نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 پژوهشگر

چکیده

هدف این تحقیقبررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر چرخه‌های تجاری از طریق مکانیزم­های انتقال در اقتصاد ایران است. برای این منظور، با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیون انتقال ملایم چند وضعیتی و تابع انتقال لجستیک از بین مکانیزم­های انتقال، متغیرهای نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله و مانده تسهیلات اعطایی با دو وقفه انتخاب‌شده است. برای تخمین مدل غیرخطی خود رگرسیون انتقال ملایم چند وضعیتی از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و الگوریتم نیوتن-رافسون استفاده‌شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که سیاست پولی بر چرخه‌های تجاری از طریق مکانیزم انتقال نامتقارن بوده است و برآورد مدل غیرخطی خود رگرسیون انتقال ملایم چند وضعیتی با توجه به مقادیر آستانه‌ای دو متغیر انتقال چهار وضعیت را در چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران نشان می‌دهد. همچنین توابع واکنش تکانه تعمیم‌یافته یک ویژگی وابسته به زمان و وابسته به وضعیت را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling Multiple Regimes in Iranian Business Cycle: A Dynamic Approach

نویسندگان [English]

  • hashem zare 1
  • farnaz azhdarnia 2

1 Department of Economic, Faculty of Economic and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University

2 Reasercher

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the asymmetric effects of monetary policy on business cycles through transmission mechanisms in the Iranian Economy. To this aim, using the nonlinear approach of Multiple Regime Smooth Transition Autoregressive Model and logistic transmission function among transmission mechanisms, interest rate variables of one-year investment deposit, and concessional facility balance with two intervals are selected. To estimate the nonlinear MRSTAR model, the nonlinear Least Square method and Newton-Raphson algorithm are used. The result of this study shows that monetary policy on business cycles is conducted through asymmetric transmission mechanism and the estimation of nonlinear MRSTAR model with regard to threshold values of two variables indicates four-state transfer in business cycles of Iranian economy. Moreover, it shows the generalized momentum response functions of a time-dependent and status-dependent feature.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business cycle
  • Monetary policy
  • the multiple Regime Smooth

-         اصغر پور، حسین. (1384). «آثار نامتقارن تکانه‌های پولی در اقتصاد ایران ». پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.## بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و داده، حساب‌های ملی ایران1390-1357. ## بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی، سال‌های مختلف. ## برانسون، ویلیام اچ. (1389). «تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان». ترجمه شاکری، عباس، چاپ پانزدهم، تهران، نشرنی. ## پایگاه مرکز آمار ایران. www.amar.org.ir## درگاهی حسن و احمد پرخیده. (1385). «نقش و اهمیت شوک‌های کلان و بخشی در ادوار تجاری رشته فعالیت‌های مختلف صنعت ایران». فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 270. صص1-31. ## دل انگیزان، سهراب، فلاحتی،  علی و مهدی رجبی. (1390). «بررسی عدم تقارن در تأثیر تکانه‌های پولی بر رشد اقتصادی در ایران از نگاه کینزیهای جدید»، پژوهشهایرشدوتوسعهاقتصادی، سال اول، شماره 3.صص 62-95. ## زارع, هاشم و فروغ متوسلی. (1394). «بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شکاف تولیدی با دیدگاه نئوکینزی در اقتصاد ایران». فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 4(15)، صص 161-182. ## شریف زاده، محمدرضا و سعیده کاغذیان. (1387). «بررسی عوامل مؤثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران». دوفصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال پنجم، شماره 9. صص 236-199. ## شریفی رنانی، حسین، کمیجانی، اکبرو حمید  شهرستانی. (1388). «بررسی سازوکار انتقال پولی در ایران، رویکرد خود رگرسیون برداری ساختاری». فصل‌نامه پول و اقتصاد، شماره 176. صص 2- 45. ## شریفی رنانی، حسین، هنرور، نغمه، دائی کریم زاده، سارا وفرزانه امرالهی پور شیرازی. (1388). «بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی از طریق سیستم بانکی در ایران». فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، سال سوم، شماره4. صص 27-48. ## فرزین وش، اسداله، احسانی، محمد علی، جعفری صمیمی،احمد و ذبیح اله  غلامی. (1391 ). «بررسی آثار نامتقارن سیاست‌های پولی بر تولید در اقتصاد ایران». فصلنامه پژوهش‌ها و سیاستهای اقتصادی، شماره 61. صص 5-28. ## کمیجانی، اکبر و مسعود  صالحی رزوه. (1393). «بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تورم و شکاف تولید در ایران: رویکرد آستانه‌ای». فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 6، شماره 21. صص 61-77. ## نو فرستی، محمد. (1384). «بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان پویا». مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 70. صص 1-29 . ##