نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

2 تهران - بزرگراه شهید چمران - پل مدیریت - دانشگاه امام صادق - دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

3 دانشگاه امام صادق

چکیده

یکی از مهم‌ترین سؤالات اقتصاد‌دانان تبیین رابطه بین بخش حقیقی و بخش مالی در اقتصاد است. چراکه درک این رابطه اقتصاددانان را جهت برنامه‌ریزی برای نیل به رشد اقتصادی یاری می‌نماید. بخش مالی یکی از مهم‌ترین عوامل در شکل‌دهی تولید و همچنین یکی از ضروری‌ترین حلقه‌های ایجاد بخش‌های مختلف اقتصادی است، لذا شناخت اثر تغییر این بخش بر سایر بخش‌های اقتصاد ضروری است. در این راستا هدف این مقاله ارزیابی جایگاه واسطه‌‏های مالی در کشور و تبیین تأثیر و تأثرات آن بر سایر بخش‌های اقتصادی است. بدین منظور با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) که نسخه‌ای تعمیم یافته از روش‌های حذف فرضی در ارزیابی بخش‌های اقتصادی جدول داده-ستانده استفاده و به بررسی آثار و تبعات بروز شوک مثبت 10 درصدی در زیربخش‌های مالی اقتصاد ایران شامل زیربخش بانک، زیربخش بیمه و زیربخش واسطه‌های مالی پرداخته‌شده است. جدول مورد استفاده در این پژوهش جدول داده-ستانده سال 1396 می‌باشد که از طریق روش نیمه آماری راس و بر مبنای جدول داده-ستانده 1390، محاسبه‌شده است. جدول تحلیلی داده-ستانده، یک جدول متقارن بخش در بخش با کالا در کالا است. جدول بخش در بخش نشان می‌دهد که هر بخش اقتصادی، چه چیزی به بخش‌های دیگر داده (عرضه محصولات) و چه چیزی از آن‌ها گرفته یا ستانده است (تقاضای نهاده‌ها). نتایج این مطالعه نشان می‌دهند در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بانکی (با کدهای 6411 و 6419 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان‌های مسکونی» با افزایش 1.12 درصدی ارزش افزوده که برابر 2851589 میلیون ریال می‌باشد، مواجه خواهد شد به‌طوری‌که ستانده واسطه‌ای آن 1982931 میلیون ریال معادل 0.52 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس‌ازاین بخش نیز فعالیت‌های «ساختمان‌های غیرمسکونی»، «تأمین اجتماعی اجباری» و «دامداری» به ترتیب با 1.01و 0.85 و 0.79 درصد افزایش ارزش‌افزوده روبه‌رو می‌شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات واسطه‌های مالی (با کدهای 642، 643، 649، 661، 662 و 663 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد» با افزایش 0.6 درصدی ارزش افزوده که برابر 751357 میلیون ریال می‌باشد، مواجه خواهد شد به‌طوری‌که ستانده واسطه‌ای آن 161748 میلیون ریال معادل 0.06 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس‌ازاین بخش نیز فعالیت‌های «ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته‌گری فلزات»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» و «ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری و سایر تجهیزات حمل‌ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن‌ها» به ترتیب با 0.52 و 0.48 و 0.47 درصد افزایش ارزش‌افزوده روبه‌رو می‌شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بیمه (با کدهای 651، 652 و 653 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان‌های غیرمسکونی» با افزایش 0.53 درصدی ارزش‌افزوده که برابر 1940166 میلیون ریال می‌باشد، مواجه خواهد شد به‌طوری‌که ستانده واسطه‌ای آن 1224203 میلیون ریال معادل 0.26 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس‌ازاین بخش نیز فعالیت‌های «استخراج زغال‌سنگ و لیگنیت»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» و «استخراج سنگ، شن و خاک رس» به ترتیب با 0.46 و 0.39 و 0.30 درصد افزایش ارزش‌افزوده روبه‌رو می‌شوند. درنهایت تمام انواع خدمات مالی تجمیع و افزایش عرضه 10 درصدی بخش مالی در اقتصاد ایران مورد تدقیق قرار گرفت و نتایج نشان داد بخش «ساختمان‌های غیرمسکونی» با افزایش 1.69 درصدی ارزش‌افزوده که برابر 614627 میلیون ریال می‌باشد، مواجه خواهد شد به‌طوری‌که ستانده واسطه‌ای آن به میزان 3878263 میلیون ریال (0.82درصد) با افزایش روبه‌رو می‌شود. پس‌ازآن نیز بخش‌های «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری»، «ساختمان‌های مسکونی» و «دامداری» به ترتیب با 1.57 و 1.50 و 1.40 درصد افزایش ارزش‌افزوده روبه‌رو می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling and Measuring the Effectiveness of Positive Shocks in the Financial Sector of the Iranian Economy

نویسندگان [English]

  • Sajad Rajabi 1
  • Davood Manzoor 2
  • Reza Ranjbaran 3

1 Economics faculty, Imam Sadeq university, Tehran, Iran

2 Imam sadiq university

3 Imam Sadiq University

چکیده [English]

One of the most important questions for economists is to explain the relationship between the real sector and the financial sector in economics. Because understanding this link helps economists to plan for economic growth. The financial sector is one of the most critical factors in developing products and one of the essential links in creating different economic sectors, so it is necessary to understand the impact of changing this sector on other sectors. In this regard, the purpose of this article is to evaluate the position of financial intermediations in the country and explain its impact and effects on other economic sectors. For this purpose, using the Partial Extraction Method of Dietzenbacher & Lahr (2013) that modified versions of Extraction Methods are used in evaluating the economic sectors of the Input-Output table and to study the effects and consequences of 10% positive shock in the financial sub-sectors of Iran including sub-sector sub-sector bank, sub-sector insurance, and sub-sector financial intermediations. The table used in this research is the input-output table of 2017, which has been calculated through the semi-statistical method of RAS, based on the input-output table of 2011. The input-output analytical table is an industry-industry symmetric table or the commodity-commodity. The industry-industry table demonstrates what each economic sector has given to other sectors (supply of products) and what it has taken or received from them (demand for inputs). The results of this study show that in case of a 10% increase in the supply of banking services (with codes 6411 and 6419 ISIC) in the Iranian economy, the "dwelling constructions" sector will face a 1.12% increase in value-added, which is equal to 2851589 million Rials. Its intermediate output has witnessed a growth of 1982931 million Rials, equivalent to 0.52%. After this sector, the activities of "other constructions," "compulsory social security activities," and "farming of animals" face 1.01, 0.85, and 0.79 percent increase in value-added. In case of a 10% increase in the supply of financial intermediations services (with codes 642, 643, 649, 661, 662, and 663 ISIC) in the Iranian economy, the "manufacture of basic iron and steel" with a 0.6% increase in value-added equal to 751357 million Rials It will be faced with an intermediate output of 161748 million Rials, equivalent to 0.06% increase. After this section, the activities of "Manufacture of other basic metal and casting metals," "manufacture, repair, and installation of computer, electronic and optical products," and "manufacture of motor vehicles, trailers, and semi-trailers" with 0.52 and 0.48% and 0.47% increase in value-added. If the supply of insurance services (with codes 651, 652, and 653 ISIC) in the Iranian economy increases by 10%, the "other constructions" sector will face a 0.53% increase in value-added, which is equal to 1940166 million Rials, so that its intermediate output is 1224203 million. Rials have witnessed a rise of 0.26%. After this sector, the activities of "coal and lignite mining," "manufacturing, repair and installation of computer, electronic and optical products," and "stone, sand and clay mining" activities will face 0.46%, 0.39%, and 0.30% value-added. Finally, all types of financial services were aggregated, and a 10% increase in the supply of the financial sector in the Iranian economy was studied. The results showed that the "other constructions" sector faces a 1.69% increase in value-added, equivalent to 614627 million Rials, as its intermediate output. It will increase by 3878263 million Rials (0.82%). After that, the sectors "Construction, repair, and installation of computer, electronic and optical products," "dwelling constructions," and "farming of animals" face 1.57, 1.50, and 1.40 percent increase in value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive shock، Bank
  • Insurance، Financial institution، input-output