نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 دانشیارگروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

3 پژوهشگر پسا دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

10.22055/jqe.2020.26957.1929

چکیده

یک گروه، واحد سازمان یافته‌ای است که افراد در آن هدف مشترکی دارند، اعضاء آن با یکدیگر کار می‌کنند، و تبادل متقابل اطلاعات و تجربیات در آن وجود دارد. یکی از راههای ترغیب اعضای گروه به اعمال تلاش بیشتر، وابسته کردن پاداش به بازده است. به طور کلی انتظار بر آن است که هنگامی که پاداش بیشتری به عوامل پرداخت شود، انگیزه آنان برای اعمال تلاش افزایش یافته و محصول بیشتری تولید شود. چرخش انگیزه‌ها نشان‌دهنده وضعیتی است که در آن افزایش در پاداش‌های در نظر گرفته شده برای همه اعضای گروه، فقط منجر به اعمال تلاش توسط برخی از عوامل شود.
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی آزمایشگاهی چرخش انگیزه‌ها در قالب یک بازی متوالی است. در این چارچوب پیاده‌سازی یک بازی تیمی سه نفره دو مرحله‌ای در یک نمونه 135 نفره از دانشجویان، در دانشگاه‌ آیت‌الله حائری میبد نشان داد که اولاً: در صورت وجود چرخش انگیزه‌ها، افزایش هزینه‌های تلاش منجر به تلاش بیشتر و در نتیجه تولید محصول بیشتر می‌شود. ثانیاً: وقتی هزینه تلاش بالاست، هر بازیکن تلاش خود را اعمال خواهد کرد، اگر و تنها اگر وی مشاهده کند که تمام عوامل قبل از وی تلاش خود را اعمال کرده‌اند. ثالثاً: بر اساس پیش‌بینی نظریه چرخش انگیزه‌ها، مشارکت کنندگان اول تلاش کمتری را در هزینه پایین اعمال می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reversal Incentives, Game Theory, Team Product, Experimental Study

نویسندگان [English]

  • omolbanin Jalali 1
  • Zahra Nasrollahi 2
  • Madjid Hatefi Madjumerd 3

1 Ph.D in Economics, Department of Economics, Yazd University

2 Associate Professor, Department of Economics, Yazd University

3 Postdoctoral Researcher, Faculty of Economics, University of Tehran

چکیده [English]

One group is organized units where people share a common goal, its members working together and there exist Interconnecting information and experience. One way to encourage members to exert more efforts is depending incentives to Returns. It is generally expected that when more rewards paid to agents, their motivation to apply more efforts is increased and is produced more production. Incentive Reversal reflect the situation in which an increase in the rewards is intended for all members, only cause to exert effort by some factors.
The main objective of the study is experimental survey of incentive reversal in the framework of a sequential game.
In this framework, the implementation of a two-stage team game in a sample of 135 students from Haeri University of Meybod showed that: first in the case of incentive reversal, increase in the costs of effort cause more effort and thus more products. Second, when the cost of effort is high, players attempt to exert its effort, if and only if they observed that all factors before they attempt to exert their efforts. Third, based on prediction of the incentive reversal theory, the first movers exert less effort at low cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reversal Incentives
  • game theory
  • Team Product
  • Experimental Study