نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 زاهدان _دانشگاه سیستان و بلوچستان _دانشکده اقتصاد _گروه اقتصاد - کد پستی : 98165 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی همراه :09151419054

چکیده

یکی از مهم‌ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه، تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه است که آثاری منفی در ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی برجای گذاشته است. صادرات غیر نفتی متکی بر اقتصاد دانش بنیان، اهمیت ویژه‌ای در امنیت اقتصادی و صادرات پایدار و غیر خام دارد. بدین منظور هدف اصلی این تحقیق بررسی اقتصاد دانش بنیان بر صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی سال‌های(1357-1395) و مدل خود توضیح با وقفه توزیعی است. براساس نتایج بدست آمده شاخص رژیم اقتصادی و نهادی (EIR) با توجه به بافت نیمه سنتی صادرات و بهره‌وری آن و شاخص ابداعات و نوآوری (ITA) با در نظر گرفتن میزان خلق ایده‌های جدید در داخل کشور و کاربرد آن، رابطه منفی و معنی‌ داری با صادرات غیر نفتی دارد. همچنین شاخص آموزش و توسعه منابع انسانی(ET) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) رابطه مثبت و معنی داری با صادرات غیر نفتی دارد. بعلاوه در بین تمامی شاخص ها ، شاخص ابداعات و نوآوری بیشترین تأثیر را بر صادرات غیر نفتی در بلندمدت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of the knowledge-based economy on Iran non-oil export

نویسندگان [English]

  • seyedeh samaneh raei 1
  • nazar dahmardeh 2

1 University of Sistan and Baluchestan

2 university of sistan and baluchestan

چکیده [English]

One of the most important problems in developing countries is single product and their economic dependence on the export of raw materials which has had negative effects on the economic, political, social and even cultural structure. Non-oil exports based on knowledge-based economy has a special importance in economic security and sustainable and non-raw exports. For this purpose, the main objective of this research is to study the knowledge economy based on non-oil exports of Iran according to the approach of resistance economy, by using time series data for the years (2014-1978) auto regressive distributed Lag method. Based on the results, Economic Incentive and Institutional Regime (EIR) index according to the semi-traditional texture export and its productivity and Innovation Technological Adoption )ITA( index with regard the amount of new ideas created within the country and its application have negative and meaningful relationship with non-oil exports. also Education Training (ET) index and Information Communications Technologies (ICT) indexs have positive and meaningful relationship. In addition, among all indexs, Innovation Technological Adoption)ITA( index has the most impact on non-oil exports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : knowledge-based economy
  • non-oil export
  • Auto Regressive Distributed Lag method
  • Bound test