نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

2 عضو هیات علمی

3 بانک

10.22055/jqe.2020.29346.2073

چکیده

سیستم بانکی نقش مهمی‌در رشد و توسعه اقتصادی به عهده دارد. با رقابتی شدن فضای کسب و کار و افزایش رقابت در میان بانک‌ها، ادامه فعالیت و بقای بانک‌های ناکارا با مشکل مواجهه شده و تنها بانک‌های کارآمد و با کارایی بالا می‌توانند در فضای رقابتی ادامه حیات داشته باشند. این تحقیق به دنبال بررسی ارتباط بین عوامل موثر بر بقای بانک‌ها با کارایی هزینه‌ای بانک‌های بورسی کشور است. به همین منظور ابتدا بر اساس مدل کمل (CAMEL) و تکنیک رگرسیون لاجیت، متغیرهای کلیدی و معنی دار بر بقای بانک‌های مورد بررسی شناسایی و سپس از طریق تابع ترانسلوگ و تکنیک تحلیل مرزی تصادفی(SFA) میزان کارایی هزینه‌ای آنها برآورد است. در نهایت ارتباط بین متغیرهای موثر بر بقا و میزان کارایی هزینه‌ای بانک‌ها مورد آزمون قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نسبت مطالبات غیر جاری، نسبت نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه و نوع مالکیت متغیرهای کلیدی و معنی دار بر بقای بانک‌های مورد برررسی به شمار می‌روند. همچنین نسبت مطالبات غیر جاری و نوع مالکیت اثر منفی و نسبت کفایت سرمایه اثر مثبت بر کارایی هزینه‌ای بانک‌ها داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect Of Bank Survival Factor On Banking Cost Efficiency in iranian banks

نویسندگان [English]

  • hassan golmoradi 1
  • siavash golzarian pour 2
  • shiva aliakbar 3

1 عضو هیئت علمی

2 موسسه عالی بانکداری ایران

3 کارشناس

چکیده [English]

Abstract
This study looks to investigate the relationship between factors affecting banks' survival and the cost efficiency of Iranian banking stock markets. For this purpose, first, based on CAMEL model and Logit regression technique, the factors affecting the survival of Iranian stock exchange banks are identified and then the efficiency and cost inefficiency of banks through Translog and Stochastic Frontier Analysis (SFA) techniques are estimated. Finally, the relationship between the variables affecting survival and the cost-effectiveness of the studied banks is examined. The results shows that among the key factors of the CAMEL model, variables such as Non- performing loans ratio, liquidity ratio, capital adequacy ratio and type of ownership are effective on the survival of Iranian banks. The results also shows that the ratio of Non- performing loans and ownership type has a negative effect and the ratio of capital adequacy has a positive effect on bank cos efficiency
The banking system has an important role in economic growth and development. As the business environment and banking system become more competitive, inefficient banks cannot work properly and only efficient and highly efficiency banks can be survival.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Survival
  • Efficiency
  • Logistic Model
  • stochastic frontier analysis
  • CAMEL