نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 استاد/گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده ریاضی، آمار و کامپیوتر دانشگاه تهران

4 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

5 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

یکی از عوامل تاثیرگذار بر ساختار بازار، در کنار رفتار رقابتی تولید کنندگان، رفتار و روحیات مصرف کنندگان است. برهم کنش های مکرر و بازگشتی این رفتارها از دو طرف تولید کنندگان (بنگاهها) و مصرف کنندگان در طول زمان و برآیند آنها، ساختار بازار و سهم های بنگاهها را شکل می دهد. برای بررسی این موضوع نیاز به یک مدل جامعی وجود دارد که رفتارهای هر دو طرف را با هم در نظر گیرد. مدل باید بگونه ای باشد که بتوان با تغییر مقادیر پارامترهای آن، سیاستهای رقابتی تولیدکنندگان و نیز تنوع و تفاوت در روحیات مصرف کنندگان را در آن اعمال نمود. در این مقاله،به کمک مدلی که بر اساس دیدگاه های مذکورساخته شده است وبا تغییر مقادیر پارامترهای آن، اثرات رفتار و روحیات مصرف کنندگان، روی سهم بازار تولید کنندگان پیش بینی می شود. در یک مثال عددی مشخص گردید که مدل یادگیری مصرف کنندگان، تمایل مصرف کنندگان به سمت تجربیات جدید، درجه اهمیت نسبی که مصرف کننده به تمایلات سطح بالای خود قائل می شود، طول مدت یا فرصت یادگیری و کسب تجربه جدید و تاخیر در اعمال سیاست از طرف تولیدکننده، همگی بر سهم های بازار تولیدکنندگان تاثیر گذارند.مدل ارائه شده در این تحقیق، می تواند مورد استفاده بنگاهها در آزمودن سیاستهای رقابتی شان با ملاحظه سناریوهای مختلف مربوط به شرایط محیط و روحیه ورفتار مصرف کنندگان کالاهای تولیدی شان قبل از کاربست سیاستها قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Consumers’ Behavior on Duopoly Market Structure

نویسندگان [English]

  • Kian Najafzadeh 1
  • Ali mohaghar 2
  • Gholam Reza Rokni Lamouk 3
  • Ghahraman Abdoli 4
  • Hosein Safari 5

1 Department of Industrial Management, School of Management, University of Tehran

2 Professor/ Department of Industrial Management, School of Management, University of Tehran

3 School of Mathematics, Statistics and Computer Science, College of Science, University of Tehran

4 Department of Interdisciplinary Economics, Faculty of Economics, UniversityofTehran

5 Department of Industrial Management, School of Management, University of Tehran

چکیده [English]

One of the factors affecting on market structure, in addition to competition behavior of firms, is the spirit and behavior of consumers. Repetitiveand recursive interactions of these behaviorsfrom both sides and their resultant, form market structure and firms’ market shares and its dynamics. To investigate this subject, a comprehensive and flexible model is required in order to consider behaviors of producers and consumers, simultaneously. The model must be somehow that we can apply variety and differences of the manner of consumers and variety of firms’ policies in that by changing the value of its parameters. In this paper, we have discussed about such a model developed based on stated viewpoints. It consists of two sub-models, one for producers’ side and another one for consumers’ side. In an example, it was shown that learning model of consumers, their tendency toward new experiences, the degree of importance that they consider for their high-level propensities, their duration of learning and delay of producers in applying their policies, affect on market shares. The model, can be utilized in testing the competition policies of firms before applying under different scenarios concerning their environment and the consumers’ behaviors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Duopoly market modeling
  • Consumers behavior
  • Market share dynamics
  • Market dynamical interactions
  • Market Structure