نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز.ایران.

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

3 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز. ایران

4 استادیار/گروه اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

10.22055/jqe.2020.27882.1992

چکیده

ساختار زمانی نرخ بهره یا منحنی بازده بیان کننده رابطه بین مدت زمان باقیمانده تا سررسید و بازدهی اسناد خزانه اسلامی می‌باشد. پژوهش حاضر پیرامون ساختار زمانی نرخ بهره ایران در چارچوب یک مدل نئوکینزینی طی سالهای 1395:4-1373:1 است. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری که در آن تمام متغیرها به صورت درون‌زا هستند به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است. ابزار تحلیل خود رگرسیون برداری، شامل تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی می‌باشد. در این تحقیق به منظور تعیین مقادیر غیر قابل مشاهده نرخ تورم انتظاری و تولید بالقوه از روش فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده است.بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، ضریب متغیر تورم انتظاری و تورم باوقفه معنادار می‌باشد که نشان دهنده این است که بنگاه‌ها در تعیین قیمت خود، هم آینده‌نگر و هم، گذشته‌نگر هستند، اما ضریب تورم باوقفه بیشتر از ضریب تورم انتظاری است و بیان می‌کند که بنگاه‌ها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم گذشته توجه دارند. بر اساس نتایج این تخمین اگر تورم انتظاری دوره بعد به میزان یک درصد افزایش یابد, نرخ تورم جاری در حدود 25 درصد تغییر می‌کند. از سوی دیگر ضریب تورم با وقفه باعث یک تغییر 74درصدی در تورم جاری می‌شود. نتایج حاصل از تخمین معادله شکاف تولید نشان می‌دهد که ضریب شکاف تولید آینده‌نگر و گذشته‌نگر اثر مثبت و معناداری بر تولید جاری دارد. براساس نتایج این تخمین اگر شکاف تولید دوره قبل و بعد به میزان یک درصد افزایش یابد شکاف تولید دوره جاری به میزان 23 درصد افزایش می‌یابد. نتایج حاصل از تکانه‌ها نشان می‌دهد که تأثیر تکانه تورمی بر نرخ بهره 3 ماهه، نرخ بهره 6 ماهه، پاداش ریسک 3 ماهه و پاداش ریسک شش ماهه از دوره ششم مثبت و معنادار است. تأثیر تکانه تولید بر نرخ بهره سه ماهه و نرخ بهره یکساله منفی و بی‌معنی است. پاسخ نرخ بهره سه ماهه و پاداش ریسک شش ماهه به تکانه مثبت پولی از دوره دوم مثبت و معنادار است. اثر تکانه تورمی بر نرخ بهره یکساله و پاداش ریسک از دوره پنجم مثبت و معنادار است. همچنین تأثیر تکانه تولید بر نرخ بهره شش ماهه از دوره دوم تا چهارم منفی و بی‌معنی، تکانه پولی بر نرخ بهره یکساله از دوره دوم تا هفتم مثبت و معنادار، تکانه تولید بر پاداش ریسک سه ماهه از دوره اول تا ششم منفی و معنادار، تکانه تولید بر پاداش ریسک شش ماهه از دوره اول تا پنجم منفی و معنادار، تکانه تولید بر پاداش ریسک یکساله از دوره اول تا پنجم منفی و بی‌معنی و تکانه پولی بر پاداش ریسک یکساله از دوره دوم منفی و معنادار می‌باشد. نتایج حاصل از برآورد قاعده تیلور نشان می‌دهد که ضریب شکاف تولید و انتظارات تورمی آینده‌نگر مثبت و معنادار و به ترتیب برابر با 0.32 و 0.21 می‌باشد؛ براساس نتایج این تخمین واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید سازگار با قاعده تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به انتظارات تورمی سازگار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The term Structure of interest rate in a New Keynesian model framework

نویسندگان [English]

  • Parto Kiyanpor 1
  • Abbas Aminifard 2
  • hashem Zare 3
  • mehrzad ebrahimi 4

1 Department of economic, Shiraz Branch, Islamic Azad University, shiraz.Iran.

2 Department of economic, shiraz Branch, Islamic Azad University, shiraz. Iran.

3 Department of economic,shiraz Bravch, Islamic Azad University, shiraz. Iran.

4 Assistant Professor/Islamic Azad University, Shiraz Branch

چکیده [English]

The time structure of the interest rate or yield curve represents the relationship between the time remaining to maturity and the yield on the Islamic treasury bill. The present study is about the term structure of interest rate of Iran in the framework of a New Keynesian model during 1994:Q1-2016:Q4. This study tried to investigate this issue using the autoregressive vector method.. VAR analysis tools include the impulse function and variance decomposition. In this study, the Hodrick- Prescott filter method was used to determine the invisible values of expected inflation rate and potential outputAccording to our findings, the variable coefficient of expected inflation and past inflation is significant, indicating that firms are both forward and backward looking in setting their prices. However, the past inflation coefficient is higher than the expected inflation coefficient, indicating that firms pay more attention to past inflation in determining their current price levels.; Also, the output gap coefficient is positive and insignificant. According to the results of this estimation, one percent rise in the forward looking inflation expectations increases this year’s inflation rate by 25% and one percent rise in the backward looking inflation expectations increases this year’s inflation rate by 74%. An aggregate demand equation results indicate that the forward looking output gap expectations and the backward looking output gap expectations coefficients are positive and significant. According to the results of this estimation, one percent rise in both the forward looking output gap expectations and the backward looking output gap expectations increase this year’s output gap by 23%.
The effect of inflationary shock on 3-month interest rate, 6- month interest rate, 3- month risk premium and 6- month risk premium from the sixth period is positive and significant. The effect of output shock on 3- month interest rate and one-year interest rate is negative and insignificant. The response of 3- month interest rate and 6- month risk premium to a positive shock of monetary from the second period is positive and significant. The effect of inflationary shock on one-year interest rate and one- year risk premium from the fifth is positive and significant. Also, The effect of output shock on 6-month interest rate from the second to the fourth period is negative and insignificant, the monetary shock on one year interest rate from the second to the seventh period is positive and significant, the output shock on 3- month risk premium from the first to the sixth period is negative and significant, the output shock on 6- month risk premium from the first to the fifth period is negative and significant, the output shock on one- year risk premium from the first to the fifth period is negative and insignificant and the monetary shock on one- year risk premium from the second period is negative and significant. Taylor rul estimation results indicate that the output gap and the forward looking inflation expectations are positive and significant and are 0.32 and 0.21 respectively. According to the results of this estimation the reaction of the monetary authorities to the production gap is consistent with Taylor rule, while this reaction is not consistent with inflation expectations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vector Autoregressive
  • Term structure of interest rate
  • New Keynesian Model
  • Monetary policy
  • risk premia