نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری قتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استاد بازنشسته اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری واقتصاد، دانشگاه اصفهان و عضو هیات علمی دانشگاه شیخ بهایی اصفهان، ایران .

3 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده حقوق وعلوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

چکیده گسترده
معرفی:
اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره­وری یکی از مهمترین موضوعاتی­است که مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد قرار گرفته است. می­توان گفت دستیابی به رشد اقتصادی یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان در دهه‌های اخیر بوده است و نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص می­باشد که شاخص سرمایه انسانی و جهانی شدن از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می­روند. در حالی که رشد اقتصادی از سرمایه انسانی نشئت می­گبرد، اما بیشتر کشورهای منابع محور فاقد سرمایه انسانی ضروری به عنوان سرمایه طبیعی هستند. جهانی شدن به کشورها کمک می­کند تا مزایای باز بودن تجارت را کشف کنند، چرا که جهانی شدن ریسک اقتصادی کشورها را کاهش می­دهد. در عین حال، افزایش جریان سرمایه که ناشی از بازبودن اقتصاد می­باشد ممکن است به تولیدکنندگان اجازه دهد تا از مزیت­های سبد متنوع دارایی­ها برای سرمایه­گذاری در پروژه­های کم ریسکی که به رشد اقتصادی منجر می­شود بهره­مند گردند.
 
 
 
متدولوژی:
پژوهش حاضر تلاش می­کند، با تحلیل نظری و مدل سازی شرایط اقتصاد کلان، به بررسی هم­زمان ارتباط متقابل بین سه متغیر جهانی شدن، انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با مقایسه تطبیقی بین 23 کشور منتخب در حال توسعه و 33 کشور توسعه یافته طی سال­های 1995 تا 2017، با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی سیستمی مبتنی بر تخمین­زننده گشتاورهای تعمیم یافته بپردازد.
 
 یافته ها:
نتایج آزمون­های مورد بررسی حاکی از آن است که که در سطح اطمینان 95 درصد افزایش شاخص­های جهانی شدن، رشد اقتصادی و امید به زندگی بر افزایش شاخص سرمایه انسانی موثر هستند و افزایش نرخ شهرنشینی نتوانسته ابزار موثر در جهت بهبود شاخص سرمایه انسانی در کشورهای منتخب باشد. همچنین طبق نتایج می­توان گفت افزایش شاخص­های سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت و توسعه زیر ساخت­های ارتباط از راه دور و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر افزایش جهانی شدن موثر است؛ و در نهایت می­توان گفت تاثیر شاخص­های سرمایه انسانی، جهانی شدن، نیروی کار و سرمایه­گذاری بر افزایش رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب موثر است
 
نتیجه:
با توجه به نتایج بدست آمده، ضرایب تکاثری (فزاینده) متغیرهای وابسته مدل محاسبه و برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحلیل شد. نتایج نشان داد که در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در این پژوهش، تغییر شاخص­های جهانی شدن و رشد اقتصادی تاثیر تکاثری بیشتری بر شاخص سرمایه انسانی نسبت به کشورهای در حال توسعه می­گذارد. بر اساس نتایج، ضریب فزاینده سرمایه انسانی نسبت به شاخص جهانی شدن در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است و به عبارتی می­توان گفت که تغییرات شاخص سرمایه انسانی تاثیر بیشتری بر شاخص­های جهانی شدن کشورهای توسعه یافته می­گذارد. اما ضریب تکاثر رشد اقتصادی بر شاخص جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از 2 برابر این ضریب در کشورهای توسعه یافته می­باشد. این نتیجه بدین معنی است که تغییر مشخصی از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه این پژوهش در بازه زمانی مورد مطالعه منجر به افزایش و بهبود قابل توجه­تر شاخص­های مرتبط با جهانی شدن در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته می­گردد. این نتیجه می­تواند به دلیل وجود ظرفیت­های خالی و پتانسیل­های بالقوه بیشتر در کشورهای در حال توسعه نسبت به توسعه یافته­ها باشد که معمولا اقتصاد این کشورها در ظرفیت کامل قرار دارند و قدرت رشدهای فزاینده را ندارند. به عبارتی می­توان گفت که تغییرات متغیرهای جهانی شدن و سرمایه انسانی، اثرات بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Globalization, Human Capital Accumulation and Economic Growth in selected Developed and Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Safia Hosseini Yazdi 1
  • Mostafa Emadzadeh 2
  • Saeed Daei-Karimzadeh 3

1 Ph.D.student of Economics, Department of Economics, Faculty of Law and Humanities, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2 Retired Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan university,and faculty Member of sheikh Bahaei University, Isfahan, Iran.

3 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Law and Humanities, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

EXTENDED ABSTRACT
INTRODUCTION
The significance of human capital in improving economic growth and productivity is among the vital issues that have received considerable attention from economists. In specific, attaining economic growth has been an issue of interest for economists in recent decades, which requires certain mechanisms, including human capital index and globalization. Even though economic growth is driven by human capital, most resource-rich countries lack the necessary human capital since their natural capital out crowds’ human capital. Globalization assists a country in exploiting the benefits of openness, as it mitigates downside risks. Meanwhile, the increased capital flow that emerges from openness may enable producers to take advantage of a diversified portfolio and invest in riskier projects that yield rapid economic growth and expedite lending and borrowing. In addition, the degree of development of countries has been employed as a dummy variable, where zeros and ones indicate developing and developed countries, respectively.
 
METHODOLOGY
This research aims to examine the mutual relationship between three variables, namely globalization, human capital accumulation, and economic growth, by theoretical analysis and modeling macroeconomic conditions. Moreover, an adaptive comparison between 23 selected developing countries and 33 developed countries over the 1995-2017 period was carried out based on the generalized method of moments using systemic panel data.
 
FINDINGS
The results indicate that, with a 95% confidence interval, an increase in globalization, economic growth, and life expectancy leads to increased human capital. In contrast, an increase in the urbanization rate does not effectively improve the human capital index in the selected countries. Furthermore, increased human capital, economic growth, population growth rate, development of telecommunication infrastructures, and foreign direct investment affect globalization. Finally, human capital, globalization, labor, and investment affect the economic growth in the selected countries.
 
CONCLUSION
Based on the estimation results in selected countries, it can be concluded that increasing globalization leads to greater use of factors of production, higher efficiency at international levels, and improvement in economic growth through interaction with global markets and improvement in the technology employed in countries. Therefore, increasing the openness of the economy of a country increases productivity through the establishment of competition with other countries and the transfer of technology, which ultimately yields economic growth. Estimation and analysis of the multiplier coefficients of the dependent variables for the two mentioned groups of countries concluded that the changes in globalization and economic growth demonstrate a higher effect on human capital for the studied developed countries. Moreover, the multiplier coefficient effect of human capital on globalization in developed countries was more than that of developing countries. In other words, the changes in human capital demonstrate more significant effects on globalization in developed countries.
On the other hand, for developing countries, the multiplier coefficient effect of economic growth on globalization was more than that of developed countries by twofold. This result indicates that, for developing countries studied in the mentioned period, a change in economic growth leads to a more significant increase and improvement in globalization. These results may be due to more vacant capacities and potentials in developing countries. In developed countries, the economy is often at full capacity and does not allow for a high growth multiplier. Indeed, the changes in globalization and human capital variables affect the economic growth of developed countries more notably compared with developing countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Human Capital Accumulation
  • Economic Growth
  • Generalized Method of Moments (GMM)
Ahmadian Yazdi, F., Ebrahimi Salari, T., Jandaghi, F. & Rajab Zadeh Moghani, N. (2015). Investigating the effective factors on human capital accumulation in Iran in the period 1971-2012. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 4(15), 201-228. Doi: 20.1001.1.23222530.1394.4.15.10.1 (In Persian)
Ahmadvand, N., Fotros, M. (2018). The Impact of Import and Export of Low Technology Industries on Iran Economic Growth. Quarterly Journal of Applied Economics Studies in Iran (AESI), 7(27), 195-215.  Doi:10.22084/AES.2017.13026.2408. (In Persian)
Akbarian, R., Ghaedi, A. (2011). Investment in Economic Infrastructures and Economic Growth: The Case of Iran. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 1(3), 48-11. (In Persian)
Akhavan Behbahani, A. (2004). Globalization and health. Scientific Quartely Journal of Majlis & Rahbord, 11(43), 283-305. (In Persian)
Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. The quarterly journal of economics106(2), 407-443.
Benhabib, J., & Jovanovic, B. (1989). Externalities and growth accounting (No. w3190). National Bureau of Economic Research.
Dollar, D., & Kraay, A. (2001). Trade, Growth, and Poverty. The Economic Journal,114,pp
22-49.
Elmi, Z., Jamshid Nejhad, A. (2007). The effect of education on the Iranian economic growth over the 1971-2003. Journal of Humanities and Social Sciences, 7(26), 135-154. (In Persian)
Emadzade, M., Baktush, F. (2005). The Impact of Education on the Industrial Sector Value-added. Quarterly Journal of Knowledge and Development, 2(16), 37-50. (In Persian)
Haji Mohammadi, F., Arsalan bod, M. (2015). The relationship between higher education and higher education costs with Iran's economic growth in the last half century. Fourth Conference on the Iranian Islamic Model of Progress, National Library of the Islamic Republic of Iran, Tehran, Iran. https://4cp.olgou.ir/papers/265.pdf. (In Persian)
Hamidi, H., Sarfarazi, M. (2010). Globalization and Human Resources Management. Journal of Strategic Studies of public Policy, 1(1), 1-48. (In Persian)
Hayashi, F. 2000. Econometrics. 1st ed. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Hill, R. C., Griffiths, W. E., & Lim, G. C. (2011). Principles of econometrics. John Wiley & Sons.
Hooshmand, M., Shabani, M.A., Zabihi, A. (2008). The role of human capital on iran's economy growth by using auto regressive distributed lag (ardl) model. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 5(2), 63-83. (In Persian)
Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of econometrics115(1), 53-74.
Imani, R., Nahidi, A. (2016). Investigating the Impact of Globalization on the Human Development Index in Iran. First International Conference on Management and Economic cohesion in Urban Development, Tabriz, Iran, 1-17. (In Persian)
In, Francis, & Doucouliagos, Chris. (1997). Human capital formation and US economic growth: A causality analysis. Applied Economic Letters, 4, 329-331.
Jafari samimi, A., Bahreini, N. (2015). A Comparison of the Impact of Three Globalization Dimensions (Economic, Social and Political) on Economic Growth in Selected MENA Countries. Quarterly Journal of Economic Strategy, 4(13), 1-29. (In Persian)
Jalaee, S.A, Jafari, M., Jafari, S. (2014). The effect of financial development in the economic globalization process in iran. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 3(9), 75-92. Dor: 20.1001.1.23222530.1393.3.9.5.7 (In Persian)
Jones, C.I. (1995). Time series Tests of Endogenous Growth Models. The quarterly Journal of Economics, 110(2): 495-525.
Kao, C. (1999). Spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data. Journal of econometrics90(1), 1-44.
Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of econometrics108(1), 1-24.
Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary, Economics, 22(1): 3 -42
Mahdavi, A., Naderian, M. (2010). Investigating Granger causality relationship between human capital and economic growth in Iran. Journal of Economic Research Revirew, 10(38), 287-309. Available at: https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=198719 (In Persian)
McGrew, A. G., McGrew, A., & Poku, N. K. (Eds.). (2007). Globalization, development and human security. Polity.
Meckl, J., & Weigert, B. (2003). “Globalization, technical change and the skill premium: magnification effects from human–capital investments”. Journal of International Trade & Economic Development12(4), 319-336.
Mohamadi, V., Mozafari shamsi, H., Asadi, F. (2019). Investigating the Relationship between Economic Growth, Energy Consumption and Human Development in Selected MENA Countries. Iranian Energy Economics, 8(30), 153-184. doi: 10.22054/jiee.2019.10490. (In Persian)
Mozafari Shamsi, H., Ghobadi, S. (2019). Impact of Economic and Political Factors on Financial Corruption, Economic Growth and the Size of Government in Selected Oil Producing Countries: A System Panel Data Approach. Iranian Journal of Economic Research, 24(79), 177-207. doi: 10.22054/IJER.2019.10891. (In Persian)
Nili, M., Nafisi, SH. (2004). The Relationship between Human Capital and Economic Growth with Emphasis on the Role of Labor Education Distribution in Iran during 1966-2000. Iranian Journal of Economic Research, 5(17), 1-31. (In Persian)
Pelinescu, E. (2015). The impact of human capital on economic growth. Procedia Economics and Finance22(1), 184-190.
Pesaran, M. H., Ullah, A., & Yamagata, T. (2008). A bias‐adjusted LM test of error cross‐section independence. The Econometrics Journal11(1), 105-127.
Rabiee, M. (2009). The effect of innovation and human capital on economic growth in Iran. Quarterly Journal of Knowledge and Development, 16(26), 122-142. (In Persian)
Rafat, M. (2017). The Spillover Effects of Free Movement of Capital on Human Development Sub-index. Quarterly Journal of Fiscal and Economic policies, 5(19), 139-163. URL: http://qjfep.ir/article-1-588-en.html (In Persian)
Rahnamay Ghara meleki, GH., Motafaker azad, M., Ranj pour, R. & Sadeghi, S.K. (2014). The Impact of Internal R&D Expenditure, Technology Imports and Interaction Effects between Human Capital and Technology Imports on Value added in Iran’s Large Industries. Quarterly Iranian Journal of Trade Studies (IJTC), 18(72), 25-59. Available at: pajooheshnameh.itsr.ir/article_10787_8fef9f835cf1ea356506ac97dd76a9b8.pdf?lang=en (In Persian)
Razavi, A., Salimi far, M. (2013). The Effect of Economic Globalization on Economic Growth, Using Vector Auto Regression Model. Journal of Strategic Studies of public Policy, 4(12), 9-32. Available: http://sspp.iranjournals.ir/article_4073_555.html?lang=en (In Persian)
Rebelo, S. (1991). Long-run policy analysis and long-run growth. Journal of political Economy99(3), 500-521.
Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. Journal of political Economy98(5, Part 2), S71-S102.
Sachs, J., & Warner, A. M. (1995). Economic Reform and the Process of Global Integration, Brooking Papers on Economic Activity, 1, 1-118.
Salehi, M.J. (2002). The effects of human capital on Iran's economic growth. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 8(1), 43-74. URL: http://journal.irphe.ac.ir/article-1-577-fa.html. (In Persian)
Samadi, A., Marzban, H., Asadean fallaheh, K. (2012).  Social Capital, Human Capital and Economic Growth: The Case of Iran (1971-2008). Quarterly Journal of Applied Economics Studies in Iran (AESI), 1(2), 145-176. Dor: 20.1001.1.23222530.1391.1.2.6.0 (In Persian)
Solarin, S. A., & Eric, O. O. (2015). Impact of economic globalization on human capital: Evidence from Nigerian economy. International Journal of Economics and Financial Issues5(3), 786-789.
Taghavi, M., Mohammadi, H. (2006). The Effect of Human Capital on Economic Growth: Case of IRAN. Quarterly Journal of Economic Research, 6(22), 15-43. Available at: https://joer.atu.ac.ir/article_3336.html?lang=en (In Persian)
Welfens, P. J. (2013). Theoretical Aspects of Globalization, Economic Growth, and Social Security. In Social Security and Economic Globalization (pp. 85-111). Springer, Berlin, Heidelberg.
Yazdani, M., Markari, A. (2021). Interaction of International Capital Flows and Economic Growth in D8 Countries. Quarterly Journal of Quantitative Economics (JQE), 18(2), 13-25. Available at: https://jqe.scu.ac.ir/article_16711.html?lang=en (in persian)