نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

3 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز. ایران

4 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

ساختار زمانی نرخ بهره یا منحنی بازده بیان­کننده رابطه بین مدت زمان باقیمانده تا سررسید و بازدهی اسناد خزانه اسلامی می­باشد. اسناد خزانه اسلامی، اسناد با نامی است که دولت
به­منظور تسویه بدهی­های مسجل خود با حفظ قدرت خرید، بابت طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می­کند و دریافت کنندگان اسناد خزانه می­توانند این اوراق را در بازار ابزارهای مالی نوین مالی فرابورس ایران به فروش برسانند. تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در سررسید آن­ها و پرداخت سود است. این اوراق عموما سررسیدی کمتر از یک­سال دارند. اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچ­گونه پرداخت میان دوره­ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه­گذاران از
مابه­التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد. دارندگان اوراق، مبلغ اسمی را در سررسید از دولت دریافت می­کنند. با توجه به اینکه خزانه­داری کل کشور تعهد پرداخت مبلغ اسمی این اسناد در سررسید را بر عهده گرفته است  به آنها، اوراق بدون ریسک اطلاق می­شود. در واقع خزانه­داری کل کشور در همه کشورها دارای کمترین ریسک در ایفای تعهدات است و به پشتوانه مالیات دریافتی از جامعه، می­تواند با اطمینان بالا تعهداتش را به موقع پرداخت کند. همچنین اسناد خزانه اسلامی مهم­ترین ابزار بازار پول به منظور اعمال سیاست­های پولی می­باشد و از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر پیرامون ساختار زمانی نرخ بهره ایران در چارچوب یک مدل نئوکینزی طی سالهای 1395:4-1373:1 است. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است. ابزار تحلیل خود رگرسیون برداری، شامل تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش­بینی می­باشد. در این تحقیق به منظور تعیین مقادیر غیر قابل مشاهده نرخ تورم انتظاری و تولید بالقوه از روش فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده است. بر اساس یافته­های پژوهش حاضر، ضریب متغیر تورم انتظاری و تورم باوقفه معنادار می­باشد که نشان دهنده این است که بنگاه­ها در تعیین قیمت خود، هم آینده­نگر و هم، گذشته­نگر هستند، اما ضریب تورم باوقفه بیشتر از ضریب تورم انتظاری است و بیان می­کند که بنگاه­ها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم گذشته توجه دارند. تأثیر تکانه تورمی بر نرخ بهره سه ماهه، نرخ بهره شش ماهه و پاداش ریسک شش ماهه مثبت و معنادار و تأثیر تکانه تولید بر نرخ بهره یک­ساله منفی و بی­معنی می­باشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد قاعده تیلور نشان می­دهد که ضریب شکاف تولید و تورم انتظاری مثبت و معنادار و به ترتیب برابر با 32/0 و 21/0 می­باشد؛ براساس نتایج این تخمین واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید سازگار با قاعده تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به تورم انتظاری سازگار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The term Structure of interest rate in a New Keynesian model framework

نویسندگان [English]

  • Parto Kiyanpor 1
  • Abbas Aminifard 2
  • hashem Zare 3
  • mehrzad ebrahimi 4

1 Phd Candidate of Economic, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University branch of Shiraz, Shiraz, Iran.

2 Department of economic, shiraz Branch, Islamic Azad University, shiraz. Iran.

3 Department of economic,shiraz Bravch, Islamic Azad University, shiraz. Iran.

4 Department of Economic, Faculty of Economic and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The time structure of the interest rate or yield curve represents the relationship between the time remaining to maturity and the yield on Islamic Treasury Bills. Islamic Treasury Bills are registered documents that are transferred to non-government creditors by the government to settle its confirmed debts by maintaining the purchasing power for capital asset acquisition plans with a nominal price and fixed maturity date and the recipients of treasury bills can sell these bonds in the new financial instruments market of Iran’s Fara Bourse. The main difference between these documents and other securities comes from their maturity date and interest payments. These bonds generally have a maturity date of less than a year. Islamic Treasury Bills are profitless and will have no midterm payment known as interest and investors will benefit from the difference between the purchase price of the bonds and the par value received at the maturity date. Bond holders receive the nominal amount from the government at the maturity date. Since Iran's Department of Treasury has undertaken to pay the nominal amount of these documents at maturity, they are called risk-free bonds. In fact, the Department of Treasury of all countries has minimum risk in fulfilling its obligations and can pay its debts on time with great certainty due to the backing it receives from the taxes collected from the society.  Islamic treasury bills also appear to be the most important tool in the money market to apply monetary policies and have a high degree of liquidity. The present study pertains to the term structure of Iran’s interest rate base on a New Keynesian model from 1994: Q1-2016: Q4. This study has attempted to investigate this issue using the vector autoregression (VAR) model. VAR analysis tools include the impulse function and variance decomposition. In this study, the Hodrick- Prescott filter method has been used to determine the invisible values of the expected inflation rate and potential output. According to the findings of this research, the variable coefficient of expected inflation and past inflation is significant, indicating that firms are both forward- and backward-looking in setting their prices, but the lagged inflation coefficient is higher than the expected inflation coefficient, indicating that firms pay more attention to past inflation in determining their current price levels. The effect of inflationary shock on the 3-month interest rate, 6-month interest rate and 6-month risk premium is positive and significant and the effect of the output shock on the one-year interest rate is negative and insignificant. Also, Taylor rule estimation results indicated that the values of the output gap and the forward-looking inflation expectations are positive and significant at 0.32 and 0.21 respectively. According to the results of this estimation, the reaction of the monetary authorities to the production gap is consistent with the Taylor rule, while this reaction is not concordant with inflation expectations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vector Autoregressive
  • Term structure of interest rate
  • New Keynesian Model
  • Monetary policy
  • risk premia
Ang, A., & Piazzesi, M. (2003). A no-arbitrage vector auto regression of term structure dynamics with macroeconomic and latent variables. Journal of Monetary Economics, 50(4), 745-787.##Buncic, D., & Melecky, M. (2008). An estimated, new keynesian policy model for Australia. Economic Record, 84(264), 1-16. ##Buncic, D., & Lenter, P. (2016). The term structure of interest rates in an estimated new keynesian policy model. Journal of Macroeconomics, 50(c), 126-150. ##Central Bank of Islamic Republic of Iran. (2018). Annual report. Retrieved from https://www. cbi.ir/category/2694.aspx. ##Cho, S., & Moreno, A. (2006). A small-sample study of the new-keynesian macro model. Journal of money, Credit and Banking, 36(6), 1461-1481. ##Claessens, S., & Kose, M.A. (2017). Macroeconomic implications of financial imperfections: a survey, Retrieved from: https://www.bis.org/publ/work677.pdf. ##Costa, C.J. (2019). Preferred habitat and the term structure of interest rate in DSGE  models. Journal of Applied Economics, 22(1), 581-601. ##Doshi, H., Jacobs, K., & Liu, L. (2018). Macroeconomic determinants of the term structure: long- run and short- run dynamics. Journal of Empirical Finance, 48(c), 99–122. ##Espada, j., & Ramos-Francia, M. (2008). A macroeconomic model of the term structure of interest rates in Mexico. Retrieved from: https://core.ac.uk/download/pdf/6278429.pdf ##Falagiarda, M., & Marzo, M. (2012). A DSGE model with endogenous term structure. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2078094. ##Hus, A ., Li, E.,  & Palomino, F. (2016). Real and nominal equilibrium yield curves: Wage rigidities and permanent shocks. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2768607##Karami, H., & Bayat, S. (2017). The statistical analysis and diagnosis for pathology of issuing the islamic treasury bill market in Iran. Quarterly Journal of Ravand, 24 (77), 115-146 (In Persian).           ##Kung, H. (2015). Macroeconomic linkages between monetary policy and the term structure of interest rates. Journal of Financial Economics, 115(1), 42-57. ##Khoshnevis, M., & Hadikhani, A. (2016). The estimation of the output gap in Iran and study he impact of oil shocks on it. Iranian Journal of Applied Economics, 6(18), 37-53 (In Persian). ##Mohammadzade, M. (2014).  Functional and fiqhi challenges of issuing musharakah bonds in the way of designing government 's financing model in the context of islamic- Iranian model of progress. (unpolished Master's thesis). University of Imam Sadiq,Tehran, Iran (In Persian). ##Nazarpur, M. N., & Sadraei, M. H. (2017). Identification and ranking of islamic treasury bills, risks in Iran,s securities market. Islamic Finance Researches, 6(2), 133-166 (In Persian). ##Omondi, O.G. (2015). Term structure of interest rates review of theory of the term structure of interest rate. Retrieved from: http://ssrn. com/ abstract= 2673946. ##Prasanna, K., & Sowmya, S. (2017). Yield curve in India and its interactions with the US bond market. International Economics and Economic Policy, 14(2), 353-375. ##Sadeghi, K., Motafaker azad, M.A., Salmani bishak, M.R., & Alimoradi afshar, P. (2012). A survey of the effects of trade shocks on macroeconomic variables in different exchange rate regimes by using structural var in developing countries. Financial Monetary Economics, 20(5), 59-87 (In Persian). ##Shareef, K. H., & Shijin, S. (2017). The term structure of interest rates and macroeconomic factors; evidence from Indian financial market. Borsa Istanbul Review, 17(4), 249- 256. ##Yin, W., & Li, j. (2014). Macroeconomic fundamentals and the exchange rate dynamic: A no-arbitrage macro-finance approach. Journal of International Money and Finance, 41(c), 46-64. ##Zakernia, E., & Habibollahi, M.H. (2016). Price modeling of islamic treasury bills based on securitization. Journal of Investment Knowledge, 5(18), 51-65 (In Persian). ##