نوع مقاله : زبان انگلیسی

نویسنده

گروه اقتصاد، واحد بیضا، دانشگاه آزاد اسلامی، بیضا، ایران

چکیده

سیاست های پولی به طور غیرمستقیم از طریق بازارهای مالی بر اهداف نهایی خود تأثیر می گذارد. این مساله که آیا سیاست پولی در دوره های رونق و رکود بازار سهام اثرات یکسانی ایجاد می کند، مورد توجه سیاستگذاران پولی و سرمایه گذاران بازارهای مالی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در ایران در دوره های رونق و رکود بازار سهام می پردازد. با توجه به تفاوت شرایط بازارهای مالی و ساختارهای اقتصادی در ایران با کشورهای توسعه یافته، نتایج مربوط به اثرات نامتقارن سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته لزوما برای کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه کاربرد ندارد. بعلاوه، با توجه به معلومات ما، تأثیرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در دوره های رونق و رکود بازار سهام در ایران در ادبیات تجربی گذشته مورد بررسی قرار نگرفته است.
مطالعه حاضر همچنین تأثیر سیاست پولی بر احتمال جابجایی بین رژیم های رونق و رکود بازار سهام را بررسی می کند. در این مطالعه اثرات نامتقارن سیاست پولی با استفاده از مدل های مارکوف سوئیچینگ (MS) مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مطالعه از مدل های مارکوف سوئیچینگ با توابع احتمال ثابت (FTP-MS) و مدل های مارکوف سوئیچینگ با توابع احتمال تغییرپذیر در طول زمان (TVTP-MS) استفاده می شود. مدل های FTP-MS برای بررسی تأثیرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در دوره های رونق و رکود بازار سهام بکار گرفته شده اند. در مدلهای FTP-MS، احتمال های انتقال، ایستا در نظر گرفته می شوند. در مدل های TVTP-MS، فرض می شود که احتمال جابجایی بین رژیم های رونق ورکود به تحولات سیاست پولی بستگی داشته باشد. از مدلهای TVTP-MS برای بررسی تأثیر سیاست پولی بر احتمال جابجایی بین رژیم های مختلف استفاده شده است.
در این مطالعه از داده های فصلی مربوط به سال 1369 تا 1397 استفاده می شود. برای محاسبه بازده اسمی سهام از تفاضل لگاریتم شاخص قیمت سهام استفاده شده است. برای محاسبه بازده واقعی سهام نرخ تورم بر مبنای CPI از بازده اسمی سهام کسر شده است. دلیل وارد نمودن بازده واقعی سهام در تجزیه و تحلیل ها این است که از نتایج مربوط به بازده واقعی برای بررسی استحکام و قوت نتایج استفاده شود. در این مقاله برای سنجش سیاست پولی از دو ابزار رشد حجم پول واقعی (M2) و تغییرات نرخ بهره واقعی استفاده می شود.
یافته های مدل های خطی و MS نشان می دهد که مدل های MS عملکرد بهتری نسبت به مدل های خطی دارند. بر اساس یافته های تحقیق مدل های MS دو رژیم با میانگین و واریانس های متفاوت به نام های رژیم رونق و رژیم رکود را شناسایی کرده اند. هر دو رژیم بسیار ماندگار بوده بطوریکه بصورت متوسط در حدود 10-12 فصل به طول انجامیده اند. نتایج نشان می دهند که سیاست پولی تاثیر معنی داری بر بازده سهام فقط در دوره های رکود بازار سهام داشته است. بطوریکه افزایش M2 بازده سهام را افزایش و افزایش نرخ بهره بازده سهام را کاهش داده است. تاثیر شدیدتر سیاست پولی بر بازده سهام در دوره های رکود بازار نسبت به دوره های رونق در جهت پیش بینی مدل های با محدودیت های مالی می باشند.
نتایج حاصل از مدل های TVTP-MS نشان می دهند که یک سیاست پولی انبساطی (تغییرات مثبت در M2 واقعی یا تغییرات منفی در نرخ بهره واقعی) احتمال ماندن در رژیم رونق بازار سهام را افزایش می دهد در حالی که احتمال تغییر از رژیم رونق به رژیم رکود را کاهش می دهد. علاوه بر این ، سیاست پولی انبساطی احتمال ماندن در رژیم رکودی بازار را کاهش می دهد در حالی که می تواند احتمال تغییر از وضعیت رکود به وضعیت رونق را افزایش دهد.
با توجه به نتایج بدست آمده از تخمین مدل ها می توان این این پیشنهاد سیاستی را مطرح نمود که سیاست گذاران پولی هنگام اعمال سیاست های پولی باید به چرخه های رونق و رکود بازار سهام توجه نمایند، زیرا سیاست پولی در دوره های مختلف رونق و رکود بازار سهام اثرات متفاوتی بر بازده سهام داشته است. بعلاوه سرمایه گذاران فعال در بازار سهام که به تحولات سیاست پولی هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری توجه می کنند باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که تاثیر سیاست پولی بر بازده سهام بستگی دارد به اینکه هنگام اعمال سیاست پولی، بازار سهام در چه وضعیتی به لحاظ رونق یا رکود قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Monetary policy and stock market cycles in Iran

نویسنده [English]

  • Roohollah Zare

Department of Economics, Beyza Branch, Islamic Azad University, Beyza, Iran

چکیده [English]

Monetary policy affects its ultimate objectives indirectly via financial markets. It has been of great interest to monetary policymakers and financial market investors whether monetary policy has the same sort of effects in bull and bear stock market cycles. The present study examines the asymmetric impact of monetary policy on stock returns in Iran during bull and bear stock market cycles. Due to difference in financial markets conditions and economic structures in Iran with that of advanced countries, the findings of asymmetric effects of monetary policy in advanced economies is not exactly applicable for Iran as a developing economy. Moreover, to the best of our knowledge, the asymmetric impacts of monetary policy on stock returns over bull and bear stock market conditions in Iran has not been investigated in the previous literature.
The present study also examine the impact of monetary policy on the switching probabilities between bull and bear regimes. Possible asymmetries are examined using Markov-switching (MS) models. This study employs fixed-transition probability (FTP-MS) and time-varying-transition-probability Markov-switching (TVTP-MS) models. The FTP-MS models are employed to examine the asymmetric effects of monetary policy on stock returns over bull and bear stock market cycles. In FTP models, the transition probabilities are static. In TVTP-MS models, we assume the probability of switching between regimes to depend on monetary policy evolutions. The TVTP-MS models are employed to examine the impact of monetary policy on the probability of switching between alternative regimes.
Our empirical application is based on the quarterly dataset of Iran stock market spanning from 1991/92 to 2016/17. We use total share price index to construct nominal and real stock returns. Nominal stock returns are computed from the logarithmic difference of total share price index. Then, the CPI inflation rate is deducted from nominal returns to compute real returns. Real returns are employed for the robustness check of empirical findings. We employ two measures of monetary policy: real M2 growth and changes in real interest rate.
The finding of linear and MS models indicate that MS models perform better than linear models. The MS models identify two regimes with different means and variances conventionally labelled as bull (regime 0) and bear (regime 1). Average expected durations of bull and bear regimes show that both regimes are highly persistent. They persists on average around 10 to 12 quarters. The results of FTP-MS models show that monetary policy significantly affect stock returns only in bear regimes. More specifically, increase in real M2 rise stock returns while increase in real interest rate reduce returns in bear regimes. These findings are in line with the prediction of the models with financial restrictions. These models predict that monetary policy is more effective in bear cycles than bulls.
The findings of TVTP-MS models show that an expansionary monetary policy (positive changes in real M2 or negative changes in real interest rate) raises the probability of remaining in a bull regime while reduces the probability of switching from a bull regime to a bear one. Moreover, an expansionary monetary policy decreases the probability of remaining in a bear market while it can increase the probability of switching from a bear market to a bull one.
As a policy implication, monetary policy makers should consider stock market cycles in implementing monetary policies. Especially in bear market periods implementing an expansionary monetary policy may lessen the probability of remaining in bear markets and will raise the probability of switching from a bear regime to a bull one. Moreover, the stock market investors should consider that the impact of monetary policy on stock returns may depend on the phase of the stock market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary policy
  • stock market cycles
  • Markov-switching
  • Iran