نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی

2 عضو هیات علمی/پژوهشکده پولی و بانکی

3 عضو هیات علمی پژهشکده پولی و بانکی

چکیده

در این تحقیق اثرات تکانه‌ متغیرهای مالی دولت بر مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه‌های تجاری دوره زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۳ با تواتر فصلی ارزیابی گردیده است. برای این منظور، از الگوی تصریح شده تاگالاکیس (۲۰۰۸) و هریستوف (۲۰۱۳) استفاده شده که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تعدیلاتی در آن اعمال شده است. نتایج نشان داده است که تکانه‌های درآمدهای مالیاتی بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه‌های تجاری معنی‌دار نبوده و مخارج جاری دولت در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی و مخارج عمرانی تنها در دوره رکود اقتصادی اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی داشته است. اما شدت اثرات تکانه‌های مخارج جاری دولت در دوره‌های رکود بیشتر از رونق بوده و همچنین اثرگذاری تکانه‌های مخارج جاری در مقایسه با مخارج عمرانی دولت بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در دوره رکود بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effects of Government Current and Development Expenditures on Private SectorConsumption Expenditures in Business Cycles

نویسندگان [English]

  • Zhale Zarei 1
  • ilnaz ebrahim 2
  • maryam hematy 3

2 faculty member/ monetary and banking research institute (MBRI)

3 faculty member/ monetary and banking research institute (MBRI)

چکیده [English]

In the present study, the effects of government financial variables’ shock on private sector consumption expenditures during the seasonal sequence of 1370-1395 is evaluated. To this aim, the framework proposed by Tagkalakis (2008) and Hristov (2013) is used while some adjustments are made due to the dependence of the Iranian economy on oil revenues. The results show that tax revenue shocks on private sector consumption expenditures in business cycles is not significant and current government expenditures during economic boom and recession periods and construction expenditures during recession periods have a positive and significant effect on the growth of private sector expenditures. Moreover, the effects of current expenditure shocks on private consumption growth are higher during boom and recession periods and also the impact of current spending shocks is greater than government construction expenditures on private sector expenditure growth during the recession.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiscal policy
  • Private Consumption
  • Business cycle

-         زارعی، ژاله. (۱۳۹۴). «رفتار چرخه‌ای سیاست مالی و عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر نقش قواعد مالی». پژوهش‌های پولی و بانکی. سال هشتم، شماره 26. صفحات 543-569.## زارعی، ژاله و فاطمه نجفی زیارانی. (۱۳۹۳). «رفتار مالی دولت و چرخه‌های تجاری در ایران». بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی. صفحات ۷۴۷- ۷۸۵. ##شفیعی، افسانه، شهرزاد برومند و احمد تشکینی. (۱۳۸۳). «آزمون تأثیرگذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی». پژوهشنامه اقتصادی. شماره ۴۳. صفحات 81-112. ##صمدی، علی حسین و سکینه اوجی مهر. (۱۳۹۰). «ارزیابی ماهیت سیاست مالی و بررسی خاصیت ادواری آن: مورد ایران (۱۳۸۶- ۱۳۵۳)». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران. شماره ۱۶. صفحات ۷۵ – ۴۹. ##غلامی،الهامهژبر کیانی، کامبیز. (۱۳۹۳). «بررسی آثار سیاست‌های مالی در ایران با تاکید بر فضای کلان اقتصادی». فصلنامه اقتصاد کاربردی شماره 13 .صفحات 15 – 24. ##