نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 استاد گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر به‌کارگیری یک مدل ترکیبی متشکل از روش خوشه‌بندی و تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر به منظور رتبه‌بندی و تشکیل پرتفویی از صندوق‌های قابل معامله است. در این پژوهش طی فرآیندی پنج مرحله‌ای، ابتدا از بین 32 صندوق قابل معامله (جامعه)، 26 صندوق به عنوان نمونه در دوره زمانی 1392 تا آذر 1397 در بازار سرمایه ایران انتخاب شد در مرحله دوم 3 گروه معیار شامل معیارهای عمومی ارزیابی عملکرد (بازده، ریسک و بتای پرتفوی)، معیار‌های مدرن (نسبت‌های شارپ، ترینر، جنسن و مودیلیانی و میلر) و معیارهای پست ‌مدرن (نسبت‌های امگا، سورتینو، کاپا و پتانسیل مطلوب) تئوری پرتفوی به‌کاررفته در پژوهش‌های پیشین برای صندوق‌های نمونه محاسبه شدند و با استفاده از شاخص‌های مذکور، به روش kمیانگین، خوشه‌بندی انجام گرفت، سپس با توجه به معیارهای تفکیک، بهترین تعداد خوشه‌ها تعیین شد. نتایج روش خوشه‌بندی، اطلاعات ورودی روش تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر بوده و رتبه‌بندی صندوق‌ها صورت گرفت. پس از حل مدل اولیه، به‌منظور بهبود نتایج، تحلیل پس‌ بهینگی انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چارچوب ترکیبی استفاده‌شده مناسب بوده و شاخص بازده با وزن 153/0، بیشترین نقش و شاخص نسبت ترینر با وزن 039/0، کمترین نقش را در سبد سرمایه‌گذاری داشته است، همچنین با توجه به نتایج به ‌دست ‌آمده از صحت طبقه‌بندی و آزمودن نمونه‌های آزمون، مشخص شد که دقت مدل 100 درصد می‌باشد، و در نهایت سه صندوق قابل معامله‌ آرمان آتی کوثر، قابل معامله با درآمد ثابت کیان و پارند پایدار سپهر که طبق خوشه‌بندی k میانگین در خوشه اول قرار گرفته و بر اساس روش تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر بیشترین مطلوبیت را داشته‌اند، جهت تشکیل پرتفوی انتخاب شدند.
هدف پژوهش حاضر به‌کارگیری یک مدل ترکیبی متشکل از روش خوشه‌بندی و تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر به منظور رتبه‌بندی و تشکیل پرتفویی از صندوق‌های قابل معامله است. در این پژوهش طی فرآیندی پنج مرحله‌ای، ابتدا از بین 32 صندوق قابل معامله (جامعه)، 26 صندوق به عنوان نمونه در دوره زمانی 1392 تا آذر 1397 در بازار سرمایه ایران انتخاب شد در مرحله دوم 3 گروه معیار شامل معیارهای عمومی ارزیابی عملکرد (بازده، ریسک و بتای پرتفوی)، معیار‌های مدرن (نسبت‌های شارپ، ترینر، جنسن و مودیلیانی و میلر) و معیارهای پست ‌مدرن (نسبت‌های امگا، سورتینو، کاپا و پتانسیل مطلوب) تئوری پرتفوی به‌کاررفته در پژوهش‌های پیشین برای صندوق‌های نمونه محاسبه شدند و با استفاده از شاخص‌های مذکور، به روش kمیانگین، خوشه‌بندی انجام گرفت، سپس با توجه به معیارهای تفکیک، بهترین تعداد خوشه‌ها تعیین شد. نتایج روش خوشه‌بندی، اطلاعات ورودی روش تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر بوده و رتبه‌بندی صندوق‌ها صورت گرفت. پس از حل مدل اولیه، به‌منظور بهبود نتایج، تحلیل پس‌ بهینگی انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چارچوب ترکیبی استفاده‌شده مناسب بوده و شاخص بازده با وزن 153/0، بیشترین نقش و شاخص نسبت ترینر با وزن 039/0، کمترین نقش را در سبد سرمایه‌گذاری داشته است، همچنین با توجه به نتایج به ‌دست ‌آمده از صحت طبقه‌بندی و آزمودن نمونه‌های آزمون، مشخص شد که دقت مدل 100 درصد می‌باشد، و در نهایت سه صندوق قابل معامله‌ آرمان آتی کوثر، قابل معامله با درآمد ثابت کیان و پارند پایدار سپهر که طبق خوشه‌بندی k میانگین در خوشه اول قرار گرفته و بر اساس روش تجمیع مطلوبیت‌های تمایزگر بیشترین مطلوبیت را داشته‌اند، جهت تشکیل پرتفوی انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Forming an portfolio of Exchange Traded Funds with the Clustering and UTADIS Models

نویسندگان [English]

  • Fateme Rahmani Asl 1
  • Hasan ali Sinaei 2
  • Abdolhossein Neis 3

1 Master of Financial Management at University of Shahid Chamran Ahvaz, Ahvaz, Iran..

2 Full Professor of Management, University of Shahid Chamran Ahvaz, Ahvaz, Iran.

3 Assistant Professor of Management, University of Shahid Chamran Ahvaz, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Purpose of this study is to employ a hybrid model of Clustering and Utililes Additves Discrimintes (UTADUS) models in order to ranking and form Exchange Traded Funds portfolio. In this study, in five-phase process, first 11 criteria were selected including portfolio return, portfolio risk, Betta coefficient, Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen alpha Ratio, M2, Omega Ratio, Sortino Ratio, Kappa Ratio, Upside Potential Ratio (UPR), in the second phase, by investigating the 25 Exchange Traded Funds in the 6 years (1392-1397 (Dec)) period are clustered in the Iran capital market with the mentioned criteria by using K-means method and the ideal number of clusters is determined through certain validation indexes. Input data of the UTADUS method were output of Clustering method and the Funds were ranked. After solving the primal model, in order to improve the results, a post-optimality analysis was done and the classification validity test and the classification error tests were carried out. Finally, the portfolio formed including the Arman Ati Kosar Exchange Traded Fund, Kian with the stable income Exchange Traded Fund and Parand Paydar Sepehr Fund.the results showed that the combined method was suitable and the index of return with the 0/153 weight highest role and index of trinor with the 0/039 weight loss index, was determined that the accuracy of the model was 100 percent, and in the end, the results obtained from the tree finds of Arman ati kosar exchange traded fund, with fixed income Kian kosar exchange traded fund, and Parand paidar sepehr according to the k - mean clustering, the average cluster is located in the first cluster and the most desirable utility based on the method of aggregation of are selected for portfolio formation.
Purpose of this study is to employ a hybrid model of Clustering and Utililes Additves Discrimintes (UTADUS) models in order to ranking and form Exchange Traded Funds portfolio. In this study, in five-phase process, first 11 criteria were selected including portfolio return, portfolio risk, Betta coefficient, Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen alpha Ratio, M2, Omega Ratio, Sortino Ratio, Kappa Ratio, Upside Potential Ratio (UPR), in the second phase, by investigating the 25 Exchange Traded Funds in the 6 years (1392-1397 (Dec)) period are clustered in the Iran capital market with the mentioned criteria by using K-means method and the ideal number of clusters is determined through certain validation indexes. Input data of the UTADUS method were output of Clustering method and the Funds were ranked. After solving the primal model, in order to improve the results, a post-optimality analysis was done and the classification validity test and the classification error tests were carried out. Finally, the portfolio formed including the Arman Ati Kosar Exchange Traded Fund, Kian with the stable income Exchange Traded Fund and Parand Paydar Sepehr Fund.the results showed that the combined method was suitable and the index of return with the 0/153 weight highest role and index of trinor with the 0/039 weight loss index, was determined that the accuracy of the model was 100 percent, and in the end, the results obtained from the tree finds of Arman ati kosar exchange traded fund, with fixed income Kian kosar exchange traded fund, and Parand paidar sepehr according to the k - mean clustering, the average cluster is located in the first cluster and the most desirable utility based on the method of aggregation of are selected for portfolio formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Criteria Decision Analysis
  • UTADIS
  • Modern and Post Modern Portfolio Theory criteria
  • Exchange Traded Funds