نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی. تهران. ایران.

2 استادیار دانشگاه ارومیه، گروه اقتصاد، ارومیه. ایران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد مالی و سنجی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رابطه درجه بازبودن تجاری و رشد اقتصادی جزو موضوعاتی است که هنوز در خصوص آن توافقی بین اقتصاددانان شکل نگرفته است. اختلاف نظرهای موجود صرفا به حوزه تئوریک محدود نشده و در مطالعات تجربی صورت گرفته نیز نتایج بعضا متناقضی دیده می‌شود. مطالعات تجربی انجام شده در این حوزه در دو دسته کلی قابل تقسیم‌بندی هستند: دسته اول مطالعاتی هستند که تاثیر درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی و یا تاثیر رشد اقتصادی بر درجه باز بودن تجاری را در قالب تحلیل رگرسیون متعارف و یا تکنیک­های هم­انباشتگی مورد بررسی قرار داده­اند. دسته دوم مطالعاتی را شامل می­شود که از علیت گرنجری جهت تشخیص رابطه بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی استفاده کرده­اند. بر اساس این دسته‌بندی، این مطالعه در گروه دوم قرار می‌گیرد. یکی از دلایل تناقضات تجربی که در مطالعات تجربی دسته دوم وجود دارد این است که در این مطالعات (که اغلب با داده‌های بین کشوری انجام شده است) به همبستگی بین مقطعی و همچنین ناهمگنی ضرایب توجه نشده است. بر این اساس، هدف این مطالعه، بررسی تجربی رابطه علیت گرنجری بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا با در نظر گرفتن همبستگی بین مقطعی و ناهمگنی ضرایب است. در این راستا، در این مطالعه از رویکرد علیت گرنجری پانلی بوت استرپ پیشنهاد شده توسط کونیا (2006) استفاده شده است.در روشی که کونیا ارائه نموده است، نیازی به انجام آزمون علیت به صورت مشترک برای همه مقاطع وجود ندارد و می‌توان وجود علیت را برای همه مقاطع به صورت جداگانه بررسی کرد. برتری این روش، نسبت به روش علیت گرنجری در چارچوب سری زمانی (بررسی علیت به صورت کاملا جداگانه برای هر مقطع) این است که در روش کونیا، از همبستگی که در چارچوب داده‌های تابلویی ممکن است بین مقاطع وجود داشته باشد، بهره گرفته می‌شود و استفاده از این اطلاعات اضافی منجر به نتایج بهتر می‌شود. کونیا برای بهره‌گیری از این اطلاعات از روش SUR برای تخمین استفاده می‌کند. مزیت روش SUR در این است که به اطلاعات ماتریس واریانس-کواریانس نیز توجه دارد و این موضوع سبب کاراتر شدن تخمین‌ها می‌شود. مزیت دیگر روش کونیا این است که ناایستا بودن متغیرها نمی‌تواند صحت نتایج حاصل‌شده را تحت تاثیر قرار دهد و بنابراین در چارچوب این مدل، نیازی به بررسی ایستایی متغیرها وجود ندارد.
لازم به ذکر است آمار و اطلاعات استفاده شده در این تحقیق، مربوط به 9 کشور منتخب منطقه منا در بازه سال‌های 1970 تا 2016 است. بر این اساس، نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه علی یکطرفه از درجه باز بودن تجاری به تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای الجزایر، مصر، ایران، مراکش، عمان، عربستان و تونس وجود دارد و در کشورهای عراق و مالت چنین رابطه­ای مشاهده نمی­شود. از سوی دیگر در هیچ یک از کشورهای مورد مطالعه، رابطه علی از رشد اقتصادی به درجه باز بودن تجاری قابل مشاهده نیست. بنابراین می­توان استدلال کرد که همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، در کشورهای منطقه منا نیز، آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی آنها را تحریک می­کند ولی افزایش نسبت تجارت خارجی به تولید در این کشورها، لزوما منجر به رشد اقتصادی آنها نمی­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of the Bootstrap Panel Granger Causality Test in Determining the Relationship between Trade Openness and Economic Growth: A Case Study of MENA Countries

نویسندگان [English]

  • Siavash Mohammadpour 1
  • Ali Rezazadeh 2
  • Ali Raoofi 3

1 PhD student, Department of Economics, Institute for Management and Planning Studies, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Economics, Urmia University, Urmia, Iran.

3 PhD. candidate

چکیده [English]

The relationship between the openness and economic growth is one of the controversial economic subjects and still there is no consensus among economists regarding the nature of their interaction. The existing disagreements are not only limited to theoretical areas but there are also some contradictory results in empirical studies. Empirical studies in this field can be divided into two general categories: The former is a group of studies which investigate the relationship between openness and economic growth using regression and cointegration techniques and the latter include studies which focus on the granger causality between these two variables. According to this classification, this study falls into the latter category. An important reason for the contradictions found in the empirical studies of the second category is that the cross-sectional correlations as well as the heterogeneity of the coefficients are not considered in these studies. In this regard, this study uses the Bootstrap Panel Granger Causality approach proposed by Konya (2006).
In the Konya's approach, there is no need to test granger causality jointly for all cross sections and the causality test can be carried out for all cross sections separately. The main advantage of this method over the Granger causality method in the time series framework (causality analysis separately for each cross section) is
that the Konya's method uses the cross-sectional dependence information and it leads to more efficient estimates. Konya uses the SUR method for estimation to use this extra information. The advantage of the SUR method is that it also takes into account the variance-covariance matrix information, which makes estimates more efficient. Another advantage of the Konya's method is that the nonstationarity of the variables cannot affect the accuracy of the results, and therefore, within the framework of this model, it is not required to do unit root tests.
It should be noted that the data used in this study are related to the 9 selected countries of the MENA region from 1970 to 2016. The results of this study show that openness to international trade Granger-causes GDP growth in Algeria, Egypt, Iran, Morocco, Oman, Saudi Arabia and Tunisia while in Iraq and Malta there is no causality relationship between trade openness and economic growth. The causal relationship from economic growth to trade openness was not observed in any of the countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Trade Openness
  • MENA Countries
  • Bootstrap Panel Granger Causality Test
-     Abrishami, H., Mehrara, M., & Tamadonnejad, A.(2009). The Relationship between the Foreign Trade and Economic Growth: GMM Approach. Financial Monetary Economics, 16(26), 44-62, (in Persian).## Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A Model of Growth through Creative Destruction. Econometrica 60: 323-351. ##Akilou, A. (2013). Is there a causal relation between trade openness and economic growth in the WAEMU countries? International Journal of Economics and Finance 5: 151-156. ##Appleyard, D.R., & Field, A.J. (2001). International Economics. 4th ed. (Singapore: McGraw-Hill). ##Azarbaijani, K., Moradpour Oladi, M., & Najafi, Z. (2015). The Impact of Trade Openness and Human Capital on Iran Economic Growth. Journal of Macroeconomics, 9(18), 13-30, (in Persian). ##Dollar, D., & Kraay, A. (2003). Institutions, trade, and growth. Journal of monetary economics50(1), 133-162. ##Edwards, S. (1993). Openness, trade liberalization and growth in developing countries. Journal of Economic Literature 31(3): 1358–1393. ##Emamverdi, G., & Sharifi, O. (2009). The Relationship Between Foreign Trade, Openness and Economic Growth (1974-2007). Quarterly Journal of Financial Economics, 4(13), 137-156, (in Persian). ##Frankel, J. A., Romer, D., & Cyrus, T. (1996). Trade and growth in East Asian countries: cause and effect? (No. w5732). National Bureau of Economic Research. ##Gorji, E., & Alipourian, M. (2006). The Analysis of the Effect of Trade Openness on OPEC Countries Economic Growth. Iranian Journal of Trade Studies, 10(40), 187-203, (in Persian). ##Gries, T., & Redlin, M. (2012). Trade openness and economic growth: A panel causality analysis. Centre for International Economics, Canberra, Australia working paper series no. 2011-06. ##Grossman, G. M., & Helpman, E. (1995). Technology and trade. In Grossman, G. M. & Rogoff, K. (Eds.), Handbook of International Economics (Vol. III). Amsterdam: Elsevier. ##Grossman, G.M., & Helpman, E. (1991). Innovation and Growth in the Global Economy. Cambridge, MA: MIT Press. ##Harrison, A. (1996). Openness and growth: A time-series, cross-country analysis for developing countries. Journal of development Economics, 48(2), 419-447. ##Heckscher, E. (1919). The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income. Ekonomisk Tidskrift 497-512. ##Huchet‐Bourdon, M., Le Mouel, C., & Vijil, M. (2018). The relationship between trade openness and economic growth: Some new insights on the openness measurement issue. The World Economy, 41(1), 59-76. ##Idris, J., Yusop, Z., & Habibullah, M.S. (2016). Trade openness and economic growth: A causality test in panel perspective. International Journal of Business and Society 17(2): 281-290. ##Jin, J.C. (2000). Openness and growth: An interpretation of empirical evidence from East Asian countries. The Journal of International Trade and Economic Development 9(1): 5-17. ##Keho, Y. (2017). The impact of trade openness on economic growth: The case of Cote d’Ivoire. Cogent Economics & Finance 5(1): 1-14. ##Konya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling 23(6): 978-992. ##Krugman, P. (1981). Intraindustry specialization and the gains from trade. Journal of Political Economy 89: 959-973. ##Kurt, S., & Berber, M. (2008). Openness in Turkey and economic growth. Atatürk University Economic and Administrative Journal 22(2): 57-79. ##Levine, R., & Renelt, D. (1992). A sensitivity analysis of cross-country growth regressions. American Economic Review 82(4): 942-963. ##Lopez, R. A. (2005). Trade and growth: Reconciling the macroeconomic and microeconomic evidence. Journal of Economic Surveys 19(4): 623-647. ##Lucas, R.E. (1988). On the mechanics of economic development. J. Monet. Econ 22 (1): 3–42. ##Mahdavi, A., & Javadi, Sh. (2005). The Empirical Analysis of Relationship Between Foreign Trade and Economic Growth in Iran. The Economic Research, 5(4), 1-19, (in Persian). ##Mahdavi, A., Taheri Henji, M., & Shamsolahrar, F. (2017). The Impact of Trade Openness on Economic Growth in Selected Countries of Middle East (Endogenous Growth Approach). Applied Economics, 7(20), 11-22. ##Mohammadi, H., Mohammadi, M., & Alizadeh, P. (2018). Factors Affecting Economic Growth in ECO Countries with Emphasis on the Role of Tariffs. Iranian Journal of Economic research, 23(74), 191-217, (in Persian). ##Moyo, C., Kolisi, N., & Khobai, H. (2017). The relationship between trade openness and economic growth: The case of Ghana. Munich Personal RePEc Archive no. 81317: 1-18. ##Nduka, E.K., Chukwu, J.O. Kalu, I. K., & Nwakaire, O.N. (2013). Trade Openness and Economic Growth: A Comparative Analysis of the Pre and Post Structural Adjustment Programme (Sap) Periods in Nigeria. Asian Journal of Business and Economics 3(3): 1-12. ##Nikooghadam, M., & Jazmi, M. (2018). Investigating the Effect of Smuggled Goods and the Degree of Trade Openness on Economic Growth in Iran. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 53(2), 465-494, (in Persian). ##Ohlin, B. (1933). Interregional and International Trade. Cambridge, MA: Harvard. ##Olasode, S.O., Raji, O., Adedoyin, O.A., & Ademola, I.A. (2015). Trade Openness And Economic Growth A Reflection From Nigeria (1981-2012). International Journal of Economics, Commerce and Management 3(5): 1-820. ##Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. Cambridge Working Papers in Economics, No.0435. Faculty of Economics. University of Cambridge. ##Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of Econometrics 142(1): 50-93. ##Rani, R., & Kumar, N. (2018). Panel data analysis of financial development, trade openness, and economic growth: Evidence from BRICS countries. Emerging Economy Studies, 4(1), 1-18. ##Razavi, A., & Salimifar, M. (2013). The Effect of Economic Globalization on Economic Growth, Using Vector Auto Regression Model. Strategic Studies of Public Policy, 4(12), 9-32, (in Persian). ##Rivera-Batiz, L.A., & Romer, P.M. (1991). Economic integration and endogenous growth. The Quarterly Journal of Economics 106(2): 531-555. ##Romer, P. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy 94(5): 1002–1037. ##Romer, P. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy 98: 71–102. ##Saad, W. (2012). Causality between economic growth, export, and external debt servicing: The case of Lebanon. International Journal of Economics and Finance 4(11): 134-143. ##Spilimbergo, A. (2000). Growth and trade: The north can lose. Journal of Economic Growth 5: 131–146. ##Stokey, N.L. (1991). The volume and composition of trade between rich and poor countries. Review of Economic Studies 58: 63–80. ##Swamy, P. A. (1970). Efficient inference in a random coefficient regression model. Econometrica 38: 311-323. ##Tsen, W.H. (2006). Granger causality tests among openness to international trade, human capital accumulation and economic growth in China: 1952-1999. International Economic Journal 20(3): 285-302. ##Young, A. (1991). Learning by doing and the dynamic effects of international trade. Quarterly Journal of economics 106: 369–405. ##Zellner, A. (1962). An efficient method of estimating seemingly unrelated regressions and tests for aggregation bias. Journal of the American statistical Association 57(298): 348-368. ##Zeren, F., & Ari, A. (2013). Trade openness and economic growth: A panel causality test. International Journal of Business and Social Science 4(9): 317-324. ##