نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

از اهداف اصلی متخصصین بازار کار، بررسی تطابق الگوهای مختلف اقتصادی با داده های موجود ملی و شناسایی برترین الگو جهت برنامه ریزی، سیاستگذاری و پیش بینی است. پژوهش حاضر در تلاش است تا باآزمون قیود اصلی الگوی واحد (UM)، قابلیت این الگو را در شناسایی رفتار عرضه نیروی کار خانوار کشور بررسی نماید. در این راستا و بر اساس برآورد الگوی عرضه کار زوجین با لحاظ تفکیک و تجمیع درآمد غیر کاری(متفرقه) ،آزمون الگوی واحد(UM) در چارچوب بررسی دو قید تجمیع درآمد و تقارن اثرات دستمزدی (شرایط اسلاتسکی) صورت گرفته است. نتایج در نمونۀ مطالعه شده نشانگر تایید قید تجمیع درآمد در الگوی عرضه ساعات کار مردان و رد این قید در الگوی عرضه ساعات کار زنان در خانوار است. این در حالی است که نتایج آزمون قید تقارن اسلاتسکی در هر دو الگوی عرضه ساعات کار زوجین تایید می شود. نتایج آزمون الگوی واحد(UM) بر اساس داده‌های مطالعه شده ، شواهد مهمی را به نفع نظریه نئوکلاسیک فراهم آورده و نشان می دهد که همچنان این الگو می تواند مرجعی قابل اعتنا در حوزۀ تبیین رفتار عرضه کار زوجین در خانوار به شمار رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Testing the "Unitary Model" of household labor supply

نویسنده [English]

  • leila sadat zafaranchi

Assistant professor in institute of humanities and cultural studies

چکیده [English]

One of the main goals of labor market professionals is testing restrictions of assumptions of different models and determining the best model for the purpose of planning, policy making and predicting family labor supply. Using the test of main restrictions of unitary model, this research endeavors to study the ability of this model to identify the family labor supply behavior in Iran. In this regard and based on labor supply of dual earner couples' estimation (considering non pooling and pooling non labor income), Unitary Model Test has been implied within studying two restrictions, "Income pooling" and "symmetry of wage effects (Slutsky Condition)". The results of studied sample indicate that the restriction of Income pooling in male working hours supply model is verified and the same restriction for female is rejected. Whereas, the results of Symmetry of Wage Effects test in both models of couples working hour supply is verified. The results of Unitary Model Test based on studied data have indicated important evidences in confirmation of Neoclassical Theory. These evidences show that this theory can be a reliable reference in determining behavior of couples' labor supply.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unitary Model
  • Income pooling
  • Symmetry of wage effects
  • Household labor supply