نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق/بانک مرکزی

2 عضو هیات علمی

3 کارشناس ارشد

چکیده

ورشکستگی بانک­ها به طور معمول بر نقدینگی بازار سرمایه و توسعه اقتصاد موثر است. در زمان ورشکستگی، بانک­ها به طور معمول اعتباردهی به شرکت­های ورشکسته را کاهش داده و در ازای وام به شرکت­ها، بهره بالاتری را برای جبران ریسک اضافی درخواست
می­کنند. هدف از این تحقیق بررسی ساختارمالکیت، ساختارسپرده، ساختار سود و ساختار ریسک ورشکستگی دربانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1388 می­باشد. در این تحقیق از مدل معادلات همزمان به روش داده­های پانلی جهت تجزیه تحلیل متغیرها استفاده شده است. داده­های تحقیق شامل 8 بانک حاضر در نظام بانکی کشور است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که بین ساختار سپرده و ریسک ارتباط معناداری وجود دارد. بین ساختار سپرده و سود ارتباط معناداری وجود دارد. بین ساختار مالکیت و ریسک ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین، بین ساختار سود و ریسک ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of Ownership Structure, Deposits Structure, Profit Structure and Banking Bankruptcy Risk, Case Study: Listed Banks in Tehrah Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mehdi Basirat 2
  • Zeynab heudari 3

2 Faculty member

3 MS

چکیده [English]

Bankruptcy typically affects capital market liquidity and economic development. During bankruptcy, banks typically reduce their credit to bankrupt companies, and in return, for lending to companies, they demand higher interest rates to offset the additional risk. The purpose of this study is to investigate the ownership structure, deposit structure, profit structure and bankruptcy risk structure of banks accepted in the Tehran Stock Exchange during the period of 1398-1398. In this research, Simultaneous equation modeling using panel data method is applied to analyze the variables. Research data includes 8 banks present in the Iranian banking system. The results of this research show that there is a significant relationship between deposit structure and risk, there is a significant relationship between deposit structure and profit structure, no meaningful relationship exists between ownership structure and risk, and also there is a negative and significant relationship between profit and risk structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concentration
  • Ownership structure
  • Banking Bankruptcy Risk
  • Deposits structure
  • Profit Structure

- اکبر بابایی، سمیرا، (1392). "تاثیر الزامات سرمایه بانکی بر ریسک ورشکستگی بانکها". پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته بانکداری. موسسه عالی بانکداری ایران. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ##- پورهاشم فخار, فاطمه، (۱۳۹۴). "بررسی تاثیر سرمایه تحت مالکیت و سپردهها بر سودآوری بانکها: بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، مهر 1394، شرکت پیشگامان پژوهش های نوین، رشت. صفحات 12-20. ##- رضایی، عماد، (1396). "بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ریسک ورشکستگی بانک­ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". کنفرانس حسابداری ،مدیریت و اقتصاد، فروردین 1396، ملایر. صفحات 25-43. ##- شهیکی تاش، محمد نبی (1394). بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مطالعات اقتصادی، شماره 2، صفحات 12-30. ##- صالحی، مهدی و بذرگر، حمید. (1394). "رابطه بین کیفیت سود و ریسک ورشکستگی". فصلنامه راهبرد مدیریت مالی. دوره 3. شماره 1. صفحات 113-140. ##- عباسی نژاد، حسین (1395). "اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد یاران مبتنی بر رویکرد آماری". مجله پژوهشنامه اقتصادی، شماره 8، صفحات 39-66. ##- فرامرزی، ایوب، (1395). تاثیر تنوع درآمد غیرمشاع بانکی واندازه بانک برسود­آوری بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، آبان 1395، مشهد. صفحات 1-13. ##