نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهلن(خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

با توجه به تنوع الگوی مصرف خانوارها و اهمیت چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کالاها و خدمات مختلف، بررسی رفتار مصرفی خانوارها، با استفاده از برآورد میل نهایی به مصرف فرامعیشتی و کشش‌های قیمتی و درآمدی، جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد. لذا، در این پژوهش با استفاده از اطلاعات خانوارهای شهری کشور طی ‌سال‌های (1396-1376) و با بهره گیری از سیستم مخارج خطی (LES) و استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) به اندازه‌گیری پارامترهای تابع تقاضا و محاسبه کشش‌های قیمتی و درآمدی تابع تقاضای مصرفی ایران به تفکیک در قالب 8 گروه کالایی پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از منفی بودن کشش‌های قیمتی خودی می‌باشد که گویای حاکمیت قانون تقاضا بر تقاضای کالاهای مصرفی است. نتایج کشش-های متقاطع قیمتی نیز نشان می‌دهد که رابطه مکملی بین گروه‌های کالایی وجود دارد. همچنین طبق نتایج، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و گروه مسکن و انواع انرژی‌ها کالاهایی ضروری برای خانوار محسوب می‌شوند. گروه کالایی بهداشت و درمان یک کالای نرمال می‌باشد و سایر گروه‌های کالایی جزو کالاهای لوکس می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Demand Curve and Analyzing Consumer Behavior of the Iranian Urban Households

نویسندگان [English]

  • majid sameti 1
  • mehrnoosh kalani mahabadi 2
  • Hossein sharifi renani 3

1 department of economic,Isfahan university,Isfahan,Iran

2 department of economics, Islamic Azad university of Isfahan,Isfahan,IRAN

3 department of econnomics, Islamic Azad university of isfahan.Isfahan,Iran

چکیده [English]

Due to the diversification of households' consumption and importance of how allocating the limited income of household to different goods and services, so, investigating the consumer behavior of households by estimating marginal propensity to over-subsistence consumption for different goods and services and estimating income and price elasticities, have special position in economic policies. So, in this research has been paid to estimate demand curve parameters and calculating income and price elasticities of the Iranian consumption demand in eight commodity groups by applying Linear Expenditure System (LES) and using econometrics method Seemingly Unrelated Regression (SUR). The results indicate that own-price elasticities are negative which representing the governance of demand law on consumer goods' demand. The results of cross-price elasticities show that there is complementary relationship between commodity groups. Also, according to the results, food and drink, and building and different energies groups are considered as essential goods for urban households. Healthcare commodity group is a normal goods and other commodity groups are luxury goods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linear expenditure system
  • Urban households
  • Price elasticities
  • Income elasticities
  • Seemingly unrelated regression