نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان، ایران.

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.زاهدان.ایران

چکیده

بررسی نحوه تأثیر شوک­­های پولی از کانال­های انتقال­دهنده سیاست پولی یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد کلان است.
هدف از این مقاله بررسی کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران، از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامه­ای شرکت­ها بر روی سرمایه­گذاری آن­ها می­باشد. در این مقاله، از جریان نقدینگی، اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان عوامل تعیین کننده موقعیت مالی شرکت­ها استفاده شده است.
 برای این منظور داده­های ترازنامه­ای مربوط به 50 شرکت غیرمالی بورسی از سال 1386 تا 1397 با استفاده از روش GMM مورد مطالعه قرار گرفته است.بازار مالی در واقع یک بازار با اطلاعات ناقص در نظر گرفته می­شود. بنابراین بین هزینه­های تأمین مالی بیرونی و هزینه­های تأمین مالی داخلی یک شکاف وجود دارد(صرف تأمین مالی بیرونی) که به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن در بازار مالی ایجاد شده است.
در این شرایط قرض­دهندگان، قرض گیرندگان (شرکت­ها) را وادار به پرداخت صرف ریسک به منظور پوشش هزینه های نظارت و ریسک احتمالی ایجاد شده به وسیله قرض گیرندگان می­نمایند.
کانال ترازنامه بیان می­کند که یک سیاست پولی انقباضی سبب کاهش جریان نقدینگی و ارزش خالص شرکت­ها می­شود که این موضوع سبب تضعیف موقعیت ترازنامه­ای آن­ها می­گردد. یک موقعیت مالی ضعیف از طریق افزایش صرف تأمین مالی بیرونی سبب کاهش سرمایه­گذاری می­شود.
زمانی که یک سیاست پولی انقباضی اجرا می­شود، در شرکت­ها با محدودیت مالی بیشتر (آن­دسته از شرکت­هایی که موقعیت ترازنامه­ای ضعیف­تری دارند) کاهش بیشتری در میزان سرمایه­گذاری آن­ها به دلیل افزایش صرف ریسک بیرونی در مقایسه با شرکت­هایی با محدودیت مالی کمتر ( آن­دسته از شرکت­هایی که موقعیت ترازنامه­ای بهتری دارند) ایجاد می­شود.
این موضوع نشان می­دهد که موقعیت ترازنامه­ای (جریان نقدینگی و اهرم مالی) شرکت­ها با محدودیت مالی کمتر تاثیرکمتری بر روی سرمایه­گذاری آن­ها دارد که به معنی عملکرد ضعیف تر کانال ترازنامه  نسبت به شرکت­ها با محدودیت مالی بیشتر است.
بنابراین مطالعه تأثیر موقعیت ترازنامه­ای شرکت­ها بر روی سرمایه­گذاری از تئوری کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی حمایت می­کند.
شوک سیاست پولی در بنگاه های بزرگ تأثیر کمتری نسبت به بنگاههای کوچک خواهد دارد. این موضوع به دلیل ارزش خالص بالاتر و وضعیت نقدینگی شرکت­های بزرگ است.
بنگاههای بزرگ نیز به دلیل شرایط ترازنامه نسبتاً قوی تر ، دارای اعتبار بهتری نسبت به شرکتهای کوچک هستند. این امر منجر به کاهش هزینه های اطلاعات و واسطه­گری و همچنین کاهش ریسک نکول  بنگاه های بزرگ می شود.
این شرایط منجر به فراهم شدن امکان بیشتر برای شرکت های بزرگ جهت دسترسی به منابع تأمین مالی بیرونی می شود.
بنابراین، بنگاه­های بزرگ در مقایسه با بنگاه­های کوچک با صرف تأمین مالی کمتری روبرو هستند؛ که این موضوع به معنی کاهش وابستگی سرمایه­گذاری آن­ها به منابع تأمین مالی داخلی و کاهش تأثیر شوک سیاست پولی بر سرمایه­گذاری آن­ها است.
بنابراین ، این موضوع منجر به اثر ضعیف تر سیاست های پولی از طریق کانال ترازنامه شرکت می شود.
نتایج به دست آمده بیانگر وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران است. همچنین یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که در شرکت­هایی که با محدودیت مالی کمتر روبرو هستند (شرکت­های بزرگ­) عملکرد کانال ترازنامه ضعیف­تر از شرکت­هایی است که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند (شرکت­های کوچک).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

financial constraint and investment and the firm balance sheet channel of monetary policy transmission

نویسندگان [English]

  • Farideh Hafezian 1
  • Gholamreza Zamanian 2
  • javad Shahraki 3

1 PhD Student of Economics, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

2 Associate Professor of Economics, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

3 Associate Professor of Economics, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University ,Zahedan,Iran

چکیده [English]

Financial Constraint and Investment and The Firm Balance Sheet Channel of Monetary Policy Transmission
 
 
Farideh Hafezian, [1] Gholam Reza Zamanian[2] and Javad Shahraki[3]
 
 
Received: 2019/09/06            Accepted: 2020/10/09
 
Abstract:
Analyzing the effect of monetary shocks through monetary policy transmission channels is one of the central topics in the field of macroeconomics.
This paper aimed to explore the balance sheet channel of monetary policy transmission in Iran. For this purpose, the effect of the financial and balance sheet situation of firms on their investment was tested. In this paper, the cash flow, financial leverage, and size of the firm were used as the determinants of the financial situation of firms.
In this regard, the balance sheet data (2007-2018) of 50 non-financial firms in the Tehran Stock Exchange were studied by the GMM method.
The financial market is considered as a market with imperfect information. Therefore, there is a gap between the external and internal financing costs (external financing premium) caused by the asymmetric information in the financial market.
In this case, the lenders force the borrowers (firms) to pay a risk premium in order that the monitoring costs and the possible risk created by the borrowers.
The balance sheet channel suggests that a contractionary monetary policy decreases the cash flow and net worth of firms, thereby weakening their balance sheet situation. A weak financial situation increases an external financing premium and thus reduce an investment.
When there is a contractionary monetary policy, the firms with more financial constraints (those with a weaker financial situation) will have a greater reduction in their investment because of increasing an external risk premium, compared to ones with lower financial constraints (those with a better financial situation).
This shows that the balance sheet situation (cash flow and financial leverage) of the firms with lower financial constraints has a less effect on their investment, indicating the poorer performance of balance sheet channel than that of the firms with more financial constraints.
Therefore, the study of the effect of the balance sheet situation of firms on their investment supports the theories of the monetary transmission mechanism.
A monetary policy shock has a less effect on large firms compared to small ones. This is due to the higher net worth and cash situation of large firms.
Furthermore, large firms have a better reputation than small ones because of their relatively stronger balance sheet situation. This leads to the lowering of information and transaction costs as well as the default risk of large firms.
Moreover, this leads to a higher possibility for large firms to access external financing sources.
Therefore, large firms are facing with a lower financing premium compared to small ones, indicating the reduction in dependence of their investment on internal sources as well as the effect of a monetary policy shock on the investments.
Thus, this leads to a weaker effect of monetary policies through the balance sheet channel of the firm.
The results show that there is the balance sheet channel of monetary policy transmission in Iran. Furthermore, the findings indicate that in the firms with lower financial constraints (large firms), the performance of balance sheet channel is poorer than the ones with more financial constraints (small firms).1 PhD Student of Economics, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.


2 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Zahedan, Iran. (Corresponding Author) (economyzahedan@gmail.com)


3 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial constraints
  • balance sheet channel
  • investment

Abdi, E., & Mosavi Jahromi, Y. (2018). The Effect of Financial Development on the Investment of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Economic Modeling Research9(33), 7-42. (in persian)   ##Abdul Karim, Z., Azman-Saini, W. N. W., & Abdul Karim, B. (2011). Bank lending channel of monetary policy: Dynamic panel data study of Malaysia. Journal of Asia-Pacific Business12(3), 225-243. ##Ağca, Ş., & Mozumdar, A. (2008). The impact of capital market imperfections on investment–cash flow sensitivity. Journal of Banking & Finance32(2), 207-216. ##Agung, J. (1999). Financial deregulation and monetary policy: The case of Indonesia (Doctoral dissertation, University of Birmingham. ##Agung, J., Morena, R., Pramono, B., & Prastowo, N. J. (2002). Bank lending channel of monetary transmission in Indonesia. dalam Transmission Mechanisms of Monetary Policy in Indonesia, Perry Warjiyo dan Juda Agung, eds.(Bank Indonesia). ##Agung, J., Morena, R., Pramono, B., & Prastowo, N. J. (2002). Monetary policy and firm investment: Evidence for balance sheet channel in Indonesia. Transmission Mechanism of Monetary Policy in Indonesia. Bank Indonesia: Jakarta. ##Angelopoulou, E., & Gibson, H. D. (2009). The balance sheet channel of monetary policy transmission: evidence from the United Kingdom. Economica76(304), 675-703. ##Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The review of economic studies58(2), 277-297. ##Alfarisy, M. F., Nopirin, N., Permono, I. S., & Widodo, T. (2011). Balance sheet channel of monetary policy in Indonesian manufacturing firms. Economic Journal of Emerging Markets3(3), 225-233. ##Aysun, U., & Hepp, R. (2013). Identifying the balance sheet and the lending channels of monetary transmission: A loan-level analysis. Journal of banking & Finance37(8), 2812-2822. ##Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons. ##Bernanke, B., & Gertler, M. (1999). Monetary policy and asset price volatility (No. w7559). National bureau of economic research. ##Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1995). Inside the black box: the credit channel of monetary policy transmission. Journal of Economic perspectives9(4), 27-48. ##Bhaduri, S. N. (2005). Investment, financial constraints and financial liberalization: Some stylized facts from a developing economy, India. Journal of Asian Economics16(4), 704-718. ##Boivin, J., Kiley, M. T., & Mishkin, F. S. (2010). How has the monetary transmission mechanism evolved over time?. National Bureau of Economic Research, No 15879, 1-88. ##Bond, S. R. (2002). Dynamic panel data models: a guide to micro data methods and practice. Portuguese economic journal1(2), 141-162. ##Buigut, S. (2010). Is there a bank lending channel of monetary policy in Kenya. International Research Journal of Finance and Economics45(2), 183-192. ##Chatelain, J. B., Ehrmann, M., Generale, A., Martínez-Pagés, J., Vermeulen, P., & Worms, A. (2003). Monetary policy transmission in the euro area: new evidence from micro data on firms and banks. Journal of the European Economic Association1(2-3), 731-742. ##Chatelain, Jean-Bernard, Andrea Generale, Ignacio Hernando, Ulf Von Kalckreuth, and Philip Vermeulen. Firm investment and monetary transmission in the euro area. No. 112. ECB Working Paper, 2001. ##Fazzari, S., Hubbard, R. G., & Petersen, B. C. (1987). Financing constraints and corporate investment (No. w2387). National Bureau of Economic Research. ##Gertler, M., & Gilchrist, S. (1994). Monetary policy, business cycles, and the behavior of small manufacturing firms. The Quarterly Journal of Economics109(2), 309-340. ##Gilchrist, S., & Himmelberg, C. P. (1995). Evidence on the role of cash flow for investment. Journal of monetary Economics36(3), 541-572. ##Gilchrist, S., & Himmelberg, C. (1998). Investment: fundamentals and finance. NBER macroeconomics annual13, 223-262. ##Gómez-González, J., & Grosz, F. (2007). Evidence of a bank lending channel for Argentina and Colombia. Cuadernos de economía44(129), 109-126. ##Hermes, N., & Lensink, R. (1996). Financial reform and information problems in capital markets: an empirical analysis of the Chilean experience, 1983-1992 (No. 96C37). University of Groningen, Research Institute SOM (Systems, Organisations and Management). ##Kadapakkam, P. R., Kumar, P. C., & Riddick, L. A. (1998). The impact of cash flows and firm size on investment: The international evidence. Journal of banking & Finance22(3), 293-320. ##Krylova, E., (2002); The Credit Channel of Monetary Policy. Case of Austria, Economics Series 111, Institute for Advanced Studies. ##Kuwayama, P. H. (1997). Credit channels and the small firm sector in Japan. Retrieved from: ##http://academiccommons.columbia.edu/item/ac:98559 [Accessed 20th October 2011]. ##Liu, Z. X., Pang, X., & Huang, L. L. (2012, November). The Balance Sheet Channel of Monetary Policy Transmission: Evidence from Chinese Listed Companies. In 2012 Third Global Congress on Intelligent Systems (pp. 360-363). IEEE.i##Mishkin, F. S. (2013). The economics of money, banking, and financial markets. Pearson education. ##Mohseni Zonouzi, S. J. (2018). Analyzing the Importance of Balance Sheet Channel in Monetary Transmission Mechanism in Iran. The Economic Research17 (4), 69-97. (In Persian) ##Oliner, S. D., & Rudebusch, G. D. (1996). Is there a broad credit channel for monetary policy?. Economic Review-Federal Reserve Bank of San Francisco, 3-13. ##Oliner, S. D., & Rudebusch, G. D. (1996). Monetary policy and credit conditions: evidence from the composition of external finance: comment. The American Economic Review86(1), 300-309. ##Raei, R., Iravani, M. J., & Ahmadi, T. (2018). Monetary Shocks and Monetary Transmission Mechanism in The Iranian Economy: With Emphasis on Exchange Rates, Housing Prices and Credits. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research8(31), 29-44. ## ( In Persian) ##Rezaei, E., & Jalili, Z. (2011). The Credit Channel of Monetary Policy Transmission in the Iranian Economy. Journal of Monetary & Banking Research3(7), 169-202. (In Persian) ##Salahesh,T.,Kazerooni,A.,& Asgharpour,H.(2017). An Investigation on The Nonlinear Effects of Monetary Policy in The framework of The Two Channel of Net Worth and Cash Flow of The Firms (Applying the Panel Quantile Method). Journal of Investment Knowledge,(2017),6(23). ## (In Persian) ##Shabbir, S. (2012). Balance sheet channel of monetary transmission in Pakistan: An empirical investigation. SBP Research Bulletin, 8 (1): 112. ##Shahhoseini, S., & Bahrami, J. (2016). Assessment of Macroeconomic Fluctuations and Monetary Transmission Channel in Iran; Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach. Economics Research16(60), 1-49. (In Persian) ##Shokr, M. A., Abdul Karim, Z., & Zaidi, M. A. S. (2017). The balance sheet channel of monetary policy: the panel evidence of Egypt. Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies10(3), 286-305. ##Taghizadeh, H., Zamanian GH.,& Harati, J.(2016). Financial and Monetary Conditions Index on the Iranian  Economy: Principal Component Analysis. Journal of Applied Economics Studies, 5(19),29-57. (In Persian) ##Valverde, S. C., & Del Paso, R. L. (2009). Bank-lending channel and non-financial firms: evidence for Spain. Spanish Economic Review11(2), 125-140. ##