نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری

نویسندگان

1 گروه اقتصد دانشگاه تبریز

2 اقتصاد بین الملل _استاد یار پایه 14- تبریز _بلوار 29بهمن _دانشگاه تبریز _ دانشکده علوم انسانی و اجتماعی _گروه اقتصاد - تلفن:04113362280- همراه :09123270378- دورنگار:04113362282

3 دانشگاه تبریز

چکیده

در این مطالعه اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده‌های تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید استفاده شده است. به طور کلی و بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید افزایش می‌یابد. به عبارت بهتر، با افزایش میانگین سال‌های آموزش نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه، میزان بهره‌برداری این کشورها از سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی نیز افزایش یافته است. همچنین، در کشورهایی که از عقب‌ماندگی نسبی بیشتری برخوردار بودند نیز ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید بیشتر گزارش شده است. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانه‌ای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب-ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند و یا بسیار عقب‌مانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیف‌تر گزارش شده است.
در این مطالعه اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده‌های تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید استفاده شده است. به طور کلی و بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید افزایش می‌یابد. به عبارت بهتر، با افزایش میانگین سال‌های آموزش نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه، میزان بهره‌برداری این کشورها از سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی نیز افزایش یافته است. همچنین، در کشورهایی که از عقب‌ماندگی نسبی بیشتری برخوردار بودند نیز ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید بیشتر گزارش شده است. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانه‌ای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب-ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند و یا بسیار عقب‌مانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیف‌تر گزارش شده است.
در این مطالعه اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده‌های تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید استفاده شده است. به طور کلی و بر اساس نتایج به دست آمده، با در نظر گرفتن اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی، ضریب اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید افزایش می‌یابد. به عبارت بهتر، با افزایش میانگین سال‌های آموزش نیروی انسانی در کشورهای در حال توسعه، میزان بهره‌برداری این کشورها از سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی نیز افزایش یافته است. همچنین، در کشورهایی که از عقب‌ماندگی نسبی بیشتری برخوردار بودند نیز ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید بیشتر گزارش شده است. البته، لازم به ذکر است که مطابق نتایج به دست آمده، این رابطه مستقیم تا سطح آستانه‌ای مشخصی از ظرفیت جذب و عقب-ماندگی نسبی در کشورهای در حال توسعه برقرار است و در کشورهایی که از ظرفیت جذب بسیار بالایی برخوردارند و یا بسیار عقب‌مانده هستند رژیم خطی تعیین کننده رفتار متغیرها بوده و ضریب اثرگذاری سرریزها بر بهره‌وری کل عوامل تولید در این کشورها ضعیف‌تر گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of relative absorption capacity and Relative backwardness on international R & D inflows and total factor productivity in developing countries (Panel Smooth Transition Regression approach)

نویسندگان [English]

  • nasim hamzenejad 1
  • Behzad Salmani 2
  • Mohammad Mahdi Barghi 3

1 economic department of tabriz university

2 ECONOMIC department of tabriz university

3 economic department of tabriz university

چکیده [English]

In this study, the possible nonlinear effects of absorption capacity and relative backwardness on international research and development overflows and using the influential channel of overflows on total factor productivity have been investigated. For this purpose, the nonlinear regression method of soft-panel transmission has been used and the period of this study is considered during the years 1995-2015. The results show that taking into account the nonlinear effects of absorption capacity and the relative backwardness of the coefficient of influence of overflows of international research and development on the total factor productivity increase. In fact, with the increase in absorption capacity, which is equivalent to the average annual training of countries' personnel, the extent of utilization of developing countries has also increased from overflights of foreign research and development. Also, among developing countries, countries with relatively low levels of underdevelopment have benefited from the benefits of overflows. It should be noted that according to the results, this relationship is directly related to a certain threshold level of relative absorption capacity and relative backwardness of countries, and countries that are highly backward or highly advanced are behaving according to the linear regime and the impact of overflows The productivity of total production factors in these countries has been weaker.
In this study, the possible nonlinear effects of absorption capacity and relative backwardness on international research and development overflows and using the influential channel of overflows on total factor productivity have been investigated. For this purpose, the nonlinear regression method of soft-panel transmission has been used and the period of this study is considered during the years 1995-2015. The results show that taking into account the nonlinear effects of absorption capacity and the relative backwardness of the coefficient of influence of overflows of international research and development on the total factor productivity increase. In fact, with the increase in absorption capacity, which is equivalent to the average annual training of countries' personnel, the extent of utilization of developing countries has also increased from overflights of foreign research and development. Also, among developing countries, countries with relatively low levels of underdevelopment have benefited from the benefits of overflows. It should be noted that according to the results, this relationship is directly related to a certain threshold level of relative absorption capacity and relative backwardness of countries, and countries that are highly backward or highly advanced are behaving according to the linear regime and the impact of overflows The productivity of total production factors in these countries has been weaker.
In this study, the possible nonlinear effects of absorption capacity and relative backwardness on international research and development overflows and using the influential channel of overflows on total factor productivity have been investigated. For this purpose, the nonlinear regression method of soft-panel transmission has been used and the period of this study is considered during the years 1995-2015. The results show that taking into account the nonlinear effects of absorption capacity and the relative backwardness of the coefficient of influence of overflows of international research and development on the total factor productivity increase. In fact, with the increase in absorption capacity, which is equivalent to the average annual training of countries' personnel, the extent of utilization of developing countries has also increased from overflights of foreign research and development. Also, among developing countries, countries with relatively low levels of underdevelopment have benefited from the benefits of overflows. It should be noted that according to the results, this relationship is directly related to a certain threshold level of relative absorption capacity and relative backwardness of countries, and countries that are highly backward or highly advanced are behaving according to the linear regime and the impact of overflows The productivity of total production factors in these countries has been weaker.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absorption Capacity
  • Relative backwardness
  • International R&D Spillovers
  • Panel Smooth Transition Regression approach