نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه یزد

2 گروه حسابداری و مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

این تحقیق به بررسی رابطه میان ریسک اطلاعاتی در قالب دو شاخص ریسک نوسان پذیری و ریسک آربیتراژ با احتمال وقوع حباب قیمتی سهام شرکت‌ها پرداخته است. بدین منظور داده‌های مربوط به 109 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار طی دوره 1390-1397 به‌عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک انتخاب شدند. متغیر احتمال وقوع حباب قیمتی از طریق آزمون سوپریموم تعمیم یافته که یک آزمون از مجموعه آزمون‌های راست دنباله است و به‌منظور پیش‌بینی دوره‌های وقوع حباب قیمتی استفاده می‌شود، روی داده‌های هفتگی سهام محاسبه شد. سپس از طریق دو مدل رگرسیونی داده‌های پانل تأثیر شاخص‌های ریسک اطلاعاتی در کنار مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر حباب قیمتی بر متغیر وابسته تحقیق بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که هر دو شاخص ریسک اطلاعاتی تأثیر مثبت و معناداری بر احتمال وقوع حباب قیمتی سهام دارد. نتایج نشان داد که اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت و نقد شوندگی سهام تأثیر معکوس و معناداری بر متغیر وابسته تحقیق دارند. همچنین متغیر سهم سهامداران نهادی، تأثیر مثبت و معناداری بر احتمال وقوع حباب قیمتی سهام دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Information risk with bubble price Probability in Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Maryam Aminian Dehkordi 2

2 Department of Accounting & Financial, Faculty of Economics, Management And Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.

چکیده [English]

This research examines the relationship between information risks, proxied by two variables: risk oscillation and arbitrage risk, with the stock bubbles occurrence probability. For this purpose, the data of 109 listed companies in TSE during 2011-2017 were selected through systematic sampling method. The probability of occurrence of the price bubble is measured with RTADF test that is used to predict the bubble occurrence periods on stock weekly data. Then, through the panel data regression the impact of information risk indicators along with the most important variables affecting the price bubble was investigated on the dependent variable. The results show that both information risk indicators have a positive and significant effect on the probability of stock price bubble occurrence. Also, the results showed that the company size, the book value to the market value ratio and the liquidity of the stock have a reverse and significant effect on the dependent variable. Also, the institutional investor’s share has a positive and significant effect on the probability of stock price bubble Probability.probability of stock price bubble Probability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : bubble price
  • Right-Tailed Augmented Dickey-Fuller
  • information risk