نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد

3 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

از اواسط دهه 1980 با توجه به گسترده شدن فرایند جهانی شدن و سرعت گرفتن تبعات و آثار آن، جریان سرمایه به عنوان یکی از نمودهای عینی جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاست‌گذاران قرار گرفته است. کشورهای در حال توسعه به دلیل محدود بودن مقادیر انباشت سرمایه ناشی از پس اندازهای داخلی به منابع خارجی برای تامین مالی متکی هستند. شواهد تجربی و نتایج نظری مدل‌های رشد اقتصادی نیز نشان‌دهنده نقش اساسی سرمایه و در نتیجه سازوکار جریان سرمایه می‌باشد. لذا نظر به اهمیت جریان سرمایه و وجود تحریم‌ اقتصادی به عنوان مانعی برای سازوکار مذکور، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی (به تفکیک قوی و ضعیف) بر حساب سرمایه می‌باشد. بدین منظور یک فرضیه تدوین و برای آزمون آن از روش ARDL استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های سری زمانی 1357 تا 1395 برای ایران حاکی از آن است که تحریم‌های اقتصادی قوی تاثیری منفی و معنی‌دار بر حساب سرمایه هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت داشته‌اند اما تحریم‌های اقتصادی ضعیف به دلیل دور زدن تحریم‌ها تاثیر معنی‌داری نداشته‌اند. به علاوه شدت تاثیر تحریم‌های اقتصادی قوی بر حساب سرمایه در کوتاه‌مدت بیشتر از بلندمدت بوده است که نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌گذاران در مقاوم‌سازی ساختارهای اقتصادی کشور در برابر تحریم‌ها و کاهش تاثیرات آنها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Economic Sanctions on Capital Account in Iran

نویسندگان [English]

  • zanyar khateri 1
  • reza njarzadeh 2
  • Lotfali Agheli-Kohnehshahri 3

1 Department of Management and Economics, Faculty of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran , Iran

2 Associate Professor, Tarbiat Modares University, Department of Economics, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Economics, TMU

چکیده [English]

Since the mid-1980s, along with widespread process of globalization and the acceleration of its effects, capital flows have been the focus of attention for researchers and policy-makers as one of the concrete facets of globalization in developing countries. Considering the limited amount of capital accumulation from domestic savings, developing countries rely on external sources for financing. Also, empirical evidence and theoretical economic growth models both show the pivotal role of capital and capital flow. Therefore, considering the importance of capital flow and the existence of economic sanctions as an obstacle to that mechanism, the main aim of this study is to examine the impact of economic sanctions (on a strong and weak basis) on capital accounts. For this purpose, a hypothesis was constructed and an ARDL model has been applied for testing it. The results, using the annual time series data 1978-2016 for Iran, indicate that strong economic sanctions had a negative and significant effect on the capital account in the short and long run, but the weak economic sanctions were not significant due to somehow circumventing them. In addition, the severity of the impact of strong economic sanctions on capital account in the short run has been much more compared to the long-term, indicating the success of policymakers in rehabilitating the country's economic structures against sanctions and mitigating their effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Account
  • Strong Economic Sanctions
  • Weak Economic Sanctions
  • ARDL
  • Iran