نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز، گروه اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع) تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، گروه اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع) تهران، ایران.

چکیده

چکیده گسترده
معرفی:
یکی از مهم‌ترین سؤالات اقتصاد‌دانان تبیین رابطه بین بخش حقیقی  و بخش مالی در اقتصاد است. چراکه درک این رابطه اقتصاددانان را جهت برنامه‌ریزی برای نیل به رشد اقتصادی یاری می‌نماید. بخش مالی یکی از مهم‌ترین عوامل در شکل‌دهی تولید و همچنین یکی از ضروری‌ترین حلقههای ایجاد بخش‌های مختلف اقتصادی است، لذا شناخت اثر تغییر این بخش بر سایر بخش‌های اقتصاد ضروری است. در این راستا هدف این مقاله ارزیابی جایگاه واسطه‏های مالی در کشور و تبیین تأثیر و تأثرات آن بر سایر بخش‌های اقتصادی است.
متدولوژی:
 این مقاله با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) که نسخه‌ای تعمیم‌یافته از روش‌های حذف فرضی در ارزیابی بخش‌های اقتصادی جدول داده-ستانده استفاده و به بررسی آثار و تبعات بروز شوک مثبت 10 درصدی در زیربخش‌های مالی اقتصاد ایران شامل زیربخش بانک، زیربخش بیمه و زیربخش واسطه‌های مالی پرداخته‌شده است. جدول مورداستفاده در این پژوهش جدول داده-ستانده سال 1396 می‌باشد که از طریق روش نیمه آماری راس و بر مبنای جدول داده-ستانده 1390، محاسبه‌شده است. جدول تحلیلی داده-ستانده، یک جدول متقارن بخش در بخش با کالا در کالا است.
 
یافته:
در اثر بروز شوک مثبت در عرصه خدمات بانکی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از ساختمان های مسکونی، ساختمان‌های غیر مسکونی، تأمین اجتماعی اجباری، دامداری و امور انتظامی. در اثر بروز شوک مثبت به بخش واسطه‌های مالی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از:  ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد، ساخت سایر فلزات اساسی و ریختهگری فلزات،  ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری، ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری و سایر تجهیزات حمل‌ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن‌ها و دامداری.  در اثر بروز شوک مثبت به بخش بیمه بخش‌هایی که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد خواهند کرد عبارتند از: ساختمان‌های غیرمسکونی، استخراج زغال‌سنگ و لینیت، ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری، استخراج سنگ، شن و خاک رس و حمل و نقل آبی.
نتیجه:
نتایج این مطالعه نشان می‌دهند در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بانکی (با کدهای 6411 و 6419 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان‌های مسکونی» با افزایش 12/1 درصدی ارزش‌افزوده که برابر 2851589 میلیون ریال میباشد، مواجه خواهد شد به‌طوری‌که ستانده واسطه‌ای آن 1982931 میلیون ریال معادل 52/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس‌ازاین بخش نیز فعالیتهای «ساختمان‌های غیرمسکونی»، «تأمین اجتماعی اجباری» و «دامداری» به ترتیب با 01/1و 85/0 و 79/0 درصد افزایش ارزش‌افزوده روبه رو می‌شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات واسطه‌های مالی (با کدهای 642، 643، 649، 661، 662 و 663 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد» با افزایش 6/0 درصدی ارزش‌افزوده که برابر 751357 میلیون ریال میباشد، مواجه خواهد شد به‌طوری‌که ستانده واسطه‌ای آن 161748 میلیون ریال معادل 06/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس‌ازاین بخش نیز فعالیتهای «ساخت سایر فلزات اساسی و ریختهگری فلزات»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» و «ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری و سایر تجهیزات حمل‌ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن‌ها» به ترتیب با 52/0 و 48/0 و 47/0 درصد افزایش ارزش‌افزوده روبه‌رو میشوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بیمه (با کدهای 651، 652 و 653 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان‌های غیرمسکونی» با افزایش 53/0 درصدی ارزش‌افزوده که برابر 1940166 میلیون ریال میباشد، مواجه خواهد شد به‌طوری‌که ستانده واسطه‌ای آن 1224203 میلیون ریال معادل 26/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس‌ازاین بخش نیز فعالیتهای «استخراج زغال‌سنگ و لینیت»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» و «استخراج سنگ، شن و خاک رس» به ترتیب با 46/0 و 39/0 و 30/0 درصد افزایش ارزش‌افزوده روبه رو میشوند. درنهایت تمام انواع خدمات مالی تجمیع و افزایش عرضه 10 درصدی  بخش مالی در اقتصاد ایران مورد تدقیق قرار گرفت و نتایج نشان داد بخش «ساختمان‌های غیرمسکونی» با افزایش 69/1 درصدی ارزش‌افزوده که برابر 614627 میلیون ریال میباشد، مواجه خواهد شد به‌طوری‌که ستانده واسطه‌ای آن به میزان 3878263 میلیون ریال (82/0درصد) با افزایش روبه رو میشود. پس‌ازآن نیز بخش‌های «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری»، «ساختمان‌های مسکونی» و «دامداری» به ترتیب با 57/1 و 50/1 و 40/1 درصد افزایش ارزش‌افزوده روبه‌رو میشوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling and Measuring the Effectiveness of Positive Shocks in the Financial Sector of Iran's Economy

نویسندگان [English]

  • Davood Manzoor 1
  • Sajad Rajabi 2
  • Reza Ranjbaran 3

1 Associate Professor, Department of Energy Economics, Faculty of Economics, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.

2 PhD student in Oil and Gas Economics, Department of Energy Economics, Faculty of Economics, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.

3 PhD Student in Management of international oil and gas contracts, Department of Energy Economics, Faculty of Economics, Imam Sadegh (AS) University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

EXTENDED ABSTRACT
INTRODUCTION
One of the most important questions for economists is to explain the relationship between the real and financial sectors in economicsbecause understanding this link helps them to plan for economic growth. financial sector is one of the most critical factors in developing products and an essential link in creating different economic sectors, so it is necessary to understand the impact of changing this sector on other sectors. In this regard, the purpose of this article is to evaluate the position of financial intermediations in the country and explain its impact and effects on other economic sectors.
 
METHODOLOGY
This article, using the Partial Extraction Method of Dietzenbacher & Lahr (2013) ,which is a modified version of Extraction Methods in evaluating economic sectors of the Input-Output table, studies the effects and consequences of 10% positive shock in the financial sub-sectors of Iran including bank, sub-sector insurance, and sub-sector financial intermediations. The table used in this research is the input-output table of 2017, which has been calculated through the semi-statistical method of RAS based on the input-output table of 2011. The input-output analytical table is an industry-industry symmetric table or a commodity-commodity one. The industry-industry table demonstrates what each economic sector has given to other sectors (supply of products) and what it has taken or received from them (demand for inputs).
 
FINDINGS
Due to the positive shock in the field of banking services, 5 sectors will face the most added value; dwelling constructions, other constructions, compulsory social security activities and farming of animals. As a result of a positive shock to the financial intermediation services, 5 sectors will face the most added value;manufacturing iron and steel, manufacturing other basic metals and casting metal, the manufacture, repair and installation of computer, electronic and optical products, manufacturing motor vehicles, trailers, and semi-trailers. Due to the positive shock to the insurance services, the sectors that will create the most added value are: other constructions, coal and lignite mining, manufacturing, repair and installation of computer, electronic and optical products, stone, sand and clay mining and transportation.
 
CONCLUSION
The results of this study show that in case of a 10% increase in the supply of banking services (with codes 6411 and 6419 ISIC) in Iran economy, the "dwelling constructions" sector will face a 1.12% increase in value-added, which is equal to 2851589 million Rials. Its intermediate output has witnessed a growth of 1982931 million Rials, equivalent to 0.52%. After this sector, the activities of "other constructions," "compulsory social security activities," and "farming of animals" face 1.01, 0.85, and 0.79 percent increase in value-added. In case of a 10% increase in the supply of financial intermediations services (with codes 642, 643, 649, 661, 662, and 663 ISIC), the "manufacture of basic iron and steel" with a 0.6% increase in value-added equal to 751357 million Rials will face an intermediate output of 161748 million Rials, equivalent to 0.06% increase. After this section,there are the activities of "Manufacture of other basic metal and casting metals," "manufacture, repair, and installation of computer, electronic and optical products," and "manufacture of motor vehicles, trailers, and semi-trailers" with 0.52 and 0.48% and 0.47% increase in value-added. If the supply of insurance services (with codes 651, 652, and 653 ISIC) in the Iran economy increases by 10%, the "other constructions" sector will face a 0.53% increase in value-added, which is equal to 1940166 million Rials as its intermediate output is 1224203 million. Rials have witnessed a rise of 0.26%. After this sector, the activities of "coal and lignite mining," "manufacturing, repair and installation of computer, electronic and optical products," and "stone, sand and clay mining" activities will face 0.46%, 0.39%, and 0.30% increase in value-added. Finally, all types of financial services were aggregated, and a 10% increase in the supply of the financial sector in Iran economy was studied. The results showed that "other constructions" sector faces a 1.69% increase in value-added, equivalent to 614627 million Rials, as its intermediate output will increase by 3878263 million Rials (0.82%). After that, the sectors "Construction, repair, and installation of computer, electronic and optical products," "dwelling constructions," and "farming of animals" face 1.57, 1.50, and 1.40 percent will increase in  added value.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive shock
  • supply
  • Bank
  • Insurance
  • Financial institution
  • input-output

 

Aghamohammadi Renani, S., Vaez Barzani, M., Dallali Esfahani, R., & Ghasemi, M. (2013). Analyzing the Impact of Intermediary Products of Commercial Banks on Iran’s Economic Instability (1981-2007). QJER, 13(2), 107–128. Retrieved from http://ecor.modares.ac.ir/article-18-2474-fa.html. (in Persian)
Balke, N. S., & Brown, S. P. (2018). Oil supply shocks and the U.S. economy: An estimated DSGE model. Energy Policy, 116, 357–372. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.02.027
Barghi Oskooee, M. M., & Mohammadi Bilankohi, A. (2016). The Investigation of Effect of Trade on Energy Consumption in D8 Countries. jemr, 7(25), 217–241. https://doi.org/10.18869/acadpub.jemr.7.25.217 . (in Persian)
Bemanpoor, M. (2016). Computable general equilibrium modeling (practical approach). Tehran: ISU press. (in Persian)
CBI (2010). Metadata: Input-Output table. Central Bank of the Islamic Republic of Iran, 1(1), 1–20. (in Persian)
Chenery, H. B., & Watanabe, T. (1958). International Comparisons of the Structure of Production. Econometrica, 26(4), 487. https://doi.org/10.2307/1907514
Dalali Esfahani, R., Vaez Barzani, M., & Rafiei, R. (2008). The Impact of Financial Intermediaries on Iran's Economic Growth. Journal of Macroeconomics, 8.1(28), 13–30. Retrieved from http://jes.journals.umz.ac.ir/article_105.html . (in Persian)
Dehghan Shourkand, H. (2017). Application of Extended Hypothetical Extraction Method in Measuring the Importance of Economic Sectors of Iran. Allameh Tabataba'i University. Tehran, Iran. (in Persian)
Dietzenbacher, E., & Lahr, M. L. (2013). EXPANDING EXTRACTIONS. Economic Systems Research, 25(3), 341–360. https://doi.org/10.1080/09535314.2013.774266
Fazlzadeh, A., & Tajvidi, M. (2008). Energy Management in Iranian Industries: A Case Study: The Causal Relationship between Electricity Consumption and Small Value Added Value of Small Industries. Energy Economics Studies, 19, 5–29. (in Persian)
Fethi, S., & Katircioglu, S. (2015). The role of the financial sector in the UK economy: Evidence from a seasonal cointegration analysis. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28(1), 717–737. https://doi.org/10.1080/1331677X.2015.1084476
Freytag, A., & Fricke, S. (2017). Sectoral linkages of financial services as channels of economic development—An input–output analysis of the Nigerian and Kenyan economies. Review of Development Finance, 7(1), 36–44. https://doi.org/10.1016/j.rdf.2017.01.004
Henderson, H. V., & Searle, S. R. (1981). On Deriving the Inverse of a Sum of Matrices. SIAM Review, 23(1), 53–60. https://doi.org/10.1137/1023004
Hesani, M. A. (2003). The nature and functions of banking and quasi-banking financial intermediaries. Religion and Communication, 20(9), 37–52. Retrieved from https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/21137 . (in Persian)
Hicks, J. (1969). A theory of economic history (Vol. 9). Oxford: Oxford University Press.‏
Hirschman, A. O. (1958). The strategy of economic development (No. 04; HD82, H5.).‏
Hristov, N., Hülsewig, O., & Wollmershäuser, T. (2012). Loan supply shocks during the financial crisis: Evidence for the Euro area. Journal of International Money and Finance, 31(3), 569–592. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2011.10.007
Ibrahim, M., & Alagidede, P. (2017). Financial sector development, economic volatility and shocks in sub-Saharan Africa. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 484, 66–81. https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.04.142
International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 4. (2017). Statistical Center of Iran. (in Persian)
Jahangard, E. (2005). Evaluation of input-output table modifing methods in Iran. Economic Growth and Development Research (EGDR), 5(3), 91–109. Retrieved from https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62484 . (in Persian)
Jumbe, C. B. (2004). Cointegration and causality between electricity consumption and GDP: Empirical evidence from Malawi. Energy Economics, 26(1), 61–68. https://doi.org/10.1016/S0140-9883(03)00058-6
Karimzadeh, M., & Soltani, A. (2010). Estimation of Long-Term Relationship between Financial Intermediation Industry Stock Price Index and Monetary Macro Variables Using ARDL Method. Financial Accounting, 2(6), 1–18. Retrieved from https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=113935. (in Persian)
Lucas Jr, R. E. (1988). On the mechanics of economic  development. Journal of monetary economics22(1), 3-42.‏
McCaig, B., & Stengos, T. (2005). Financial intermediation and growth: Some robustness results. Economics Letters, 88(3), 306–312. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2004.12.031
Mohammadi, T., nazeman, h., & khodaparast persarai, Y. (2014). A Dynamic Causality Relation Between Financial Development, Trade Openness and Economic Growth: A Comparison Between Iran and Norway. Journal of Iranian Energy Economics, 3(10), 151–178. Retrieved from https://jiee.atu.ac.ir/article_537.html . (in Persian)
Moshfegh, Z., Ramezanzadeh, G., Sherkat, A., Soleimani, M., & Banoee, A. A. (2014). Evaluation of Conventional RAS and Modified RAS Methods in Updating the Input-Output Coefficients of the Iranian Economy with Emphasis on Different Divisions of Exogenous Statistics. Iranian Economic Research, 19(58), 117–152. Retrieved from https://ijer.atu.ac.ir/article_980.html . (in Persian)
Nasrollahi, Z., & Hosseini, A. (2017). Investigating the Relationship between Financial Development and Underground Economy in Iran. Sustainable Growth and Development Research (Economic Research), 17(2), 1–24. Retrieved from http://ecor.modares.ac.ir/article-18-9592-fa.html. (in Persian)
Patrick, H. T. (1966). Financial development and economic growth in underdeveloped countries. Economic development and Cultural change, 14(2), 174-189.‏
Rasmussen, P. N. (1956). Studies in inter-sectoral relations (Vol. 15). E. Harck.‏
Sadeghi Shahdani, M. (2016). Input-Output Modeling (1st ed.). Tehran: ISU press. (in Persian)
Salahmanesh, A., Arman, A., Alaei, R. (2021). Examining the effect of economic freedom on financial development. Quarterly Journal of Quantitative Economics(JQE), 18(3), 65-98. doi: 10.22055/jqe.2019.28798.2048
Savari, A., Fatrus, M., Haji, G., Najafizadeh, A. (2020). Asymmetric analysis of the effect of energy consumption and financial development on economic growth in Iran: Application of nonlinear ARDL method. Quarterly Journal of Quantitative Economics(JQE), 17(3), 69-90. doi: 10.22055/jqe.2019.28107.2012
Schumpeter, J. A., & Nichol, A. J. (1934). Robinson's economics of imperfect competition. Journal of political economy42(2), 249-259.‏
Sepehrdost, H., & Afshari, F. (2016). Impact of Financial Development and Bank Credit Payments on Total Factor Productivity of Industrial Sector. Applied Economic Studies in Iran, 5(20), 221–251. https://doi.org/10.22084/aes.2016.1673. (in Persian)
Shahabadi, A., & Mahmmodi, H. (2010). Investigating Relationship between Financial Intermediary Development and Values Added of Agricultural Sector (Case Study of Iran). Economics and Agricultural Development), 24(4). https://doi.org/10.22067/jead2.v1389i4.8199. (in Persian)
Statistical Center of Iran. (2018) Iran's National accounts. https://www.amar.org.ir/ (in Persian)
Tarahomi, F. (2011). The analysis of financial services sector effects in the Iranian economy. Financial and monetary economics, 17(30), 181–208. https://doi.org/10.22067/pm.v17i30.27244 . (in Persian)
Tavassoli, S., & Mohajeri, P. (2017). Assessing the Importance of Health Sector Using The Partial Extraction Method, the Case Study of Iranian Economy. Economic Growth and Development Research (EGDR), 8(29), 77–96. Retrieved from http://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_3391.html . (in Persian)
Vali Nejad, M. (2001). Security and development, financial development and financial intermediaries. Political-economic information, 15(163-164), 5–27. (in Persian)
Zarra-Nezhad, M., & Hosseinpoor, A. (2014). The Effect of Financial Development on Income Inequality in Iran's Economy. Econometric modeling, 1(1), 1–19. https://doi.org/10.22075/jem.2017.1494. (in Persian)
Zohori, A. (2014). Evaluation of RAS and GRAS methods in updating input-output tables with positive and negative data in Iranian economy (Master). Allameh Tabatabai University, Tehran. (in Persian)