نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار اقتصاد،بخش اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 بخش اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

توصیه پذیرفته‌شده در ادبیات اقتصادی این است که کشورها می‌بایست از سیاست‌های پولی و مالی مخالف چرخه‌ای استفاده نمایند. این توصیه اشاره‌ای به سطوح توسعه‌یافتگی کشورها نمی‌کند. بااین‌حال شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کشورها با توجه به سطوح توسعه‌یافتگی خود از ابزارهای سیاستی به نحوی متفاوت در برخورد با چرخه‌های تجاری استفاده نموده‌اند. در این راستا پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت چرخه‌ای سیاست‌های پولی و مالی در ایران انجام شده است. برای رسیدن به این هدف با استفاده از داده‌های دوره 1352 تا 1396 یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) با سه متغیر برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی و مالی در ایران دارای رفتار مستقل از چرخه‌ها می-باشند. نتایج به‌دست‌آمده همچنین نشان می‌دهند که این سیاست‌ها علیرغم ماهیت مستقل از چرخه خود، از توان تثبیت اقتصادی برخوردار بوده‌اند.‌ به‌عبارت‌دیگر هیچ همبستگی معنی‌داری بین تکانه‌های ساختاری پولی و تکانه‌های ساختاری ستاده (چرخه‌های تجاری) کشف نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating Cyclical Status of Monetary and Financial Policies in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed-nezamuudin Makiyan 1
  • Ali Hussein Samadi 2
  • Javad Amareh 3

1 Associate Prof. in Economics Dept., Faculty of Economics, Management & Accounting, Yazd University, Yazd, Iran

2 Associate prof. in Economics, Dep. of Economics, Faculty of Economics Management and Social Science, Shiraz university, Shiraz, Iran

3 Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Applying counter-cyclical financial and monetary policies is an accepted recommendation in economic literature. Countries development level is not mentioned in this emphatic recommendation. However, there are observations which show that countries applying the aforementioned policies in different ways for confronting with business cycles according to their developmental level. In this regard, the present study is conducted with the aim of studying the status of the cyclicality of monetary and financial policies in Iran. So a structural vector autoregressive model (SVAR) with three variables is estimated using data from 1352 to 1396 period. Results show that monetary and financial policy in Iran is acyclical. The results also show that these policies, despite their acyclical nature, were capable of economic stabilizing. In other words, there is no significant correlation between structural monetary shocks and structural output shocks (business cycles).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary policy
  • Business Cycles
  • Structural Vector Autoregressive Model
  • Iran