نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد مالی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 کیانا زینتی، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز ، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوب‌ها و دامنه‌های زمانی مختلف است. در همین راستا علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی هم‌بستگی چندگانه، از روش آزمون‌های علیت گرنجر و هم‌انباشتگی نیز استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش داده‌های روزانه سری‌های زمانی قیمت طلا، قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران از ژانویه 2003 تا می 2016 است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که سه سری زمانی فوق، در کل دوره، همبستگی معنی‌داری دارند. علاوه بر این رابطه بین قیمت سهام، نفت و طلا در مقیاس‌های زمانی مختلف تغییر کرده است. بر اساس نتایج هم-بستگی جزئی موجک، شاخص قیمت سهام با قیمت نفت و طلا، در تناوب‌های بالای 128 تا 1024 روز در تمام دوره (سال های 2003 تا 2016) همبستگی بالایی دارد. بر اساس نتایج هم‌بستگی چندگانه موجک شاخص قیمت سهام، قیمت نفت و قیمت طلا، نواحی هم‌بستگی زیادی در تناوب‌های بالا دارند.
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوب‌ها و دامنه‌های زمانی مختلف است. در همین راستا علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی هم‌بستگی چندگانه، از روش آزمون‌های علیت گرنجر و هم‌انباشتگی نیز استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش داده‌های روزانه سری‌های زمانی قیمت طلا، قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران از ژانویه 2003 تا می 2016 است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که سه سری زمانی فوق، در کل دوره، همبستگی معنی‌داری دارند. علاوه بر این رابطه بین قیمت سهام، نفت و طلا در مقیاس‌های زمانی مختلف تغییر کرده است. بر اساس نتایج هم-بستگی جزئی موجک، شاخص قیمت سهام با قیمت نفت و طلا، در تناوب‌های بالای 128 تا 1024 روز در تمام دوره (سال های 2003 تا 2016) همبستگی بالایی دارد. بر اساس نتایج هم‌بستگی چندگانه موجک شاخص قیمت سهام، قیمت نفت و قیمت طلا، نواحی هم‌بستگی زیادی در تناوب‌های بالا دارند.
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوب‌ها و دامنه‌های زمانی مختلف است. در همین راستا علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی هم‌بستگی چندگانه، از روش آزمون‌های علیت گرنجر و هم‌انباشتگی نیز استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش داده‌های روزانه سری‌های زمانی قیمت طلا، قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران از ژانویه 2003 تا می 2016 است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که سه سری زمانی فوق، در کل دوره، همبستگی معنی‌داری دارند. علاوه بر این رابطه بین قیمت سهام، نفت و طلا در مقیاس‌های زمانی مختلف تغییر کرده است. بر اساس نتایج هم-بستگی جزئی موجک، شاخص قیمت سهام با قیمت نفت و طلا، در تناوب‌های بالای 128 تا 1024 روز در تمام دوره (سال های 2003 تا 2016) همبستگی بالایی دارد. بر اساس نتایج هم‌بستگی چندگانه موجک شاخص قیمت سهام، قیمت نفت و قیمت طلا، نواحی هم‌بستگی زیادی در تناوب‌های بالا دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation Time–frequency co-movement between the Tehran Stock Price Index and prices of oil and gold using Multiple Wavelet Coherence

نویسندگان [English]

  • azam mohammadzadeh 1
  • Mohammad nabi shahiki tash 2
  • Kiana zinati 3

1 PhD in Financial Economics, university of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.

2 Associate Professor of Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.

3 Master of Industrial Management, financial trends, Islamic Azad university Tabriz Branch.

چکیده [English]

The main purpose of this research is to investigate the relationship between the price of gold, oil and price index of Tehran Stock Exchange in different time demand and frequencies. In this regard, in addition to using wavelet analysis and multiple wavelet coherence is used Granger causality test and co-integration method. The variables used in this study are time series data daily of gold price, oil price and the price index of Tehran Stock Exchange from January 2003 to May 2016. The results of this study show that the three series, during this period, have a significant correlation. In addition, the relationship between stock prices, oil and gold have changed in different time domains. Based on the results of partial wavelet coherency, the index of stock prices with the price of oil and gold has stronger correlation in the high frequency of 128 to 1024 days in the period (2003 to 2016). Based on the results of multiple coherency wavelet combination of oil and gold prices has stronger correlation with the stock in high frequency.
The main purpose of this research is to investigate the relationship between the price of gold, oil and price index of Tehran Stock Exchange in different time demand and frequencies. In this regard, in addition to using wavelet analysis and multiple wavelet coherence is used Granger causality test and co-integration method. The variables used in this study are time series data daily of gold price, oil price and the price index of Tehran Stock Exchange from January 2003 to May 2016. The results of this study show that the three series, during this period, have a significant correlation. In addition, the relationship between stock prices, oil and gold have changed in different time domains. Based on the results of partial wavelet coherency, the index of stock prices with the price of oil and gold has stronger correlation in the high frequency of 128 to 1024 days in the period (2003 to 2016). Based on the results of multiple coherency wavelet combination of oil and gold prices has stronger correlation with the stock in high frequency.
The main purpose of this research is to investigate the relationship between the price of gold, oil and price index of Tehran Stock Exchange in different time demand and frequencies. In this regard, in addition to using wavelet analysis and multiple wavelet coherence is used Granger causality test and co-integration method. The variables used in this study are time series data daily of gold price, oil price and the price index of Tehran Stock Exchange from January 2003 to May 2016. The results of this study show that the three series, during this period, have a significant correlation. In addition, the relationship between stock prices, oil and gold have changed in different time domains. Based on the results of partial wavelet coherency, the index of stock prices with the price of oil and gold has stronger correlation in the high frequency of 128 to 1024 days in the period (2003 to 2016). Based on the results of multiple coherency wavelet combination of oil and gold prices has stronger correlation with the stock in high frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stock price index
  • Gold price
  • Wavelet Analysis
  • Multiple Wavelet Coherency