نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری

نویسندگان

1 گروه اقتصاد/دانشکده مدیریت و اقتصاد/دانشگاه زاهدان/زاهدان/ایران

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان/زاهدان/ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22055/jqe.2020.29878.2102

چکیده

بررسی نحوه تأثیر شوک‌‌های پولی از کانال‌های انتقال‌دهنده سیاست پولی یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد کلان است.
هدف از این مقاله بررسی کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران، از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامه‌ای شرکت‌ها بر روی سرمایه‌گذاری آن‌ها می‌باشد. در این مقاله، از جریان نقدینگی، اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان عوامل تعیین کننده موقعیت مالی شرکت‌ها استفاده شده است.
برای این منظور داده‌های ترازنامه‌ای مربوط به 50 شرکت غیرمالی بورسی از سال 1386 تا 1397 با استفاده از روش GMM مورد مطالعه قرار گرفته است.
بازار مالی در واقع یک بازار با اطلاعات ناقص در نظر گرفته می‌شود. بنابراین بین هزینه‌های تأمین مالی بیرونی و هزینه‌های تأمین مالی داخلی یک شکاف وجود دارد(صرف تأمین مالی بیرونی) که به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن در بازار مالی ایجاد شده است.
در این شرایط قرض‌دهندگان، قرض گیرندگان (شرکت‌ها) را وادار به پرداخت صرف ریسک به منظور پوشش هزینه های نظارت و ریسک احتمالی ایجاد شده به وسیله قرض گیرندگان می‌نمایند.
کانال ترازنامه بیان می‌کند که یک سیاست پولی انقباضی سبب کاهش جریان نقدینگی و ارزش خالص شرکت‌ها می‌شود که این موضوع سبب تضعیف موقعیت ترازنامه‌ای آن‌ها می‌گردد. یک موقعیت مالی ضعیف از طریق افزایش صرف تأمین مالی بیرونی سبب کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود.
زمانی که یک سیاست پولی انقباضی اجرا می‌شود، در شرکت‌ها با محدودیت مالی بیشتر (آن‌دسته از شرکت‌هایی که موقعیت ترازنامه‌ای ضعیف‌تری دارند) کاهش بیشتری در میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها به دلیل افزایش صرف ریسک بیرونی در مقایسه با شرکت‌هایی با محدودیت مالی کمتر ( آن‌دسته از شرکت‌هایی که موقعیت ترازنامه‌ای بهتری دارند) ایجاد می‌شود.
این موضوع نشان می‌دهد که موقعیت ترازنامه‌ای (جریان نقدینگی و اهرم مالی) شرکت‌ها با محدودیت مالی کمتر تاثیرکمتری بر روی سرمایه‌گذاری آن‌ها دارد که به معنی عملکرد ضعیف تر کانال ترازنامه نسبت به شرکت‌ها با محدودیت مالی بیشتر است.
بنابراین مطالعه تأثیر موقعیت ترازنامه‌ای شرکت‌ها بر روی سرمایه‌گذاری از تئوری کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی حمایت می‌کند.
شوک سیاست پولی در بنگاه های بزرگ تأثیر کمتری نسبت به بنگاههای کوچک خواهد دارد. این موضوع به دلیل ارزش خالص بالاتر و وضعیت نقدینگی شرکت‌های بزرگ است.
بنگاههای بزرگ نیز به دلیل شرایط ترازنامه نسبتاً قوی تر ، دارای اعتبار بهتری نسبت به شرکتهای کوچک هستند. این امر منجر به کاهش هزینه های اطلاعات و واسطه‌گری و همچنین کاهش ریسک نکول بنگاه های بزرگ می شود.
این شرایط منجر به فراهم شدن امکان بیشتر برای شرکت های بزرگ جهت دسترسی به منابع تأمین مالی بیرونی می شود.
بنابراین، بنگاه‌های بزرگ در مقایسه با بنگاه‌های کوچک با صرف تأمین مالی کمتری روبرو هستند؛ که این موضوع به معنی کاهش وابستگی سرمایه‌گذاری آن‌ها به منابع تأمین مالی داخلی و کاهش تأثیر شوک سیاست پولی بر سرمایه-گذاری آن‌ها است.
بنابراین ، این موضوع منجر به اثر ضعیف تر سیاست های پولی از طریق کانال ترازنامه شرکت می شود.
نتایج به دست آمده بیانگر وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران است. همچنین یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در شرکت‌هایی که با محدودیت مالی کمتر روبرو هستند (شرکت‌های بزرگ‌) عملکرد کانال ترازنامه ضعیف‌تر از شرکت‌هایی است که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند (شرکت-های کوچک).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

financial constraint and investment and the firm balance sheet channel of monetary policy transmission

نویسندگان [English]

  • Farideh Hafezian 1
  • Gholam Reza Zamanian 2
  • Javad Shahraki 3

1 economy/Management and Economy/Sistan and Baluchestan/Zahedan/Iran

2 Sistan and Baluchestan university/Zahedan/Iran

3 Sistan and Baluchestan University

چکیده [English]

The study of the effect of monetary shocks through monetary policy transmission mechanism is one of the topics in the macroeconomic field.
This paper examines the balance sheet channel of monetary policy transmission in Iran through testing the impact of financial and balance sheet condition of firms on their investment. In this paper, the Cash flow, financial leverage, and firm size were used as the determinant factors of firms’ financial Condition.
For this purpose, the balance sheet data of 50 non-financial firms of Tehran Stock Exchange from 1386 to 1397 have been studied using GMM method.
The financial market in reality is considered as a market with imperfect information. Therefore, there is a wedge between the external and internal funding costs of firms (external finance premium) caused by the asymmetric information in the financial market.
In this case, lenders will charge borrowers (firms) a risk premium to cover their monitoring and the risk possibly created by the borrowers.
the balance sheet channel describes that a contractionary monetary policy will lead to a decrease in the firms’ cash flow and net worth, thus weakening their balance sheet condition. A weaker balance sheet condition will pass through to a rise in the external finance premium and thus reduce their investment .
when there is a contractionary monetary policy, firms with more financial constraint (ones with a weaker balance sheet condition) will have a greater reduction in their investment due to the high external finance premium, compared with ones with low financial constraint (firms with a stronger balance sheet condition).
This shows that the balance sheet condition (cash flow and leverage of firms) of the less financially constrained firms (large firm) has less effect on their investment and thus means a weaker firm balance sheet channel, compared with the more financially constrained firms.
Therefore, the study of the effect of the firms’ balance sheet condition on their investment can also prove and support the theory of the firm balance sheet channel.
monetary policy shock will have less effect on large firms than small ones. This
is due to the higher net worth and liquidity condition of large firms.
Large firms also have a better reputation than small ones due to their relatively stronger balance sheet condition. This leads to the lowering of information and transaction costs as well as the lowering of the default risk of large firms.
These conditions also lead to the higher possibility for large firms to access external funding sources.
Therefore, large firms will face a lower external finance premium compared with small firms, reducing the dependence of their investment on internal finance, as well as reducing the effect of monetary policy shock on investment.
Thus, this leads to a weaker effect of monetary policy through the firm balance sheet channel.
The results showed the existence of balance sheet channel in Iran. Also, it was found that the performance of the channel was stronger in firms faced with less financial constraint (large firms) than in firms faced with financial constraint (small firms).

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial constraints
  • balance sheet channel
  • investment