نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی اثرات رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شاخص شادکامی در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی می پردازد. آزمون اثر تعاملی حکمرانی خوب و رانت منابع طبیعی بر سطح شادکامی در کشورهای منتخب مورد تأکید مسئله محوری این پژوهش می‌باشد که در مطالعات قبلی به آن پرداخته نشده است. اثر تعاملی رانت منابع طبیعی و شاخص حکمرانی خوب بر شادکامی در 66 کشور دارای رانت منابع طبیعی بالای 5 درصد از تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 2018-2005 با استفاده از داده‌‌‌های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که رانت منابع طبیعی دارای اثر منفی و معنادار و حکمرانی خوب دارای اثر مثبت و معنادار بر شادکامی می‌باشند. علاوه بر آن اثر تعاملی رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شادکامی، منفی و معنادار است. به عبارت دیگر وابستگی به رانت های منابع طبیعی منجر به کاهش اثرات مثبت حکمرانی خوب بر شادکامی در کشورهای مورد مطالعه می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effects of Natural Resources Rents and Good Governance on Happiness in Selected Countries: A Generalized Method of Moments approach

نویسندگان [English]

  • Sajjad Faraji Dizaji 1
  • Fateme Zeighami Dehaghani 1
  • Hossain Sadeghi 2

2 Tarbiat Modares University

چکیده [English]

The current research investigates the impacts of natural resources rents and good governance on happiness index in natural resource-rich countries. The main objective of this paper is to examine the interacting impact of good governance and natural resources on a selected group of countries which has been neglected in previous studies. We examine the interacting impact of natural resources and good governance on happiness in a group of 66 countries which their natural resources rents to GDP ratio is higher than 5 percent. We apply panel data analysis using a generalized method of moments approach for the period 2005-2018. The estimated results show that natural resources rents have negative and significant impact on happiness while the impact of good governance is positive and significant. Moreover the interacting impact of natural resources rents and good governance on happiness is negative and significant. This indicates that over dependence on natural resources rents weakens the positive impact of good governance on happiness in the selected countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • Natural resources rents
  • Good governance
  • Generalized method of moments (GMM)