نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر و مدرس دانشگاه

2 هییت علمی دانشگاه الزهرا

3 کارشناس ارشد

10.22055/jqe.2020.30196.2115

چکیده

تنوع فعالیت‌های اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولت‌ها در جهت گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، نقش مولفه‌های نهادی را به مسئله‌ای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. از آنجا که براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه‌نیافتگی است، این پژوهش با هدف بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی شاخص کیفیت حکمرانی، آزادی اقتصادی و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی بر توزیع‌ درآمد کشورهای منتخب طی دوره 2015-2004 انجام شده است. برآورد مدل با استفاده از آزمون رگرسیون آستانه‌ای حاکی از آن است که در رژیم دولت بزرگ متغیرهای شاخص کیفیت حکمرانی و آزادی اقتصادی بیشترین تاثیر منفی معنی‌دار و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی تأثیر مثبت معنی‌دار بر توزیع درآمد دارند. یافته‌های این تحقیق، لزوم برنامه‌ریزی و جهت‌گیری اصولی در کشورهای منتخب را در راستای بهبود شاخص‌های اندازه دولت، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی، تنظیم مقررات، افزایش کارایی و اثربخشی و حمایت از بخش خصوصی را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of government size in the impact of institutional variables on income distribution in selected countries

نویسندگان [English]

  • ali khajeh mohammad lou 1
  • mehdi pedram 2
  • Behnaz Mehrjoo 3

1 Researcher and lecturer

2 Faculty of Social Sciences and Economics, Department of Economics,Alzahra university.

3 M.A in Economics

چکیده [English]

Diversity of economic activities on the one hand and the increasing role of governments to expand public services, social security, economic and social obligations of the state in an effort to achieve economic growth and equitable distribution of income on the other hand, has made the role of institutional into an important and influential issue. According to institutional economists, the weakness of the structure and function of institutions is one of the causes of underdevelopment. so, this study aimed to investigate the effect of institutional variables indicator of the quality of governance, economic freedom and facilities granted by banks to the private sector has been done on the distribution of income for the period 2004-2015. The estimation model by using the Threshold regression test shows that the variables of the index of governance quality and economic freedom have the most significant negative effect on the state of the state government and private sector facilities have a significant positive effect on the distribution of income. The findings of this study confirm the necessity of planning and orientation in selected countries in order to improve indicators of government size, good governance and economic freedom, regulation, efficiency and effectiveness, and support for the private sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional factors
  • Government Size
  • Income Distribution
  • Threshold regression