences, Ferdowsi University Of Mashhad (FUM), Mashhad, Iran.

2 ** Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Administrative sciences, Ferdowsi University Of Mashhad (FUM), Mashhad, Iran .

3 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Administrative sciences, Ferdowsi University Of Mashhad (FUM), Mashhad, Iran.

چکیده [English]

EXTENDED ABSTRACT
INTRODUCTION
one of the important indicators of measuring the development of any country is the situation of females in each country. Overview of the status and income of females compared with males, it is clear that females are the most vulnerable parts of the population. In the last four decades, Iranian females have become half of the country's university graduates, but according to labor force statistics in 2017, the participation rate of females was 16%, relative to the participation rate of 64.5% male. According to the data of urban household income and expenditure survey in 2017, there is an increase in female's hourly wages relative to men, despite the small difference between the level of education of male and female, and the phenomenon of the gender pay gap in the Iranian labor market. This study aims to address the most fundamental and obvious inequality, namely wage inequality, and determine how much of this wage inequality is due to discrimination and how much is due to the characteristics of human capital.  In many cases, in the discussion of pay gap, we face censored data, which requires the estimation of a Tobit model; Because in the presence of censored data, ordinary least squares method will lead to inconsistent parameters and misleading results. Investigating the pay gap with a developed model of the Oaxaca decomposition method using Tobit models,is the pivotal issue in this research which has not been discussed in previous studies.
METHODOLOGY
As stated, the purpose of this article is to investigate the fact that by controlling factors such as the level of education, occupational group, and age, there is still a clear discrimination between the wages of men and women in the  labor market. Therefore,This study aims to address the most fundamental and obvious inequality, namely wage inequality, and determine how much of this wage inequality is due to discrimination and how much is due to the characteristics of human capital.
According to theoretical studies, the technique of estimating the wage inequality has been estimated in two forms, the Ols and the definition of dummy variable, and the of Oaxaca and Blinder decomposition. This study attempts addition to OLS model, Provide accurate estimates of the gender pay gap with the help of the censored Tobit model in Iran labor market.
 
FINDINGS
The results of the study of the gender wage gap of the censored Tobit model show that the wage inequality is positive  between men and women. A positive wage inequality means an increase in the gender wage gap to the loss of women. According to the results of the estimation of the models, with the increase in the level of education, significantly the wages of men and women increase. Because women have a higher educational attainment rate than men, wage increases for women are greater than for men. The results show, if is considered data censoring, the educational attainment of men and women significantly decreases. The impact of considering data censoring is much higher on  educational attainment  for women than men. Also, the private sector has a larger share of employment, but the wage gap in this sector is greater than in the public sector. The results show that potential experience follows an inverted u-shaped pattern. That is, people intermediate levels of potential experience have the highest wage compared to the two ends of the spectrum. In this study, due to the possibility of endogeneity of experience variable, an instrumental variable has been used as a substitute for work experience.
 
CONCLUSION
According to the available image of the censored data, the method of estimating the Conventional gender pay gap is biased and does not provide reliable results. This study attempts addition to OLS model, Provide accurate estimates of the gender pay gap with the help of the censored Tobit model in Iran labor market. Due to the indigenous of the experience, has been used the Tobit model with an instrumental variable. According to the results, with ignored the bias of censored data, is overestimated the part of the gender pay gap (GPG) attributable to gender differences in observed endowments and part of the GPG is due to that the same endowment generates different returns for male and female workers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender pay gap
  • Tobit Model
  • Mincer function
  • Censored data
Azizmohammadlou,H. (2018). Comparative Evaluation of the Effects of Policies Instruments on Employment and Labor Demand in Iranian Economic Sectors Based on Disequilibrium Approach. Quarterly Journal of Quantitative Economics(JQE),3(15),43-78(in Persian).
Bauer, T. K., & Sinning, M. (2010). Blinder–Oaxaca decomposition for Tobit models. Applied Economics, 42(12), 1569-1575.
Becker, G.S. (1964): Human capital. A theoretical and empirical analysis with special reference to education. The University of Chicago Press, Chicago
Bidarbakhatnia, N., & Gorgorzadeh, A. (2019). Investigating Factors Affecting Gender Pay Discrimination in Iran. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi)54(2), 285-301. doi: 10.22059/jte.2019.71285 (in Persian).
Blinder, A.S. (1973): Wage discrimination: Reduced form and structural estimates. Journal of Human Resources, 8(4), 436–455.
Fairlie, R. W. (2003).An extension of the Blinder–Oaxaca decomposition technique to logit and Probit models, Yale University Economic Growth Center, Discussion Paper, 873, 1–11.
 Googardchian,A., Taybi,K.,Ghasavi,E,. (2014). The effect of women's employment on the gender income gap in Iran (1991-2001). Quarterly Journal of Economic Modeling Research; 5(17),145-16(in Persian).
Gregory, R. G. & Borland, J. (1999). Recent developments in public sector labor markets. Handbook of labor economics, 3, 3573-3630.
Hospido, L., & Moral Benito, E. (2016). The public sector wage premium in Spain: evidence from longitudinal administrative data. Labour Economics, 42, 101-122.
Huertas, I. P. M. Ramos, R. & Simon, H. (2017). Regional differences in the gender wage gap in Spain. Social Indicators Research, 134(3), 981-1008.
Juhn, C., Murphy, K. M. and Pierce, B. (1991) Accounting for the slowdown in Black-White wage convergence, in Workers and Their Wages: Changing Patterns in the United States (Ed.) M. H. Kosters, American Enterprise Institute, Washington.
Keshavarz Haddad,Gh. (2016). Economics of micro-data and policy evaluation, nashreney, Tehran.
 Keshavarz Haddad,GH.,&  Alaviyan Ghavanini,A. (2012). Gender wage gap in urban labor market iranian. Economic Research of Iran, 17( 53), 101-133 (in Persian).
Klein, V. (2013). Britain's Married Women Workers: History of an Ideology. Routledge.
 Manning, A., & Petrongolo, B. (2008). The part‐time pay penalty for women in Britain. The economic journal, 118(526), 28-51.
Mincer, J. (1974), Schooling, experience and earnings. Columbia University, New York.
Morikawa, M.  (2016). A comparison of the wage structure between the public and private sectors in Japan. Journal of the Japanese and International Economies, 39, 73-90.
Neumark, D. (1988). Employers discriminatory behaviour and theestimation of wage discrimination. The Journal of Human Resources, 23, 279–295.
Noroozi, L.(2004). Gender differences in employment structures. Woman in Denelopment and Politics,2(1),165-178 (in Persian).
Oaxaca, R. (1973): Male–female wage differentials in urban labor markets. International Economic Review, 14(3), 693–709.
Oaxaca, R. L. and Ransom, M. (1988) Searching for the effect of unionism on the wages of union and nonunion workers, Journal of Labor Research, 9, 139–48.
Tansel, A., Keskin, H. I., & Ozdemir, Z. A. (2020). Public-private sector wage gap by gender in Egypt: Evidence from quantile regression on panel data, 1998–2018. World Development, 135, 105060.
Zheng, K. (2017). The Wage Gap between the Public and Private Sector Among Canadian-born and Immigrant Workers. Major MA paper, University of Ottawa.